Skip to main content

Full text of "Hieroclis Synecdemvs; accedvnt fragmenta apvd Constantinvm Porphyrogennetvm servata et nomina vrbivm mvtata; recensvit Avgvstvs Bvrckhardt"

See other formats


» »-»- ' " • V w* 1B L I O T H E C 
M GRAECORVM ET ROM 
V B N E R I A N cVH->»q^ A 

TANORVM 

A BHIEROCLES 

YNECDEMVS 
« isud EDIDIT 

A. BVBCKHARDT 
o o a « L I P S I A E 

IN A E D I B V S B. G. TEVBNEII LIBRARY 

UNIVERSITY O? 
CALIFORNIA 

SAN - •JU cViuqv HIEEOCLIS SYNECDEMVS ACCEDVNT 

FRAMMENTA APVD CONSTANTINVM PORPHYROGENNETVM 

SERVATA ET NOMINA VRBIVM MVTATA RECENSVIT AVGVSTVS BVRCKHARDT 
LIPSIAE 

IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI 
MDCCCXCIII LirSIAE : TYP1S B. G. TEVBNEr.I HENRICO GELZER PRAECEPTOPJ ■ AMICO D • D • L • M AVGVSTVS • BVRCKHARDT Hieroclis grammatici synecdenio inde a XVII sae- 
culo viri docti operaia dederunt et prae ceteris Petrus 
Wesselingius , vir eximiae doctrinae, commentario 
doctissimo addito ; optime de eo meritus est. Neque 
tamen in verbis contextus constituendis ea qua par 
est diligentia usi sunt; librorum enim scriptorum 
parum rationem habuerunt. Lucas Holstenius, cuius 
praecipue verbis etiam quae nunc exstant editiones 
nituntur, Vatieanum secutus est librimi, adiectis duo- 
rum aliorum variis lectionibus eisque selectis. Wesse- 
lingius codicem Leidensem addidit, qui magni non 
aestimandus est. Atque qui nuperrime synecdemum 
publici iuris fecit, Gustavus Partney, duobus usus est 
libris, Taurinensi et Bruxelles si, quos exscribere priori- 
bus editoribus non licuit. Quae cum ita sint, Hieroclis 
synecdemum iterum edere suscepi atqae id mini pro- 
positura fuit, et libros quibus veteres editores usi sunt 
omni diligentia excutere et novos, si fieri liceret, in- 
vestigare. Quae res sane molesta est. Exhibent enim 
synecdemum libri qui dicuntur miscellanei; accedit 
quod saepenumero titulus nomen auctoris praebens a 
librariis oinittitur, ita ut qui librorum scriptorum in- 
dices confecerunt plerumque Hieroclem, una cum no- 
titiis ecclesiasticis descriptuim praeterirent; quamobrem 
permulti eius indolis codices inspiciendi erant. Saepe 
spes me fefellit; nonnumquam vero res prospere cessit, 
ita ut codicibus ab editoribus prioribus adbibitis novos 
quosdaru, adhuc incognitos, addere mihi contingeret. 

Iam vero, cum Constantinus Porpbyrogennetus in 
libro quem de thematibus imperii Romani composuit, VI PRAEFAT10. 

permulta ex Hierocle deprompta vel ad verbum vel 
panilo liberius exscripsisset, atque cura intellegereni, 
viri X post Olir. n. saeculo florentis testimomum ad 
verba Hieroclis recte constituenda magni faciendum 
esse, duobus Constantini libris inspectis imperatoris 
verba appendicis vice Hieroclis editioni addere apud 
animum statui, ita ut lector firmo quodam ac stabili 
fundamento in iudicio faciendo nitatur. 

Sed iam ad librorum descriptionem transeamus. 
Codices quibus in adornanda Hieroclis editione usus 
sum hi sunt: 

I. codex Taurinensis (T) bybliotbecae universitatis 
regiae B. IL 26 (olim CV. e. IV. 21), saeculi XII, meni- 
branaceus, in folio, foliorum 510. Scriptus est liber 
ternis vel quaternis columnis; scriptura est nitida, 
nonnumquam pallore affecta; litterae rubro pictae non 
inveniuntur. Exbibet codex Hieroclis fere tertiam 
partem, quae legitur a folio 508 y usque ad folium 510 r 
(versus Wesselingii, quos recepit Parthey, 631. 1 — 659. 
12 atque iterimi v. 729. 3—734. 4; post fol. 509 non- 
nulla enim exciderunt folia). In fine opusculi occi- 
dentis provinciarum nomina breviter adiecta inveniun- 
tur (v. 734. 6 — 16). Duae distinguuntur in contextu 
scriptorum manus, quarum altera accentus tantum 
scripsit haud raro omissos antea. Antecedit synec- 
demo a folio 506 v : *Té%ig 7tQOxad'édQccg \LrfiQ07tohxihv ; 
sequuntur principalium fluviorum nomina. Primus hunc 
codicem Gustavus Partbey bis excussit atque ad edi- 
tionem suam adornandam adhibuit. Sed cum de locis 
baud paucis dubium remaneret, benigne in meum usum 
Ioannes Tscbiedel Taurinensem librum cum editione 
Partheyana contulit. Atque codicis iteratum examen 
liaud spernendam contextui constituendo utilitatem at- 
tulit; permultis enim locis Partbey vel codicis varias 
lectiones adnotare omisit, vel non recte quae in libro 
scripta sunt perspexit. 

IL codex Farnesinus (F), iam Neapolitanus LXVIII, PRAEFATIO. VII 

saeculi XII vel XIII, nienibranaceus, in folio, 295 fo- 
liorum. Continet a folio 283 r usque ad fol. 288 v in- 
tegrimi Hieroclis synecdeinum (v. 631. 1 — 734. 4 edi- 
tionis Partheyanae). Iterum adiciuntur in appendice 
occidentalium provinciarum nomina (v. 734. 6 — 16). 
Antecedit a folio 279 r : f Tdc&g 7tQoxad-eÒQag ^iì]tqo- 
7lollt(DV , ', sequuntur principalium fluviorum nomina. 
Nominibus Aegyptiaruru Libycarumque urbium in a 
exeuntibus t litteram adscribere solet librarius, velufc 
xwòi, ksovrài, àcpQoàixcòi, àvucpQQòi. Quae forma 
cum nominati vis in ig et rjg exeuntibus, ex ablativis 
Latinis Ortis, componenda est; cfr. Georg. Cypr. ed. 
H. Grelzer p. 94. Hunc quoque codicem comiter in 
meum usum Ioannes Tscbiedel cum editione Partheyana 
contulit. 

III. codex Coislinianus CCCXLYI (C), olim Segue- 
rianus LXXV, saeculi XIII, cbartaceus (qui vulgo 
bombycinus dicitur), in folio, foliorum 306. Continet 
a folio 302 v usque ad folium 305 r Hieroclis synec- 
demum, tamen quattuordecim postremis provinciis at- 
que inscriptione mutilum (v. 631. 3 — 715. 6). Scriptus 
est ternis columnis; vocabulum *Ì7tuQ%ia metropoleon- 
que litterae initiales minio rubro scriptae sunt. Ante- 
cedit a fol. 299 r : *'Avux£(paXaicQ6ig ràv àyiotdtcov 
7tatQiuQ%Còv' '; sequitur symbolum fidei a metropolitis 
subscriptum. Lutetiae Parisiorum codicem cum Par- 
theyi editione contuli. 

IV. codex Yaticanus - Ottobonianus CLXXX (0), 
olim Altempsianus , saeculi XIII vel XIV, in octavo, 
foliorum 134. Continet a fol. 2l r usque ad fol. 27 T 
Hieroclis opusculum; desiderantur tamen inscriptio at- 
que quattuordecim postremae provinciae. Exhibet 
igitur codex versus 631. 3 — 715. 6. Antecedit a 
folio 17 v : *H xv.^ig rcòv \Ly\XQQ7ioXixiov* ; sequitur usque 
ad fol. 34 v : ^AiovvQiog \LÓva%og x. r. V Huius codicis 
collationem cum editione Partheyana factam Ioannis 
Tchiedel debeo comitati. Vili PRAEFATIO. 

V. codex Monacensis DX (M), olini Augustanus 
CX1X, saeculi XIV, chartaceus (boinbycinus), in quarto, 
folioruni 387. Exstat Hieroclis synecdemus, inscrip- 
tione quideni atque quattuordecini postremis provinciis 
mutilus (v. 631. 3 — 715. 6), a folio 364 r usque ad 
fol. 367 v . Paginae quaternis columnis scriptae sunt; 
tituli atque urbium nominuni litterae initiales rubro 
pictae sunt. Antecedit a folio 301 r : *Td%ig ngoxa^éÒQug 
{lrlTQ07toXLTG)v , ; sequitur: * ( H tisql t&v d-£0(piXs6tdtov 

ll7]TQ07toXt,TG)V XCCÌ àQ%lS7tl6XÓ7tOV tfWlffottf'. HunC CO- 

clicem, adhuc neglectum, benignissinie Monacensis by- 
bliotliecae praefecti Ienam transmiserunt, ubi eum cum 
Partheyana contuli editione. 

VI. codex Vaticanus CLXII (V), saeculi XI V, 
chartaceus, in octavo, foliorum 106. Continet Hieroclis 
librimi, inscriptione ac quattuordecim postremis pro- 
vinciis niutilum (v. 631. 3—715. 6), a folio 88 v usque 
ad folium 91 v . Antecedit a folio 86 v : (t H xà\ig x&v 
liYitQ07tokitc)v i '; sequuntur usque ad finem eadem fere 
quae leguntur in codice Monacensi: cf iJ 7teQt tav ftso- 
(pclsórdrcov ^r\XQOitoXirùìv xal àQ%i£7ti6xóitG)v 6vvrfò8iu\ 
Hunc quoque codicem contulit cum editione Partheyana 
in meuni usum Ioannes Tschiedel. 

VII. codex Parisinus suppl. graec. D CLXII (P), 
saeculi XIV, chartaceus, in octavo, in fine mutilus. 
Constat 275 foliis. Hieroclis synecdemus legitur a 
folio 273 v usque ad finem (v. 631. 3—698. 6). Desi- 
derante inscriptio atque novem et viginti postremae 
provinciae. Paginae, quinis columnis scriptae, a ver- 
mibus ita corrosae sunt, ut saepe verba vel verbormn 
partes desiderentur. Provinciarum nomina rubro olim 
pietà ita pallore affecta sunt, ut diffìcillime legantur. 
Antecedit a folio 27 l r : 'Td^ig TCQOxa&éÓQag ^rjtQ07toki- 
%òbv\ — Haud raro inveniuntur in hoc codice lectiones 
in rasura scriptae, quas emendandi studio deberi per- 
spicuum est, velut quae exstant in v. 631. 3: ÌTtuQ%Cai 
va prò £d ut reliqui orones praebent codices; ex eadem PRAEFATIO. IX 

re concludere nobis licet, explicuisse librum post noraen 
urbis TvQog (v. 715. 6). Similiter in v. 635. 3: TtóXeig 
d prò é; desideratili' enini urbs ,dió67tofag (v. 635. 8). 
Saepenumero librarius verba quae ex exernplo descrip- 
serat, suo arbitrio correxit, velut in v. 643. 9: /3o£ 
xai ÒQÌp[ivu, v. 646. 8: óipxvcov. Ac frequentissime: 
KOvGUÌaQiov. Comiter bybliotbecae Parisinae prae- 
fecti codieem Basileam transmiserunt, ubi eum cum 
Partheyi editione contuli. 

VITI, codex Berolinensis regius (B), e bybliotbeca 
Meerman. cod. Phillips. 1640, miscellaneus , a diversis 
rnanibus saeculis XV — XVII conscriptus — Hieroclis 
vero contextuni optime saeculo XVI addices — , cbar- 
taceus, in quarto. Constat liber 68 foliis, quorum 
nonnulla vacua sunt numeroque carent. Legitur synec- 
demus a folio 20 r usque ad fol. 24 r . Desiderantur in- 
scriptio atque quattuordecim postremae provinciae (con- 
tinentur igitur in libro vv. 631. 3 — 715. 6). Paginae 
ternis columnis scriptae sunt; scriptura est nitida; 
tituli, numeri, urbium litterae initiales rubro pictae 
sunt. Saepenumero rubricator supra litteras initiales, 
etsi voces consonantes erant, spiritum posuit; saepe 
litteras eas scribere omisit. Antecedunt synecdemo 
tria folia vacua. Posterioris aetatis vir quidam doctus 
liaec adnotavit in pagina quae novissima Hierocli ante- 
cediti c auctor sequentis opusculi Hierocles grammaticus 
de quo Constantinus imp. libro II thematum e. I: 
MuqtvqsI ds tc5 Xóy<p xaì ( IsQOxlr\g ò yQa^attxòg 6 
yQciìpug ròv Gvvexdr]{iov x. r. X.' Atque in margine 
inferiore: ^leQOxXéovg yQa^axixov òvvéxdì]fiog 9 . Se- 
quitur a fol. 24 r : ( IIeAo7tovrJ6ov %é<5Lg rjyovv %r\g ccvtrjg 
7iaQud-aX<xG6Lug\ Codieem, Oscarii Streicheri sollertia 
repertum, benignissime Berolinensis bybliothecae prae- 
fecti Basileam transmiserunt, ubi eum cum Partheyi 
editione contuli. 

IX. codex Bruxellensis CCIOOMMMMCCLV (H), 
e libris Davidis Hoeschelii Augustani, sub finem sae- X PRAEFATIO. 

culi XVI conscriptus, chartaceus, in quarto , decein 
tantum foliorum. Continet a folio 4 V usque ad fìnem 
libelli Hieroclis synecdemum, inscriptione tamen omissa 
(v. 631. 3 — 734. 5). Paginae tripertitae sunt; scriptura 
est nitida; litterae rubricatae nullae sunt. Nonnum- 
quam provinciarum latina quoque nomina in margine 
adscripta inveniuntur. Antecedit a folio l r : *Tà%tg jiqo- 
Kad-adgag [ir]XQ07toliT(av' '. Cuius codicis collatione a 
Carolo Hopfìo facta usus est Gustavus Partbey in 
editione sua. Ipse Bruxellam profectus iterum librum 
contuli. — Quamquam non dilucide dictum est, tamen 
non dubito quin ipsius Hoesclielii manu scriptus sit 
codex Bruxellensis. Primum enim temporum ordo 
buie sententiae favere videtur; deinde eadem manu 
scripta esse mibi videntur et contextus et quae latine 
in margine atque inter columnas postea adiecta sunt. 
Constat praeterea, verba in initio posita: c e libris 
Davidis Hoeschelii A.' et latina provinciarum nomina 
eadem manu atque eodem atramento scripta esse. 
Confìrmatur baec sententia eo, quod codex DLVI, 
nunc Monacensis, olim Augustanus, qui ipse e libris 
Davidis Hoescbelii est, eadem manu scriptus est ac 
codex ili e Bruxellensis. 

X. codex Leidensis (L), e bybliotheca atque manu 
ipsius Bonaventurae Vulcanii scriptus, ut aperte notatur 
in argumento, numero VII notatus, e fine saeculi XVI, 
chartaceus, in folio, 67 foliorum. Invenies Hieroclis 
opusculum, iterum inscriptione omissa, a folio 54 v 
usque ad fol. 57 r (v. 631. 3 — 734. 5). Versus continui 
scripti sunt; scriptura est nitida; litterae rubricatae 
nullae inveniuntur. Antecedit a folio 53 r : *Tà%ig tiqo- 
Tcad-éÓQag iiYjtQOJColctGtv 9 ; sequuntur latina nomina et 
earum quae in syneedemo continentur urbium et earum 
quae in antecedenti ilio ordine praesidentiae metro- 
politarum leguntur. Primum in usura Petri "Wesse- 
lingii, qui anno post Chr. n. MDCCXXXV syneedemum 
edidit, Sigebertus Havercampius Hieroclis librum ex PRAEFATIO. XI 

hoc codice exscripsit. Bybliotkecae Leideusis prae- 
fecti, quae est eoruni comitas, libruin Ienain trans- 
niiserunt, ubi eum diligenter contuli. Postea vero, 
cuoi de nonnullis rebus ambigerem, Lugdunum Bata- 
vorurn profectus iterum codicem inspexi. 

XI. codicis Romani Barberiniani fragmenturn (R). 
Notatur: ci. IV. 22, saeculi est XVII. Constat undecim 
foliis formae minoris, una tantum pagina scripturam 
continentibus. Manus est Holstenii, sed unde sumpserit 
apographum ipse non indicai Continet duodecimi pri- 
mas synecdemi provincias (v. 631. 1 — 652. 2). Sae- 
pissime in posterioribus versibus urbium nomina non 
adscribuntur, sed prima tantum nominum littera ap- 
ponitur. Quem codicem, a Theodoro Mommsenio in 
bybliotheca Barberiniana repertum, accurate descripsit 
Augustus Reifferscheid ; meum in usum Ioannes Tscliie- 
del denuo eum cum Partheyana contulit editione. 

Nuperrime demum inveni, Hierosolyrnis quoque 
Hieroclis synecdemum servari, quem ad editionem meam 
adornandam adhibere mihi non licuit; exstat vero in 
codice graec. bybliothecae patrìarchicae XXXIX (saec. 
XII — XIII, rneinbranac.) , fol. 200 r . Inscriptio desi- 
deratur; utrum integer liber an mutilus sit postremis 
provinciis, ignoro. 1 ) 

Breviter nunc de synecdemi editionibus disputa- 
bimus. 

Editionem principem, Hieroclis nomine omisso, e 
codice quodam Vaticano sumptam et quattuordecim 
postremis provinciis mutilam dedit Carolus a Sancto 
Paulo in f Geographia sacra' anno post Gir. n.MDCXLVI 
Lutetiae Parisiorum publicata. Leguntur ibi in margine 
haec verba: e Haec dispositio civilis provinciarum et 
civitatum orientalis ex eodem vetere codice Vaticano 1) Cfr. librum qui inscribitur: f *l£Q6oXv(iLTiH7i $i§lio&ri%rf 
quem in Petropoli urbe edidit armo post Chr. n. MDCCCXCI A, 
Hana8Ó7iov7.o<s — KtQuuevg. XII PRAEFATIO. 

manuscripto edita' (ac quae antecedunt: *Tà%i,g tiqo- 
xad-èÒQccg nriTQ07toÀLtGÒv' et ^AvaxsqxyMucoGLg t(òv uyia- 
xdxcov TCatQiaqifov^ ? Hierocli non leviter tribuitur'. 
Cum inter viros doctos constet, Lucam Holsteniuni 
notas et additiones ad Caroli a Sancto Paulo geo- 
graphiam sacram dedisse 1 ), cum quadani probabilitatis 
specie conicere licet, ea verba quae modo attuli non 
editoris esse, id est Caroli a Sancto Paulo, sed ex 
Holstenii notis repetita esse. Mirum tamen est, quod 
sacrae geographiae editor Holstenii nomen praeteriit. 
Inveniuntur Holstenii ad geographiam sacram notae 
in ea tantum editione quam post Caroli a Sancto 
Paulo mortem curavit Sansonius anno post Chr. n. 
MDCC1V. Quae si recte a me disputata sunt, sequi- 
tur, iam ante Petrum Wesselingium Lucam Holstenium 
animadvertisse, Hieroclis synecdemum non ecclesiasti- 
cam sed civilem provinciarum esse descriptionem , at- 
que eundem primum Hierocli opusculum adiudicasse. 
Unde Wesselingii fama non minuitur, qui primus certis 
probabilibusque argumentis rem ita se babere demon- 
stravit, Codex ille quo contextus geograpbiae sacrae ni- 
titur, est codex Vaticanus CLX1I a me supra descriptus. 
Lucas Holstenius ipse Hieroclis editionem parare 
in animo babebat atque iam synecdemum e codice 
Vaticano exscripserat, ex Altempsiano correxerat, e 
Farnesino suppleverat, sed morte praepeditus omnia 
in bybliotbeca Barberiniana inedita reliquit. Emmanuel 
Schelstratenus autem anno post Cbr. n. MDCXCVII 
scbedas Holstenianas in lucem protulit in libro qui 
inscribi tur: 'Antiquitas ecclesiae'. Praeter scbedas 
Holstenianas aliis libris manuscriptis Schelstratenus 
non usus est. Iam cum Holstenius apparatum criti- 
cum non ea quam nos poscimus accurata diligentia 
confecisset, cumque saepenumero omittens ea adnotare 1) Cfr. Joecheri libri qui inscribitur : 'Allgemeines Ge- 
lebrtenlexicon' tom. II pag. 1677 atque torr». III. pag. 1319. PRAEFATIO. XIII 

quae in libris scripta sunt, eniendationes suas eon- 
textui inseruisset, magnani fìdem huic editioni non 
habendam esse in aperto est; et tamen ex ea omnes 
sequentes editiones pendent. Per errorem in Schel- 
strateni editione quae v. 715. 6 — 716. 4 continentur 
urbium nomina bis exscripta e libro Farnesino in- 
veniuntur. Qua re adductus, duos codices Tarnesianos' 
Lucani Holstenium ad adornandam suam editionem 
adhibuisse commemorat Wesselingius. 

Summis laudibus celebranda est editi o a Petro 
Wesselingio anno post Chr. n. MDCCXXXV in lucem 
prolata, quippe qui doctissimo et bonae frugis pieno 
commentario Hieroclis opusculum praeclare illustra- 
verit. Veruni ad rem criticala promovendam haud 
multum contulit. Codex enim Leidensis quo ad casti- 
gandum synecdemuni usus est, recentissimus vilisque 
pretii est. Immanuel Bekker tertio Constantini Por- 
phyrogenneti volumini synecdemi editionem a Wesse- 
lingio factam, hic illic mutatam, adiecit, Bomiae anno 
post Chr. n. MDCCCXL. 

Editiones eorum virorum qui, codicibus non ad- 
bibitis, Holstenii vel Wesselingii contextum typis ex- 
scripserunt, velut eas quas Anselmus Bandurius, Fortia 
d'Urban in libro qui inscribitur: 'Recueil des itiné- 
raires', Theopbilus Tafel, Migne in patrologiae grae- 
cae tomo CXIII protulerunt, facile praetermittemus. 

Xovissimam editionem Gustavo Parthey debemus, 
qui primus codices Taurinensem et Bruxellensem at- 
que Barberiniani codicis fragmentum adhibuit. Partliey 
cubi ad constituenda Hieroclis verba Taurinensis co- 
dicis modo exemplum, modo Barberiniaui fragmenti 
lectiones, quas nullius momenti esse iam demonstrabo, 
modo Holstenii Wesselingiique emendationes secutus 
esset, haud magni aestimandum esse quem dedit syn- 
ecdemi contextum perspicuum est. Tamen in apparati! 
critico eorum quos primus adhibuit codicum priorum- 
que editionum aclnotavit lectiones. XIV PRAEFATIO. 

Liber olirti inscriptus fuisse videtur: ^IsQoxXéovg 
6vvéxdr][iog% quae verba etiamnunc leguntur in codi- 
cibus Taurinensi ac Farnesino. In reliquis vero libris 
ornnino inscriptio omittitur; incipiunt verbis: *Ei6iv 
ai nàtica ènaoiiai x. x. L 9 Unde concludere licet, anti- 
quis iain temporibus in codice archetypo, ex quo 
maior librorum pars descripta est, nomen auctoris in- 
scriptionemque defuisse. Certe in apograpbo Barberi- 
niano commentalo inscribitur: ^Isooxkéovg yqa\i\Laxixov 
6vvsxdrj[iog' ; veruni haec verba non genuina , sed e 
coniectura a viro docto addita sunt, qui Constantini 
iniperatoris Porphyrogenneti verba respexit, libri alte- 
rius de tbematibus initio ita scribentis: ^Maytvoei de 
top Xóya xal 'IsQoxXijg ó yQa^atixòg ò yoàtyag ròv 

6vvexdr]{iov léycov ovxoog' siólv ai %a6ai iitaq- 

%iai x. t. A.' (v. p. IX). Praeter Constantinum nullus 
auctorum Hieroclis meminit, ita ut de vita operibus- 
que eius prorsus nihil sciamus nisi quod sagaciter Wesse- 
lirigius iam probavit, Iustiniano imperante floruisse Hie- 
roclem synecdemumque scripsisse ante annum post Clir. 
n. DXXXY. 

Iam vero ad Hieroclis libros manuscriptos recte 
aestimandos duo potissimum codicum genera distin- 
guenda nobis sunt ; alterum integrimi, alterum mutilum. 
Prioris generis sunt quattuor libri: Taurinensis, Far- 
nesinus, Bruxellensis, Leidensis, qui omnia Hieroclis 
verba a v. 631. 3: ( Eióìv ai %à<5ai èttao%iai x. t. L 7 
usque ad v. 734. 4: ^A^ooviaxyf exhibent. Differunt 
vero eis verbis quae in fine adiciunt. Taurinensis 
eirim et Farnesinns appendicis vice v. 734. 6 — 16 
occidentalium provinciarum brevem indiculum addunt, 
quem omittunt Bruxellensis et Leidensis, qui vero 
v. 734. 5 haec habent: *TéXog rov xaxaXóyov itaGcbv 
rcov ÌTCaQ%ioov xal nóltcov rcov V7tò rov (iaóiXécog rcov 
r Pco[iaiCQV rov èv KcovóravnvovTtóXsi dioixovciévcov\ 

De tempore quo conscripta sit illa appendix 
quae exstat in codicibus T ac F, haec coniciam: cum PEAEFAT10. XV 

Iustiniano imperatore , paucis annis post Hierocleni 
editum, Italiani, Africani, partem Hispaniae iterum 
Romano imperio acliunctam esse inter omnes notum 
sit ; fieri potuit, ut iam VI post Chr. n. saeculo appendix 
illa svnecdemo adiceretur. Alia enim probabiliorque 
causa excogitari nequit ; praesertim quia saeculis VI 
et VII illae provinciae imperio Romano denuo ademptae 
sunt. Veruni hanc meam sententiam dubitans tantum 
propono, cum aliquid certi constituere non liceat. 

Quae verba H et L codices ad calcem opusculi 
v. 734. 5 addunt, spuria esse indico. Desunt enim, ut 
iam supra commemoravi, in Taurinensi et Farnesino, 
libris vetustissimis. Dein versibus 631. 3 et 734. 5 
una positis, facile intelleges, alterum ex altero descriptuni 
contextuique a librario insertum esse: 

v. 631. 3. v. 734. 5. 

' Tékog tov xatu- 

*EÌ6Ìv ai itàGai lituo- kóyov Ttuócov xcov iitaoiicov 

%(ui xcà TióAeig ai V7tb xbv xcà nólecov xcov vrcb xov 

ftaóiXéa xcov'Pcoicaicov ólol- ficcò iks co g xcov' Pco iiaicov xov 

xoviievca xbv iv Kcovóxav- èvKcov6xuvxcvov7tóXeL ólol- 

rivovTtóXu, iiiciQiCca £ó\ xoviievcov . 

Tcókeig ^Af, cog vnoxéxax- 
xat . 

Verba igitur ea eicienda sunt e Hieroclis con- 
textu. Alia est ratio appendicis quam T et F libri 
praebent. Quamvis enim ille occidentalium provin- 
ciarum index genuinis Hieroclis verbis adnumerandus 
non sit, tamen minime contemnendus est. Est addi- 
tamentum docti cuiusdam viri, qui eum ex ordine pro- 
vinciarum Diocletiani Theodosiique imperatorum aetate 
instituto desumptum Hieroclis operi inseruit. 

Alterum genus eos continet codices qui mutilum 
quattuordecim postremis provinciis praebent synec- 
demuni. Huc longe plurimi libri pertinenti Cois- XVI PRAEFATIO. 

liniaiius, Ottobonianus, Monacensis, Vaticanus, Pari- 
sinus, Berolinensis. Eiusderu generis est fragmentum 
Barberinianuru, recenti demum tempore e codice Vati- 
cano descriptuni. Nani quibus lectionibus cura libro 
Vaticano discrepat, viri docti inventis debentur, ut mox 
videbinius. Non neglegentia scriptoris vel casu periisse 
quae desiderantur provinciae in eorum qui mutili sunt 
codicum archetypo suspicor, sed X saeculi fuisse librum 
atque qui eum conscripsit consulto omisisse provincias 
quae tura subditae non erant imperio Romano existimo. 

Sed iam quae singulorum librorum inter se sit 
ratio accuratius exponemus atque primum de integro 
codicum genere disputabimus. Manifestum est, libros 
Bruxellensem et Leidensem intimo necessitudinis vin- 
culo inter se esse coniunctos, atque me probaturum 
esse spero, codicem Leidensem excriptum esse e Bruxel- 
lensi. Àrgumenta liaec sunt: quae verba in libro 
Bruxellensi per compendia scripta sunt, ea aut piene 
scripta inveniuntur in libro Leidensi, aut ubi notas 
non intellexit vel de explicatione dubitavit librarius, 
servili modo compendia Bruxellensis libri imitatus est. 
Numquam vero quae piene in Bruxellensi libro scripta 
sunt, in Leidensi compendio notata invenies. Accedit 
aliud argumentum: ea verba quae Bruxellensis libri 
scriptor a se per errorem scripta esse animadvertit, 
correxit emendatione vel inter lineas vel ad marginerà 
adscripta. Leidensis vero librar ius utraque verba, et 
quae primo posuit qui conscripsit Bruxellensem librum 
scriptor, et quae postea correxit, versu continuo seri- 
bere solet. Nonnulla afferam exempla: 

v. 640. 2 liber Bruxellensis habet: à^tpCitoa et in 
margine: yg % a-i 1<5 Leidensis vero: àyL<pÌ7io6. à^cpi- 

710 li 6. 

v. 696. 6 H: tafiioc. L : rafiia. rafiva. 

■/. 
similiter v. 713. 12 H: qoóqcoivìjg. L: qoóqcolvìjó. 

xoóqcóivyìó. PRAEFATIO. XVII 

Iam tertiuni afferam argumentum: saepissiine in- 
veniuntur in codice L menda e neglegentia scriptoris 
orta, quae tamen, si codicis H rationem habeinus, 
facili negotio explicantur, velut v. 635. 5. H habet: 
ftsQÓv. Psqót], L vero: ^eqó^. fiegór]. 

Atque v. 734. 5 L: réloa tov xatakóyov 

èv KG)v6tavTLvov7tól£ifdùOixov[isvG)v. Quid haec nota 
nomini xavózavtivovTtóXet adscripta signifìcet omnino 
non intellegimus -, sed omnia clara fìunt, si codicem H 
inspicimus. Hic enim iam post nomen à[i{icjviccxìj 
(v. 734. 4) positum est signum illud; atque summo 
iure, quia ultima urbs est synecdemi. 

Quibus exemplis allatis facile intelleges, codicem 
Leidensem descriptum esse e Bruxellensi. Unus obstat 
locus, v. 732. 7 , ubi liber H nomen urbis Omborum 
in ò^/3pot, L in o^icpQOL corrupit. oyLcpQOi vero, forma 
prorsus inaudita, error scribentis, id est Vulcanii, esse 
vide tur. Quae cum ita sint, codicem Leidensem nul- 
lius momenti ad Hieroclis verba constituenda esse 
censeo. 

Iam transeamus ad codices Taurinensem et Far- 
nesinum, quos ex eodem archetypo descriptos esse 
facili negotio invenies; nam, ut iam supra commemo- 
ravi ; uterque codex eandem atque rectam, mea quidem 
sententia,praebetinscriptionera: lsqoxXsovó 6vvéxdrj[io6. 
In utroque deinde codice desiderantur verba subditicia: 
xiko<5 tov xaraXóyov usque ad òiOixov^iévov (v. 734. 5), 
adiciuntur vero occidentis provinciae. Haud ita raro 
ambo libri inter se conspirant et cum ceteris discre- 
pante velut v. 646. 3: xvxvoti T F ? xvdvo6 H; omi- 
serunt reliqui codices versum. 

v. 655. 5: xa6tQcc{iccQTr}6 T F, xaótQa^ccQtc^ vel 
xccGtqccuccqtvG reliqui. 

v. 731. 5: 7cdvvo6 T F 7 Ttavóti H. 

v. 733. 5: Tiugaróviov T F, ita^aixóìviov H. 

Neque tanien liber Farnesinus e Taurinensi ex- 
scriptus est. Accentuum differentias praetermitto ; Tau- 

Hieroclis Synecdemus. b XVIII PRAEFATIO. 

rinensis enini libri prima nianus saepenuniero accentus 
neglexit, secunda vero in addendis accentibus pleruni- 
que errores coinmisit. Aliud gravius est-, nam nomina 
a Farnesino tradita persaepe discrepant cum eis quae 
Taurinensis exliibet liber. Quae variae Farnesini co- 
dicis lectiones non e scribae errore aut arbitrio ortae 
esse videntur; eaedem enim in reliquie quoque codi- 
cibus inveniuntur, velut: 

Taurinensis. Farnesinus. 

($£QOV. v. 635. 5. ($£QÓ-rj. 

v. 639. 2. àvxuvia. 

v. 644. 10. aòeipoa. 

v. 445. 5. rdvayQcc. 

v. 647. 6. &dtt7tov<sa. avxayvia. 

£XS1p06. 

TtavayQoc. 
d-aQ7tov6a. V. 648. 2. l\lt6 fir^tQÓTCO- j Y\Xl<5 {ITjTQÓTloXtG UlXCùkìuG. 

Xi<5 àQxccÒLCcG. 
— 4. aì'yiov [trjxQÓ- ! desiderantur ea verba. 

itoXió aìxcòXC(i<5. | 
v. 732. 7. Ò>/3ot. | o^qol. 

v. 733. 3. (iEQOVixrj. | Q^ovLxrj. 

Exstant denique in codice Farnesino versus 637. 
9 — 12 et 659. 13 — 729. 2, quae omittuntur a codicis 
Taurinensis librario. Etiam in appendice ; v. 734. 11, 
habet T: (3QL6yccvc3v, F vero: (3Qi6yd[i(Dv. 

Iam ad alterum codicum genus transeantus, atque 
primum de ratione quae inter Monacen seni et Vaticanum 
libros intercedat nobis agendum erit. Hi enim libri 
summa inter se necessitudine coniuncti sunt. Non- 
nullis locis eadem praebent verba a ceterorum librorum 
consensu discrepantia, velut v. 642. 11 xaì TtugeCu ex- 
hibent; reliqui: xcuGkqslcì. Eodem modo vox i)xovv 
vel r(toi y quam reliqui libri v. 643. 6 inter verba eXXdòo<5 et 
à%aiu<5 ponunt, et rjxoc vocabuluin, quo v. 651. 1 nomina 
(pOLVixri et aQaòéva copulante, ab utroque libro prae- 
termittuntur. PRAEFATIO. XIX 

v. 684. 15 praebent di'dvfia prò ólóv^iu. 
v. 713. 12 denique qoóqcqlxsv scribunt M V, ce- 
teris libris qoóqghxìjg vel qoóqcolxlvyjó praébentibus 

prO Ò6QG3^VYJ6. 

Quibus exemplis allatis satis denionstrasse niihi 
videor, artissiniuni inter utrumque librimi necessitudinis 
esse vinculuni. Iam vero Vaticanum librimi descriptum 
esse e libro Monacensi ostendere conabor. Atque quod 
iam de Bruxellensi Leidensique libris disputantes anini- 
advertiraus, id pari quoque modo hic observare nobis 
licet. Quae enini nomina in codice Monacensi coni- 
pendiis notata exstant, ea plerumque piene scripta in 
codice Vaticano inveniuntur. 

Xonnumquam in libro Monacensi verbimi quod 
prima manus scripserat correctum a secunda manu 
videnius, Yaticanus autem nomen emendatum catalogo 
inscripsit, velut 

v. 645. 4 M: ^oix(ja6 (i ex o correctum) , V: 

fiOLTLUti. 

v. 683. 6 M: Iv^lvqu, V: kC^ivQa. 
v. 686. 11 M: révoa (littera s emendata est ex rj) 7 
V: tévoó. 

v. 710. 5 M: ^icoXiuj (wu et r\ litterae in rasura 
scriptae sunt), pariterque V: fttoA(o H '. 

Magnum momentum ad rem diiuclicandam affe- 
runt v. 690. 4 et sequentes, in quibus provinciae Pon- 
ticae primae enumerantur urbes. Reliquorum librorum 
ordo hic est: xuÀxrjdcóv. 8ksvÓ7toki6. 7tQtv£toó. vLxo[irjÓ£ccc. 
vCkcciu?) Quem ordinem etiam librarius codicis Mona- 
censis sequi voluit, sed per imprudentiam urbes tcql- 
vzxo<5. viKO\irfiua omisit, ita scribens: yaXKriàòv. ele- 1) Constantinus hunc habet ordinem: i>mo/x7]<S eiuv. iXs- 
vovtcoXlv. nqaCvbtov. Sed cum addat à6tay.óv et nccqQ'èvov- 
noliv contra librorum consensum, ad constituendum Hieroclis 
contextum adhibendug non est. 

b* XX PRAEFATIO. 

VÓ710X16. vixala. Postea vero, errore perspecto, nomini 
HsvÓ7toli6 signum r\r adiecit et margini inferiori urbes 
TtQivetoó. vixo[irideicc iuscripsit. Vaticanus vero liber 
solus hoc ordine urbes enumerati %a\xr\ò&v. tcqivsxoG. 
vixo[iìjd£i,cc. èlevÓTioXuS. vinata. Librarius enim Mona- 
censem librum describens nomina margini inscripta 
falso ante urbem éX£vÓ7tofo6 posuit, cum e mente eor- 
rectoris Monacensis post eam urbem collocanda essent. 
Qui locus mini prò certo comprobare videtur ; pendere 
librum Vaticanum e Monacensi. 

Huic sententiae non obstat, quod haud paucis 
locis Y libri verba cum eis quae in M leguntur 
discrepane Meo enim iudicio menda sunt e negle- 
gentia librarli orta ; velut v. 632. 1 omittitur nomen 

31 

urbis svdo&ovjtofaa. v. 643. * deinde ordinerà aliorum 

librorum (yrj^oó 6xia&o6. vrj6o6 OxénoXa.) immutat 
scribens vrjóoó óxsTtoXa. vr\6o(5 <5xia$o<5. 

Haud raro litterarum quoque ordo iniuria in- 
vertitur, velut 

v. 682. 11: òXvj3aQ6o<5 prò òXvjlQaaoó. 

v. 683. 7: aQvxvada prò aQvxavòa. 

Nonnumquam nomina littera omissa vel addita 
detorquentur. Ita v. 646. 9: al'yrjai, prò aiy^ai. 

v. 650. 9: iXsvd'eQa prò èXsvd'SQva. 

v. 668. 11: fteodoóia prò fteodoóiava. 

v. 671. 5: lEQOxaGtéklu prò iSQoxaózsXXEca scribit. 

Contrarium vitium occurit v. 664. 6: èitaQiia cpQv- 
y£a<5 xa\ Ttatiavift enim scribit prò cpQvyiaó xaita- 
riavfjó. 

v. 680. 6: fieQftCri prò pégfr]. 

v. 684. 10: TtàtaQaó prò jtdraQa. 

Quae cum omnia aperta librarli menda sint, non 
dubito quinque aliis locis, quibus V discrepat cum M, 
varias V libri lectiones eidem scriptoris socordiae tri- 
buere; sunt vero hi: 

v. 642. 9: tQÓxai exhibet prò ZQixai. PRAEFATIO. XXI 

v. 647. 1: aQv^atva prò tQv^aivcc. 
v. 655. 3: fìYftonCa, prò (iovoTticc. 

— 6: idccoG prò ìóxó6. 
v. 675. 10: Paguri] prò (Segata. 
Restat ut disputenms de versibus 660. 1, 67 7. 4, 687.6. 
v. 660. 1 codex Vaticanus habet xoAoóìj, cura in 

ole 

Monacensi lega tur xoXoai. 

v. 677. 4 M praebet tcoXlxlk'ì, V autem itols^'h 

v. 687. 6. M: à<5xvTtaUa , V: à<3xv%aXaia. 

Quae discrepantiae nos non cogunt, ut Vaticanunr 
alio fonte atque Monacensi libro usum esse statuamus; 
sed facile ita explicari possunt, ut nomina xoXotirj, 
jcoXeiirj, àaxv7taXaia prò emendationibus eius qui librimi, 
scripsit habeamus. 

Quae cum ita sint, Vaticanum e Monacensi libro 
ab nomine haud indocto exscriptum esse censeo. 

Iam nobis de Barberiniani codicis fragmento dis- 
putandum est. Qui liber XVII demum saeculo con- 
scriptus Hieroclis codicibus adnumerandus non est. 
Rectissiruas enim optimasque saepe praebet lectiones, 
quae tamen libris scriptis non debentur, sed emen- 
dationes sunt quibus Lucas Holstenius codicis Vati- 
cani contextum castigavit. Corrigendo autem Vaticano 
codici Famesinum atque Ottobonianum adhibuit co- 
dices. Nonnumquam vero e Constantino et Ptolemaeo, 
rarius e Strabone, Stephano Byzantio verba libri Vati- 
cani emendavi! Nonnulla afferam exempla: 

Unus hic liber v. 631. 3 vocerà ÓLOixov^svac post 
Qco^aCav positam omisit ; quippe quae prorsus super- 
vacanea sit. 

v. 632. 1 addit urbem èòòo%iov7tofo6 e libris Far- 
nesino et Ottoboniano. 

v. 632. 5 nomen navóviov Constantini testimonio 
nisus in %àviov emendavit. 

v. 634. 1 e Ptolemaei geographiae libro III. e. 11. 8 
àcpQOÒiGuc in àcpQOÒL0ià(5 correxit. XXII PRAEFATIO. 

v. 635. 12 déjislrcK) prò òifiéQXLoG scripsit (seeun- 
dum Constantinum). 

v. 639. 4 òóflriQOG prò òiófiogog (secundum Ptol. 
III. 12. 25). 

v. 639. 6 fìQ&yvloG prò ÓQdyvXoó (secundum co- 
dicela Farnesinum et Constantinum). 

v. 640. 6 péQyrj prò pégni] (secundum Ptol. III. 
12. 28, ubi exstat pégya). 

v. 641. 2 tfrd/3ot prò GxóXol (secundum Ptol. III. 
12. 31). 

v. 642. 5 è%lvcuov prò ai%iovio (Constantin.: è%i- 
vaióé). 

v. 643. 5 vrjóoG TtsTtttQri&oo prò vipoTtbTta. Qi6&rj6 
(secundum Thucydideru III. 89 et Stephanum Byzan- 
tium). 

v. 643. 8 èkàxEia prò r\laxiva (secundum Stephanum 
Byzantium). 

Plurimis vero locis apograplium Barberinianuru 
prorsus convenit cum libro Vaticano, quo quasi funda- 
mento uti ad editionem suam parandam Holstenius in 
animo habuit, ut iam supra commemoravi. Quibus 
causis adductus prò explorato habeo, Barberinianum 
apograpbum non amplius Hieroclis codicibus adnume- 
randum esse. 

Transeuntes deinde ad codices Ottobonianum et 
Berolinensem iam videbiruus, eos quoque intimo ne- 
cessitudinis vinculo inter se esse coniunctos; nam per- 
multis locis easdem praebent lectiones, discrepantibus 
reliquis omnibus codicibus, velut quae exstant in v.634. 2 : 

C47tQG)6 prO CCTtQOG. 

v. 634. 9: qovólov tantum praebent omittuntque 

TÓ7CLQ06 VVV. 

v. 641. 4: evóTQuzcov, reliqui svóxqoclov. 
v. 644. 7: 6xv\qai prò reliquorum 6xr\Qat6 vel 
6xiQai<5. 

v. 644. 12: àv&odàvrj, reliqui omnes àvftoÒ®/. 
v. 646. 2 et 3: omiserunt versus. PRÀEFATIO. XXIII 

v. 646. 5: 6xlqqo<5 habent prò 6kvqo6 vel <5zvqo6 
ut reliqui. 

Post 7 addunt in margine glossema: xógivd-oG 
aitò xoqiv&ov rov {iaQad-GDvo6 rj aito xoQcvd'Ov rou 
7téXo7to0. In eodem versa eidem tantum codices ecpogoG 
praebent lectionem prò ecpvQoa vel écpvQu. 

v. 650. 7: praetermiserunt versum. 

— 8: a%o6 exstat in utroque codice prò oà%io<5 
vel ó a%L06. 

v. 652. 7: i&àxi] vffto<5 prò i] d-Quxr] vi]6o6. 

v. 656. 4: ózÓQÒac prò 6xóÒQca. 

v. 677. 3: xlf t Q06 oqlvoó prò òqìvì]6. 

v. 679. 1: nóXuG ]JLy prò [i£. 

v. 689. 8: %cò%axQi6txovia prò %(oqiu vel %gìqcc 

TtaXQl^ÓVLCC. 

v. 692. 2: ftaGLveilov TtókiG prò ftaGiXEt'vov Ttóki6 
vel fia6iXsLvov7toXi6. 

v. 705. 2: àvà^aQftcc prò àvà^uQ^oa. 

Addi hic postet v. 646. 6; quo in versu t«Ac<:- 
p^: #£ QyLo%vkca praebet lectionem prò raXafiLvtj pé%Qi, 
Lieta vel tantum t u£ &squo7CvXcqv ut reliqui; B vero 
rakaiiCvi]. &SQii07tvAca,. 

Quae cum ita sint, iam ostendere conabor, de- 
scriptum esse exOttoboniano libro librum Berolinensem. 

Perpaucis quidem locis accidit, quod quae falso 
prius scripserat Ottoboniani codicis librarius atque 
postea emendavit ; ea emendata catalogo inscripsit qui 
Berolinensem composuit librum. Quos autem versus 
cum haud minoris momenti esse putem ad rem diiu- 
dicandani, hic afferam: 

0(7 

v. 662. 12: noi^iavevrov 0, Ttoi\iavèvxovo(5 B. 

v. 707. 7: TQLurjd-ovvtcjv 0, XQirjfirjd-ovvxcov B. 

v. 709. 3 vero, quo in v. ex àvxio%Ca emendavit 
àvtió%sia 0, àvxio%ta tamen praebet codex B; reliqui 
omnes àvxióyua vel àvxio%EÌa, qua ex re intelleges, 
bunc non ob stare versum. XXIV PRAEFATIO. Hisce deinde duobus versibus servili modo com- 
pendia Ottoboniani libri imitatus est qui conscripsit 
Berolinensem librum: 

v. 638. 4: svQinoa. 

v. 651. 5: òadóvcu. 

Nomiullis locis, quorum tamen numerus non ita 
magnus esse videtur, differunt inter se codices et B. 
Saepissime enim errores atque menda e neglegentia 
librarii orta sunt 7 qui falso litteras et addidit et 
praeterniisit, accentus falso posuit et litteras commu- 
tavi^ linguae graecae qui tum viguit itacismo adductus. 
Notandum id quoque est, formas prorsus inauditas haud 
raro esse quas legimus in codice B et quae inveniuntur 
in nullo reli quorum. Haec afferam exempla: Ottobonianus. 

v. 636. 8: efasToG. 

v. 637. 13: vo^odovvoa. 

v. 641. 9: IdnaQa. 

v. 643. 5: vrjaoGTts^ViQLó&oc. 

v. 647. 9: ysQevd-Qcu. 

v. 648. 9: vfjóoa [ivxòbv. 

v. 654. 7: qsiis<5luvk. 

v. 655. 7: i%aq%Ca daqdaviaG. 

v. 657. 6: òqQ'B^dQ%o(5. 

v. 662. 10: (Sxd^avÒQog. 

v. 666. 2: xsQetdira. 

v. 676. 1: xóqvu. 

v. 678. 7: 7iQv%via<5u. 

v. 685. 5: paAovQcc. 

v. 687. 11: à{ivvdó0. 

v. 695. 2: xQoctia. 

v. 701. 1: QeyexovxovGÓtf. 

v. 702. 5: xó^iava. 

v. 703. 10: xovxov(5Ó6. Berolinensis. 

C(7tQSX06. 

vopiovdovvoG. 
^aitala. 

vfjGoG nera. QLód-OÓ. 

ysQéd-Qca. 

vrfio6 {irjxcjv. 

QS{lCi(5LCCVCC. 
ÒQdS[ld%06. 

<5xd^iuvòo6. 

XSQCCTCCTta. 

xóvva. 
7taQV7ivCa6a. 

à^vdóó. 
xQa%Cu. 

Q£ySX0XX0V6Ó(J. 

xóaavva. 

X0VX0V66Ó6. PRAEFATIO. XXV 

v. 710. 5: (iokcór r ^icoXcov. 

v. 713. 3: òoXC%r r òoliayr^ 

v. 714. 5: (3cctvul. fidrvaa. 

Versus praetermisit Berolinensis codicis librarius 
qui tamen exstant in codice 638. 11 — eundem omit- 
tunt T F C P H — et 660. 4. Ad v. 647. 2 addidit glos- 
sema: rò xccórgì; in contextu vero scripsit itiXavqià. 
Nounullae aliae obstant libri B lectiones quae et dis- 
crepant cura Ottobonianis et conspirant cura reliquia: 
hi vero suut versus: v. 663. 12 ^avòaxdvòa 0, B 
vero {luvdaxéda atque itidem Monacensis. 

v. 669. 5 d-vaTEiQcc 0, ftvàtsQu B atque Farne- 
sinus et Bruxellensis. 

v. 673. c*\xiyLavòoa ftT/tp o';r oAk? ; ti^avÒQO^ B, 

rvyiavdQoG ^rjtQÓ7toha Monacensis. 

Quamquam non ignoro, liaud parvi esse aesti- 
manda quae modo attilli exempla ; tamen eorum quo- 
que partem mendis e neglegentia codicis Berolinensis 
libraria Ortis adnumeranda esse censeo — pariter quae 
exstant in v. 695. 4 : vitb rjy£^ióva prò imo xoqlxtoqu — , 
partem emendandi studio tribuo. Quae cum ita sint ; 
iam exscriptum esse codicem Berolinensem e codice 
Ottoboniano satis demonstrasse milii videor. 

Duo restant codices de quibus nunc mihi dispu- 
tandum est; sunt codices Coislinianus et Parisinus 
suppl. graec, qui quamvis inter se simillimi sint, 
tamen neuter ex altero pendet. Atque liber Cois- 
linianus Monacensi et Ottoboniano codicibus propin- 
quior, Parisinus vero paullo remotior est. Nonnullis 
enim locis eadem praebet quae prioris generis libri 
exhibent; saepius vero cum tribus quos modo dixi 
libris prorsus conspirat. Atque primum exempla earum 
afferam lectionum quas tres illi libri habent, discre- 
pante codice Parisino qui cum prioris generis codi- 
cibus facit: XXVI PRAEFATIO. 

v. 637. 8: tQÓ7iaio(5 prò TQÓ7t£o<5. 
v. 639. 6: ÒQayvloti vel ÒQayihoG (velut 0) prò 
jÌQccyvloó. 

V. 643. 1: 6aQT0f$0VQCC[lL<3l0VlpY0 6ulT0p0VQa{lL<DL0V* 

v. 649. 3: vico rjye^ióva prò vtcò xovGiXcìqiov. 
v. 661. 8: t lavai prò ticcqcci. 

— 11: axaÒQ06 prò atavo qoó. 

v. 675. 7: XiótQa vel Avtfrpa (velut 0) jtpo iXCótQa. 

— 8: laQavda prò laQavdQa. 
v. 687. 8: ^i7]litoó prò iiilrjtoó. 

v. 694. 5: 7tQa6ia6 vel 7tQa<5ià<5 (velut 0) prò 

v. 703. 11: Ho^óVa prò uopava. 

v. 706. 7: à[iad-ov6ia prò e^ua-frottó. Saepissinie 
quoque xovGiMqlov praebent ubi xovGovXccqiov reliqui. 

Iam vero eos exhibebo locos quibus et Parisinus 
liber eonvenit cura tribus modo allatis codicibus, dis- 
crepat vero cum reliquis Hieroclis libris: 

v. 63.5. 8 omittunt quattuor illi libri. 

v. 646. 3 iterum omittunt. 

v. 651. 4: \jly\tqovik071o\m5 praebent prò {it]Tqó- 

itoXi<5 VlKÓTtollÓ. 

v. 654. 6: vdivóoó prò vài6o<5. 

v. 656. 2: ovitidva prò ovlitiava. 

v. 688. 11: praeterinittunt àXaftoxóvoó post r\ga- 
xleiaó. 

v. 695. 6: 7tou7tiov7toXi6 prò TtoaTtrjiovTtoXió ha- 
bent. 

Ceteros libros vestustate superat codex Coislinia- 
nus, e quo tamen neque Monacenseni neque Otto- 
bonianum pendere certuni est. Versus enim 638. 11, 
quem uterque liber exhibet, desideratur in libro Cois- 
liniano. Simili modo Ottobonianus liber aetate paullo 
antecedit Monacensem; quem ne forte ex ilio descriptum 
censeas, sufficit v. 650. 7 attulisse, qui omissus in co 
dice Ottoboniano exstat in Monacensi. PRAEFATIO. XXVII Id vero addi potest, libros Coislinianum et Otto- 
bonianum nonnumquam convenire cum Parisino, dis- 
crepante libro Monacensi, velut: Coislinianus, 

Ottobonianus, 

Parisinus. 

v. 647. 2: TakavQa. 
v. 663. 12: {lavdaxdvdcc. 
v. 671. 2: xrJQcctióe. 
v. 673. 2:rv[iavdo6Ye\TL- 
ticcvóog (0.) [ir]- 

TQÓ7l0ll6. Monacensis. TlLVaVQCC. 

liuvòaxada. 

XTJQCCÓE. 

tv[iccvÒqo<) ^arixQÓTtohg Sed postquam disputationem de codicibus qui ad- 
hibendi mihi sunt in adornanda Hieroclis editione ad 
finem perduxi, iam stemma codicum quod excogitavi 
liceat mihi proferre: XXVIII PRAEFATIO. Archetypus. 
saec. VI. Omnium qui supersunt 
Hieroclia libror. archetypus. n. 

Constantinus. 
saec. X. liber integer. Y. 

liber mutilus. 
X saec. conscriptus. X'. Y. 

1. integer cui annexa 1. integer cui annexa 
est appendix provine, est appendix téZog— occidentalium. óioty.ovuivivr ! 
j-aurmensis. 
saec. XII. Farnesinus. / 
saec. Xn— XIII. / / Coislinianus. 
saec. XIII. / 

Ottobonianus. 
saec. XIII— XIV Parisinus. 
saec. XIV. Monacensis. 
saec. XIV. Vaticanus. 
saec. XIV. Bruxellensis. 
saec. XVI. Leidensis. 
?aec. XVI— XVII. Berolinensis. 
saec. XVI. Barberiniani fragra, 
saec. XVn. PRAEFATIO. XXIX 

Absoluta de Hieroclis codicibus disputatione, iam 
ad libros de theniatibus Constantini Porphyrogenneti 
transeamus. Codices adhibui hosce: 

I. cod. Parisiuum DCCCLIY (Mediceum reg. 
MMCCCCXXXI, oliin MLXVII), (A), saeculi XIII, 
chartac. (bombycin.), in octavo, folioruni 422. Exhibet 
Constantini imperatoris Porphyrogenneti de themati- 
bus libros duo a fol. 105 r usque ad fol. 120 r . Eodem 
codice Federicus Morellus usus est, qui primus utrum- 
que theraatum li bruni edidit Lutetiae Parisiorum anno 
post Chr. n. MDCIX, eundemque adhibuit Bandurius ad 
libram suum adornandum quem conscripsit de imperio 
orientali, Lutetiae Parisiorum anno post Chr. n.MDCCXI. 
Ipse Parisios profectus libri eps locos qui Hieroclis 
excerpta exhibent excussi. 

IL codicem Leidensem (L) quem iam supra de- 
scripsi, librum primum Constantini a folio l r usque 
ad fol. 18 r , librum alterum a fol. 28 v usque ad fol. 34 r 
exhibenteni. Lugdunum Batavorum profectus eas libri 
partes quae ad Hieroclis synecdeniuni spectant ex- 
scripsi. 

Quo libro usus Bonaventura Vulcanius editionem 
principem libri primi de thematibus amio post Chr. n. 
MDLXXXYIII confecit. Descriptus esse videtur ille 
liber e codice quodam Mechlinensi, ut ipse testatur 

editor, cuius verba adscribam: c primum Mech- 

liniae apud medicina quendam Angluin, Thomam Cle- 
mentem, parum clementer habitus, multos annos in 
bibliothecae vel {3i(5lL07tédiig potius squallore et pul- 
vere latuit; postea in altera miserae illius urbis direp- 
tione, at%nàkcoTog, militari violentiae obnoxius, perierat 
nisi periisset. Nescio enim quo bono suo fato mihi 
tandem una cum Procopio de aedificiis Iustiniani et 
Agathia oblatus persolutis IvtQoiq servatus est.' At- 
que paullo post: 'Accipite vero vos, nobilissimi am- 
plissimique viri, Constantinum per me Orco ereptum 
Lucique pariter et Latio donatum. 5 XXX PRAEFATIO. Codex ille Mechlinensis ubi mine lateat nescio. 
Iucertum porro est, utrum ex eodem exemplari alterarti, 
de theniatibus descripserit librarti an ex alio. Nam 
in edendo primo libro verba codicis religiosissime 
repetivit Vulcanius, nulla medela adhibita; contra 
alterius libri verba in codicis margine saepe emendata 
inveniuntur atque, ut ego quidem suspicor, e Morelli 
editione de qua supra iam tractavimus. Haec vero 
afferam meae sententiae argumenta: persaepe enim eis 
quae in margine afferuntur urbium nominibus littera M 
pra escripta invenitur, conferas v. 47. 8 (ai[ii{ióvTov 
è%uQ%iu), quo loco primum id nobis occurrit: 'malo 
Mor JTju', quibus verbis certe nihil aliud nisi Morelli 
lectionem (ttfttftóVrou.) significare voluit Vulcanius. 
Accedit quod onxnino conveniunt eae lectiones cum 
Morellianis, velut: 

x . . . Morelli 

codex Leidensis. editio 

a) in contextu. I b) inmargine, 

v. 47. 8. iTtaQpu ai[iL{ióv- . malo Mor rov. 

v. — 15. e. tqcjcdIi. 
v. 49. 18. a. óeó(iovQog. 
v. — 18. e. flQuxiXoa. 
v. — 19. d. TÓTtrjQoó. 
v. — 20. f. ftvedot. 
v. 50. 8. b. vrj6o6 7t£7ià- 

v. 56. 6. b. yéouaoti. M óló. diófiovQoG. 

M (ÌQàyvXo6. ^QccyvAoG. 

M XÓ71EIQ06. TÓ7CSIQ06. 

M ccquAoO. aQukoó. 

M QYl&OG. 7l£7ldQì]&0<5. 

M ysQ^iavóó. y£Q[iavÓ6. Non ubique tamen Mechlinensis codicis lectiones 
e Parisinis emendavit Vulcanius, nonnumquam immu- 
tata^ eas reliquit, velut: PRAEFATIO. XXXI 

Morelli editio. codex Leidensis. 

v. 47. 2. a. svdo&ovnofog. sedotta. 

v. — 4. e. à(pQ0Òt6Ca. àcpooòrfiia. 

V. 9. C. 7lk0VXLVÓ7l0li6. \ TtkcOTLVÓTtoXia. 

v. — 14. a. dxgai. ocxqccó. 

v. 49. 17. d. àvxdvuc. àvxàvsia. 

y. — 17. e. yé^itvdoó. yi^ivxoo'. 

v. 50. 5. g. anatri. Evndx^v. 

v. 52. 10. a. ndxocu. -ergete. 

Aliis locis sua sponte eniendavit Vulcanius qua e 
falsae ei videbantur Mechliuensis codicis lectiones, 
velut : 

v. 47. 1 ex ano xovóihaQi'cov correxit vnò (scrip- 
sit enim in margine l'6 s (= ì'6oog) vnò.). 

v. 47. 5 (vnò tr)v ctvtrfv.) scripsit in margine F 
rjysfióvK. 

v. 47. 15. e, de quo iam supra tractavimus, bis 

correxit Mechlinensis verba (xq(dcj^\ primum: Fv xoóg- 
uló. deinde M xqù6^lì<j. 

v. 47. 16. b ex uX[ivqó6 correxit r àX^ivQiG. 

Iam quae ratio inter Constantini libros de thenia- 
tibus Hieroclemque intercedat accuratius examinemus. 
Facile enim invenies, imperatorem auctoris verba li- 
centius saepe et suo arbitrati! reddidisse. Atque pri- 
mum de altero thematum libro disputabimus ; in quo 
ipsius Hieroclis quater Constantinus mentionem facit 
(cfr. I. pag. Bekkeri 46. 8 et 47. 17. IV. pag. 51. 1. 
V. pag. 52. 3). Distinguit vetereni provinciarum statum ; 
qui idem est ordo Iustinianeus ab Hierocle descriptus 
i^àgyaia rd%ig 9 I. pag. 46. 20. Hnag%(av II. pag. 49. 13) 
et novam thematum vel praefecturarum recensionem 
i^vvv elg ds'^iaxog xd^tv xal óxgccxìjyiòog uvzr(v xaxec- 
Irfeui II. pag. 49. 13. — *xò òs vvv slg ftépuxog xd%iv 
IQY^axCcpv &e66aXovLxri x. x. X. 9 IV. pag. 50. 17). In 
urbibus vero singularum praefecturarum recensendis XXXII PRAEFATIO. 

semper fere Hieroclis ordinerà sequitur, velut de prae- 
fecturis Europae (I. pag. 47. 1 — 17), Macedoniae (IL 
pag. 49. 15—50. 8), Thessalonices (IV. pag.50. 22—51.1), 
Graeciae (V. pag. 51. 17 — 19), Peloponnesi (VI. pag. 52. 
3—11), Nicopoleos (VIII. pag. 54. 16—17), Dyrrachii 
(IX. pag. 56. 1 — 10) agens. Veruni non ubique presse 
sequitur Hieroclem. Urbes enini saepenumero vel tur- 
bato ordine enumerante vel duarum Hieroclis pro- 
vinciarum urbes in una eademque provincia (è7taQ%Cu) 
Constantiniana coniunctae ac mixtae inveniuntur. 

Longe aliter res in primo Constantini libro se 
habet. Ibi enim Hieroclis premino nulla fit mentio. 
Verum et primi libri indices nonnulli desumpti sunt 
ex Hierocle, velut praefectura Armeniae (IL pag. 20. 
19-21. 7), Buccellariorum (VI. pag. 28. 21—29. 2), 
Paphlagoniae (VII. pag. 30. 3—6), Cypri (XV. pag. 39. 
12 — 16). Sed et airi exstant urbium indices, quos ab 
Hieroclis opere prorsus alienos esse censeo. Quorum 
in numero est recensio urbium sub praefecto Thra- 
cesiorum praefecturae constitutarum(III.pag.24. 5— 12). 
Ibi enim veterum provinciarum Asiae, Lydiae, Cariae, 
Phrygiae Pacatianae urbes novo omnino enumerantur 
ordine, qui nil commune habet cum Hierocleis indi- 
cibus, ita ut hunc urbium indicem eo demum tempore 
constitutum esse conicias, quo veteres provinciae in 
praefecturarum formam redactae sunt. Idem valet de 
Obsequii urbibus (IV. pag. 26. 3 — 7). Neque urbium in 
Optimatum praefectura recensitarum index ex Hierocle 
pendere videtur; quinque enim urbes enumerantur, qua- 
rurn duae in Hieroclis libello desiderante (V. pag. 27. 
5 — 7). In Seleuciae praefectura Constantinus decem 
enumerat urbes mediterraneas ( c r« dì ava UsXevxstag 
xcà iLEtióyaia KakeÌTca dexaTtolig XIII. pag. 36. 6 — 11); 
z/o{isrt,ov7toXig et ZyvovTtolig hic recensitae non occur- 
runt in Hieroclis opusculo. Inveniuntur tamen in 
notitia prima, cuius altera pars civilem describit or- 
dinem (cfr. notitiae primae versus 847 et 852). Decem PRAEFATIO. XXXIII 

vero urbium Isauriae ordo tempore post Hierocleoi 
demum constitutus esse videtur. Accurate denique et 
copiose in Cibyrraeotarum praefectura novus urbium 
ordo qui Constantini viguit tempore describitur (XIV. 
pag. 36. 19 — 37. 1). Ne in hoc quidem vestigia Hiero- 
clis apparent. 

Omnia ea Constantini fragmenta quae aut certa 
aut probabili ratione commotus ex Hierocle desumpta 
esse censui, Hieroclis editioni adicienda esse duxi 
distincta versuum numeris Hierocleis. Constantinus 
libro usus esse videtur haud leviter discrepante cum 
Hieroclis codicibus qui nobis praesto sunt. Nam non- 
numquam urbes omissas in Hieroclis opusculo affert, 
quas tamen e syncedemo se desumpsisse testatur, velut 
in Macedoniae provincia 'Id-ànofog quae legitur inter 
synecdemi urbes Nixónolig (v. 635. 1) et "Axavftog 
(v. 640. 5). Eodem modo in Cypri insulae provincia 
Népevog occurrit cui antecedit Kovqlov (v. 706. 8), 
sequitur TQifivd-og (v. 707. 7); et in praefectura Ar- 
meniaca post 'PeyedoccQcc Hierocles ultimam regionem 
affert v. 701. 1: 'Peysxovxovóóg , Constantinus vero 
praebet (I. IL pag. 21. 4) 'Peyédcoqa. McoxiGóg xaì 
cpQovQiov rò KukovyLEvov Kóqov. Utrum vero eae 
urbes in Hieroclis libris scriptis neglegentia praeter- 
missae an a Constantino postea additae sint, diiudicare 
nolim. 

Iam eas urbes mihi afferre liceat, quae quamvis 
exstent in Hieroclis synecdenio, tamen praetermittuntur 
a Constantino, velut Kovaravtidva (v. 637. 6), z/to- 
xXritiavovTtokig (v. 642. 12), ZijXa (v. 701. 5). Quod 
in recensendis Graeciae urbibus praetermisit Bos xaì 
^Qt^iva (v. 643. 9), hoc minoris aestimo. Nam taedio 
rictus paucis urbibus enumeratis reliquas omnes omisit; 
unde concludere licet, Constantinum hoc loco diligenter 
Hieroclem exscribere noluisse. 

Iam vero nomina quae Constantinus exhibet cum 
Hieroclis verbis componentes invenimus, inter omnes 

Hieroclis Synecdemus. C XXXIV PRAEFATIO. 

Hieroclis codices Constantini lectionibus simillinias 
Ottobonianuru praebere librum, velut quae leguntur in 
v. 634. 2: èc7tQco6 prò a7tQ06 reliquorum codicum. 

v. 638. 6: ftaQQOiu prò ^bqvu vel fiégoia (ut Tau- 
rinensis). 

Id tamen Dioneo ? urbem Larisain (v. 638. 11) 
quaru exliibet Ottobonianns praeteriisse et Constanti- 
num et codices T F C P H ; qua de causa uncis in- 
clusalo, in contextu afferam. 

Ipse in constituendis Constantini verbis librum 
Parisinum ducem secuturus sum ? quippe qui vetustior 
et melior plerumque exemplari Leidensi sii 

Ad emendanda Cypri insulae nomina denique mini 
usui fuit index urbium, falso ordo sedium insulae sub 
Constantino et Leone imperatoribus inscriptus, qui 
continetur folio 14 r codicis Parisini MCCCXXXV (olim 
Mazarin. reg. MMDIII), (K) ; saeculi XIV, chartacei 
(bombycini). Ordinem illuni e Constantino depromptum 
esse inde colligo, quod in utroque libro urbium index 
inscribitur: 7 E7iaQ%iu Kvtcqov zi]g vr\6ov , vtvò xovtii- 
Xùqiov rovreóti jSouAevrifv , dein quod post nomen 
urbis TQLfirjd-ovg eadem verba quae Constantinus ex- 
hibet: o&ev ó uyiog Ztcvqiòov in hoc Parisino quo- 
que libro addita inveniuntur. Cum vero urbes Kov- 
qlov atque Népavog quae in libro Leidensi quoque 
desiderantur codicis scriptor omiserit, urbium nume- 
rum ex Te mutavit in Ty. Etiam urbs KvQrjvsia sede 
mota est. 

Quibus rebus absolutis, quomodo Hieroclis con- 
textus coustituendus sit breviter exponam. Iam ex 
eis quae modo disputavimus effecisse videmur, Con- 
stantini testis antiquissimi fìdem non eam esse, ut 
eius sola auctoritate contextus Hierocleus niti possit. 
Itaque primuru ea nomina componere mihi liceat quae 
et Hieroclis omnes codices et Constantini liber Pari- 
sinus convenienter memoriae produnt: PRAEFATIO. XXXV 

v. 632. 4: Bigtfy. 

— 6 : "Oqvol. 

v. 633. 2: KaXXCiioXig {kuXXitioXiG C). 
v. 634. 1: 'AcpQodiGia. 

— 3: KoiXCa. 

v. 635. 1: NiKÓTtoXig. 
v. 637. 3: "Akqcu. 

14: Aiyi66o?. 
v. 638. 9: KéXXri. 
v. 639. 10: ZéQQat. 
v. 640. 3: 'AitoXXavCu. 
v. 641. 2: ^TÓAot. 

3: "Aqyog. 

5: TlsXayovCa. 

— 9: Zcwrapo:. 

v. 642. 6: Addita (Xayua T in. I.). 

— 10: ró^KpoL. 

— 13: (DaQGccXog. 

v. 643. 13: AeXyoC (AeXcpovg Constantin.). 

v. 647. 4: "Aqyog. 

v. 653. 3: 'AitoXXaviu. 

— 5: 'Apavria (à.\navziu C). 
v. 700. 2: Tvava. 

v. 701. l'/'AvÓQUTCa. 
v. 706. 9: néyog. 
v. 707. 1: ZÓXol. 

2: Admd-og. 

Quae cuni ita sint, contendere liceat ; iam in 
synecdemi deperdito arclietypo eas nominum formas 
quas hic congessi exstitisse. Editores vero qui Alyi<5- 
6óg, 27rd/3ot, Addita scripserunt, auctoris, non librorum 
menda correxerunt. Nunc vero eas afferam lectiones 
quas omnes Hieroclis libri unanimo consensu prae- 
bent, discrepante Constantino, cuius verba uncis in- 
clusa addam: XXXVI PRAEFATIO. 

v. 637. 2: ZttovvaaÓTtolig. (^LOvv6Ó7tohg.) 

v. 639. 4: ^iófioQog. (z/to'/foupog.) 

7*ì 
v. 642. o[| nomina coniunguntur: Tnata [irjtQÓ- 

Ttokig. {^A7tàxr\. pYiTQÓitolig al vvv keyó^evav Nécci 
ndtQat.) 

v. 643. 10: Cavita. (Aavltovì) 

1 1 : XsQavCa vel Xsqgjvicc (T). {XaiQÒvetav.) 
v. 653. 6: TIokv%eQiovTiohg vel IIolv%eQiov itókig. 
(IIovX%eq LYJ7t0fog.) 

v. 701. 1: 'Psysxovxovóóg. (MaxuSóg.) 
6: 2JaXx ovt,akC%tv. (Zufa%og.) 

Addam denique earum urbiuin nomina in qnibus 
omnes Hieroclis libri conveniunt, quorum autem Con- 
stantinus mentionem non facit; sunt liaec: 636. 5: NoxÓTtofa v. 645. 10: AtyóGd'svcc. 

■ — 13: TLàyai. 
v. 646. 2: Kéa. 
v. 647. 5: Téyw. 

7: MavtCvoi. 

9: reQév&Qcu. 

— 10: (fregete. 

— 15: KoQcovta (xoqcovlcc T m. I.), 

— 16: 'Aólvy] (àtiivYi T m. L). 

v. 648. 6: vrjtiog vel vìfeog IldvoQ^iog. 

— 7: „ „ r Zdxvvd-og. V Kv&squ — 10: „ „ „ EtQocpoòCa (ótQocpo- 

òua T m. I., ótQoepa- 
èCa T m. recens in 
mg.). 

— 11: „ „ „ Mókog avtLXQvg Ko- 

Qivd-ov. 
v. 649. 2: „ „ „ "I^Qog. PEAEFATIO. XXXVII 

v. 650. 1: Ka^iccQu. 

2: "Akvyyog (àkvyyoG T in. I. P). 

4: Avxrog (Avxro6 T m. I.). 

5: 'AQxadiu. 

6: Kóvoaog. 

9: 'EXev&éQva (JkevdsQvu T ni. L). 

— 10: Adunai. 

— 12: Kvòcovéa. 

— 13: Ktaa^iog. 

— 14: Kcivravicc. 

— 15: "EXvQog. 

— 16: Ai66og. 
v. 652. 1: "Aititav. 

2: 0OLVLXYJ. 

— 3: 'Ayxiaóiióg. 

v. 655. 2: ( Pa£aQicc ^rjtQÓ7toXig. 

v. 656. 1: MriQiav {jult^lov T ni. L). 

5: At06og. 

6: Acqqccxlov ^rjtQÓ7toXcg. 
v. 657. 3: Xiyyiòóvog. 

4: Franava {yqaxiava T m. L). 

— 5: IìqixoqvCu. 

9: BaGiuvu (PuGluvu T ni. L). 
v. 659. 1: "E<pe6og. 

— 8: MdóravQcc. 
v. 660. 1: KoXotaGis. 

2: 'Alyifc. 

— 4: TLakaià %ólig. 

— 5: Burétta. 

7: NsuvXrj. 

8*ì 

q'Jconiunguntur nomina. (KoXocpòv yel 

Kolocpav iiriTQÓiiofog.). 

— 10: Aéjleòog. 

— 12: 2J[ivqvcc. 

— 13: Kkalo[iévri. 

— 14: Xaxqéòxri. XXXVIII PRAEFATIO. 

v. 661. 1: Tépvog. 

— 3: Mvkì]. 

4: Mvqiva ([ivqlvcc M). 

— 6: 'EXaCa. 

— 12: rdòaoa. 

— 13: 'A66og. 

— 15: Kv&xog. 
v. 662. 5: Ad^aKog. 

— 6: "Ajlvòog. 

— 7: Adoòavov. 

— 8: "Iliov. 

— 10: 2Jxd[iavÒQog. 

— 11: TloXCyva. 

— 16: ZlxéXevta. 
v. 663. 1: MÓXig. 

— 2: réQfiai. 

— 3: " Aitravo,. 

— 4: Kéoyrj. 

— 5: Udyaoa. 

— „\ | coniunguntur nomina. (^Aòoiavov ucci 

'Haag, 'Hgccg vel "Haag.) 

v. 663. 8: TLiovia. 

— 11: SCog Todòog. 
v. 664. 1: Mdvòoai. 

— 2: e 'l7C7Coi. /\ coniunguntur nomina. (OxrjdLdrjQov, 

'OxlGlÒyiqov vel r Oxi6idrjQov.) 
v. 665. 2: 'legano fog. 
3: Móóvva. 

— 4: "Artvòa. 
v. 666. 2: Keoexdita. 

— 5: Zldvaog. 

7: 2^TovjroAtg. 
v. 667. 1: Kod66og. 

2: Aovvòa {lo P). PRAEFATIO. XXXIX 

v. 667. 3: MóXtrj. 

— 5: 2Ji(5Xia. 

— 6: TIsTtov^a. 

— 10: 'Azuàva. 
v. 668. 1: 'AÒioi. 

— 2: 'IovxocQcc&cct,. 

— 4: 'Aqiótiov. 

— 6: 'Annia. 

— 15: Tavóitokig. 
v. 669. 4: TgiTtokig. 

— 6: Sitai {pixai 0). 
v. 670. 5: 'Axxakia. 

— 6: r EQ{lOXCC7tY]klU. 

— 7: 'AxQaóóg. 

8: 'Aitókkavog isqóv (isqov F). 

— 9: Tàkatfx (raka^a F). 
v. 671. 8: rd s odo^. 

— 9: MoGrivot (quod nomen eniendatio est 
nominis Mv6ttivì] vel Mvóxivi] [v. 671. 6.]). 

v. 672. 4: Allevai. 

— 5: Uafiivai. 

— 7: TlaTtna. 

— 10: Tvqcciov. 
v. 673. 1: ZolÓTtokig. 

2*1 

— o] I coniunguntur nomina. (Tvuavdog, Ti- 

{tccvÒog vel TvuavÒQog ^tQÓTtokig.) 
v. 673. 6: 'Ayakkaóaóg. 
7: BccQig. 

— 9: ó Tia^Qiccòoyv. 
v. 674. 1: ©eiLiGóviog. 

3: Mdkkog. 

— 6: Tirvcc66og. 
y. 675. 2: y4u<?rptf. 

— 4: 'Aiifikdda. 

— 6: Ov^iavada. 

— 10: B agata. XL PRAEFATIO. 

v. 675. 12: 'ItiuvQÓTtoXig. 

y. 676. 1: KÓQva. 

— 2: Ztà^axqa. 
y. 676. 3: IJteQva. 

— 4: Kccqvcc. 

— 5: rXava^ia. 

— 6: 'Piyvov. 

— 8: EvxuQ7iCa. 
y. 677. 1: Ebxtóqlov. 

— 7: 2Jvvadcc. 

— 8: IlQV{ivr]6óg. 

9: "fyog (ifoa 0). 

— 10: IloXvycotóg. 

— -«/| coniunguntur nomina. (Aoxìj{iiov vel 

40XL{ll0V {irjTQÓTCOfog.) 

v. 678. 4: dr^ov (drj{i J F) Avxaòov. 

y. 679. 2: né^yri. 

— 5: 'AxtaMa. 

— 7: Tgéósva. 

— 8: órjiiov (drftiov F) Kuvuvqcc. 
v. 680. 1: 'Iofiia. 

— 3: òy^lov Mevòevéa. 

4: ÒTJtiov (órjnov F) ZJcoxAcc. 

— 5: Xivòa. 
6: Bèffa. 

— 8: MvoòCa. 

— 9: XcoQio[ivXiddLxa. 

— 11: UaXaiaTtoXig. 
v. 681. 1: Kókfiaóu. 

— 2: KQé[iva. 

7: r Psyri6cdd{iaQC4 {Qsyr^akd^iaQa C). 

— 8: Aiiió^Qa^ia,. 

— 9: i£odpot>A«. 

— 12: IlaCrokriQiOoQ. 
y. 682. 4: ^iSj%. 

- — 6: Xòrco'tt. PKAEFATIO. XLI 

v. 682: 8: Koouxri<5iov. 

— 10: Kaodkia. 
v. 683. 3: Tdya. 

— 4: 'Axakióóg. 

— 7: 'AqvxuvÒcc. 

— 8: IloòdXia. 

— 9: XcoyLa. 

v. 684. 5: 'AneglaL 

— 6: (bellóg. 

— 10: Tldxuoa (%u%aqa P). 

— 11: Bdv&og. 

— 12: Kó^ri. 
14: TIlvccQu. 

— 17: TeXiiióóg. 
v. 685. 2: "Aqu%u. 

— 6: Ko{ii6TccQccog (xo[ii6t<xq<xo6 P). 
v. 686. li'Pódog. 

— 3: Ud^tog. 
4: XCog. 

— 7: néxelog. 
8: TévEÒog. 

— 9: IlQOGeXrfvr}. 

— 10: "Avòoog. 

— 12: Nd^og. 

— 13: Ildoog. 

v. 687. 3: "log (Co6 C). 

— 5: 'A^ioXyóg. 

— 6: 'AótvTtuAia. 

— 12: Kviòog. 

— 13: Kéou[iog. 
v. 688. 7: Néa itóXig. 
v. 689. 1: Tdjiui. 

5: "Eostog. 
v. 690. 1: Kijlvou. 
v. 691. 2: IlQLvexoq. 
v. 692. 3: KCog. 
v. 693. 3: AaGxvfoov. XLII PRAEFATIO. 

v. 695. 2: Kqccxlcc. 

v. 696. 7: "A6itova. 

— 8: KCvvcc. 

— 9: 'PsyavayaUa (Qeyavayafoa P). 
v. 697. 5: 'PeyèuavQéxiov. 

7: AiGÌQLOV. 

— 8: KXdveog. 
v. 698. 4: !%«&*. 

v. 702. 6: tò AeyLÓviov. 

— 7: KsQcctfovg. 
8: T(pa7r££oi>g. 

v. 703. 2: NiKÓnoXig 

— 8: "Aqku. 

— 12: ' Agagad-ia. 

v. 704. 2: Tagaòg ^rjroÓTtohg. 

6: "AÒ ava. 

8: MaA^og. 
v. 705. 5: 'Eniyavia. 

— 7: Pcàóog. 

v. 708. 4: 'Avshovqlov. 

v. 709. 2: ^os. 

— 5: KeótQOL. 

— 6: UsXtvovg. 

— 11: ^IsQccTtoXig. 
v. 710. 1: AaXfàavdog. 

2: rsQ^avixÓ7tolig. 

— 3: EtQ7]vÓ7tolig, 

— 6: AaQatióg. 
7: Zssdtj. 

v. 711. 5: ràfìala. 

— 6: IJdkxog. 

— 8: XdkKLg. 
v. 712. 5: AaQL66a. 

— 6: MaQiàpyi ((iccQiafi'ì] F). 

— 7: Balavéa. 

9: 2J6kEvxó(ìrjXog. 

— 11: 'IsQccTtoXtg. PRAEFATIO. XLII1 

v. 713. 1: KvQog. 

2: Uauótiata (óauoGata F). 

— 6: IlaQQì]. 

• — 8: Exevuq) 'ala. 

v. 714. 1: "Eòs<5<5a. 

— 4: Kgcqqcci. 

— 5: Bdtvai. 
v. 715. 6: TÓQog. 

Sed haec hactenus. Certissimum igitur videtur 
esse, in eo exemplari ex quo omnes Hieroclis codices 
adirne superstites de scripti sunt (a nobis numero I 
insignito) noni in uni formas hic congestas iani exsti- 
tisse. Itaque editores qui nomina MavxCva, KóvoGog, 
similia in bonae aetatis formas Mavttvsta, Kvcjóóóg 
emendamnt, et operam et oleum perdidemnt. Atque 
ex his quae disputavimus manifestum fìt, nostrum non 
esse, genuina Hieroclis verba in integrimi restituere, 
quod ut efficiamus librorum subsidia non suffìciunt. 
Finis quem mihi proposui modestior est; non ut 
emendationem sed ut recensionem faciam contendo. 
Itaque id laboro, ut quarti diligenti ssime verba libri a 
nobis I appellati restituam. 

Ad constituendum vero sjnecdemi contextum prius 
codicum genus ; quod integrum praebet Hieroclem, se- 
cutus sum, inprimis librum Taurinensem, quippe qui 
omnium qui aetatem tulerunt codicum antiquissimus et 
optimus sit. Ubi vero desiderantur Taurinensis libri 
verba, velut a v. 659. 12 usque ad v. 729. 3, Farne- 
sinum adliibui codicem, quem ex eodem archetypo 
descriptum esse ac Taurinensis liber iam probavi. 
Eundeni in ponendis accentibus secutus sum, quia 
Taurinensis prima manus eos saepissime neglexit, se- 
cunda vero falsos plerumque addidit. Yerumtamen ne 
quid desideretur, etiam Taurinensis accentus in apparati; 
critico adposui, in quo reliquorum quoque codicum 
continentur variae lectiones. Quas tamen afferunt co- XLIV PRAEFATIO. 

clices Leidensis, Vaticanus, Berolinensis, quos exscriptos 
esse vidimus e libris Bruxellensi, Monacensi , Otto- 
boniano, eae nisi maioris momenti esse videantur a 
me neglegentur; itidem verba apograpki Barberiniani. 
Quae exstant compendia in libris manuscriptis no- 
tabo sicubi dubium remanet qnomodo solvenda sint. 
Aliorum librorum, praeter Taurinensem Farnesinum- 
que, locos ubi falso accentus gravis ponitur prò acuto 
omisi. 

Non in contextum denique recepì eas Taurinensis 
et Farnesini lectiones, quibus falso accentus circum- 
flexus prò acuto, spiritus asper prò leni, similia 
occurrunt; in apparati! critico tamen leguntur. 

ConstaDtini verba quae additamenta ad Hieroclea 
praebent uncis angulatis, quae vero liberius tantum ea 
reddunt uncis rotundis includam. 

Ac iam singulorum librorum explicabo signa. 

Signa in Hieroclis editione adhibita: 

T = codex Taurinensis. 

F = codex Farnesinus. 

C = codex Coislinianus. 

= codex Ottobonianus. 

P = codex Parisinus suppl. graec. 

M = codex Monacensis. 

Y = codex Vaticanus. 

B == codex Berolinensis. 

H = codex Bruxellensis. 

L = codex Leidensis. 

B, == apograpbum Barberinianum. 

Signa in Constantini fragmentis adhibita: 

A = codex Parisinus DCCCLIV. 
K = codex Parisinus MCCCXXXV. 
L == codex Leidensis. PRAEFATIO. XLV 

Iam vero disputemus de tribus indiculis urbium 
quae subsequenti aevo noinen inufaverunt et quae 
appendicis vice nostrae Hieroclis editioni adiungeinus. 
Quorum unus (nostrae editionis appendix II) prirnuni 
a Vulcanio editus est ad calcerà Constantini de the- 
matibus imperii Romani libri primi. Atque ex eodem 
codice Mecblinensi depromptum esse ac Constan timing 
his Vulcanii verbis apertura fìt: c Quae sequuntur, quia 
ad calcem Constantini Porpliyrogennetae adiecta erant 
et ad geographiam pertinente adiicienda putavi.' Alterum 
(nostr. ed. app. I) primus publici iuris fecit I. Goar 
in Codini quam paravit editi one de offìciis, tertium 
(n. ed. app. III) Leo Allatius Georgii Acropolitae 
editioni subnexuit. Quos indices G. Partbey nullis ad- 
liibitis libris manuscriptis in editione sua recudi cu- 
ravit. Ego vero quartum afferam, qui eadem quidem 
praebet nomina quae exstant in appendice priina — 
permulta tamen omissa sunt — , sed qui alluni, alpha- 
beticuin, sequitur ordinem in enumerandis urbium 
norainibus, qua de causa I a eum appellabo. 

Hosce vero adhibui codices: 

Ad appendicem I: 

I. codicem Palatinum CCIX (a), saeculi XIY. Queni 
meum in usimi Ioannes Tscbiedel excussit. 

II. codicem Parisinum MCCCX (b), saec. XV, 
cbartac, foli or um 444. 

III. codicem Parisinum reg. MDCCLXVI (e), saec. 
XVII, cbartac, folior. 452. Parisios profectus cum 
editione Partheyana contuli ex utroque codice ea quae 
ad illos urbium indices spectant. 

Ad appendicem I a : 

Codicem Parisinum reg. MCDXI (d), saeculi XVI, 
cbartac, folior. 585, pessimae manus, quem Lutetiae 
Parisiorum excussi. 

Ad appendicem II: 

I. codicem Parisinum reg.DCCCLIV(e), saec. XIII. XLVI PKAEFATIO. 

IL eodicem Leidensem (Bonaventurae Vulcanii VII) 
(f), quos supra iam descripsi. 
Ad appendicem III: 

I. codicela Parisinum reg. XXXIX (g), saec. XVI, 
ckartac, folior. 302. 

II. eodicem Parisinum reg. MCCCXXI (b), saec. 
XVI, chartac., folior. 511. Uterque liber maau Ioannis 
a Sancta Maura conscriptus est. Lutetiam Parisiorum 
profectus codices excussi. 

III. eodicem Ambrosianum LUI (i), saeculi XVII, 
cuius codicis verba qualia exstant in ilio urbium indi- 
culo Ioannis Tscbiedel debeo comitati. 

Appendicis primae codices si componamus, artis- 
simo necessitudinis vinculo inter se esse coniunctos 
Parisinos MCCCX (b) et MDCCLVI (e) iam perspicuum 
nobis fit. Nam saepissime eadem leguntur in utroque 
codice quae aliter exstant in reliquia, velut 

in v. 2: òiq(x%lov prò òvqqcì%iov. 

v. 3: in contextu: TtQÉfckliG et in margine: tcql- 
pccXXtG prò TtQéfieXiG. 

v. 16: Kxn](5d'aì6a prò xxiG&sfóa. 

v. 23: {LSQcpBXTJ prò [iSQCpsxi. 

v. 26: yeQiLavCmu prò ysQ^iavLXSLa. 

v. 30: yaXCat prò yaXXUa. 

v. 33: òvóxqu prò òqCoxu (ita a). 

v. 57: Qo8Ó7tri6 vel QodÓJtrjó prò QoòÓ7trj. 

v. 61: avòsiQcc rò vvv tcoXvóxblXov prò avòrjQU xb 
vvv TtoXvóxvXov. 

Atque descriptum esse e codice b eodicem e bisce 
probari mihi videtur exemplis: primum quod v. 54 
e dccQvtiti) b Xdgvóa praebet (prò Xccqìóóo); in aperto 
enini est, òccqvGu, formam prorsus inauditam, mendum 
scriptoris esse qui litteras z/ et A commutavit. 

Itidem y. 5 b recte 6sXcc6q)0Q06, e vero 6oXa6(pOQ06 
praebet. 

v. 13 b 7toov66a, C TlQOvGa. PRAEFATIO. XLVII 

v. 28 b recte 67tSQ%eiò(5 jtoxecuÓG, e vero Gtcccq- 

K6LÓ6. 

v. 30 b recte i67tavia, e tamen v<57iavCcc. 

Quae vero inveniuntur in versibus 30 et 36 co- 
dicis e lectiones (tcqò6 xbv òxsecvóv et noxiàuia r\ vvv 
xa66ccvÒQSta prò %qo6 òxsavóv et Ttoxiòaia rj xcc66av- 
Òq8lo) prò emendationibus eius qui conseripsit librum 
babendas esse censeo. 

Codex a deinde (Palatinus CCIX) propius accedit 
ad Parisinnm appendicis I a (d) — qui tamen permulta 
omisit codicis a nomina et qui alium sequitur ordinem 
in eis enumerandis — discrepatque cum libris b et e 
de quibus modo tractavimus; haec vero afferam exempla: 

v. 1 enim uterque codex hanc praebet inscriptionem : 
oócu x&v nóXscov èv xoì<5 vOxsqov %q6vol6 ^8xcovoficc6^ri- 
óav 1 ), b et e vero ita scribunt: otiui xCjv nókecov [texeovo- 
{iu6&r}0av etti vóxbqov. 

Ad v. 3 deinde in utroque libro glossa addita est, 
uberior in codice a ; brevior in d. 2 ) 

v. 8: vvv omiserunt. 

v. 10: aiitua praebent prò eneitc vel eiteia reli- 
quorum. 

v. 14: àjtoXXcovCu ó vvv isqi<36Ó<5 praebent prò 
fj vvv. 

v. 61: avèrta prò uvÒslqu velut codices b et e. 

Hoc igitur appendicis prirnae codicum adepti sumus 
stemma: 1) Praemisit illis verbis qui conseripsit codicem Parisinum 
appendicis I a vocem (77]fmWcu, quod vero minoris momenti 
esse facile mihi concedas. 

2) r 87iLd<xvQ06 de, tióXlg ntXoitovriGOv , 17 rfjG àxqCdoG XC^vr] 
7CQwr]v, lv%vi6 iuaXeìto 17 nóXtG, accQCrr\6 Ttqcoriv v.aXov\iivi\. ^ ò 
■naLGccgevo TtQOv.ónioG yqdcpei negì nóXecoc tlvog., v.cà oìuui ozi 
7tQé{ìtXi6 Iy.ccXelxo i] àxQidct-' ita a. 

f EnC8uvqo6 , nóXia ntXonovv^Gov , 17 tfjG àxQiàoc XCuvr\ 
7tQÓ)r l v. ì ita d. XLVIII PRAEFATIO. 

Archetypus. Palatinus CCIX (a), 
saec. XIV. Parisinus MCCCX (b; 
saec. XV. Parisinus MCDXI 

appendicis la (d). 

saec. XVI. Parisinus MDCCLXVI (e). 
saec. XVII. Quod deinde attinet ad alterius appendicis codices, 
iam supra commemoravi, descriptum esse librum Lei- 
densem e libro quodam Mechlinensi. Addi potest, non 
exstare in codice Parisino versus 62 et 63 , neque 
postea v. 82 — 87 y qui tamen insunt in Leidensi, qui 
multo recentior est ilio. Qua ex re colligere nobis 
licet, non esse intimam necessitudinis rationem inter 
codices Parisinum Leidensemque. 

Transeuntes denique ad appendicem tertiam, iam 
videbiruus, simillimos inter se esse codices g et i, nam 
saepissime conveniunt, discrepante codice h; velut: codices g et i. 

v. 90: TtSQÌ 87tcovv[iia6 

rebv nòXe&v. 
v. 91: %Qv6Ò7toXi6. 
v. 94: luQV0<5a. 
v. 104: neXayòvia. 
v. 106: omiserunt vvv. 
v. 116: TtvXoG. 
v. 118: i] fiÉQQoia. 
v. 120: ovyxQicc. 
— yCiteòov. codex h. 

itSQÌ èrteovv {itati TtóXecov xcà 
rÓTtcjv. 

%QV60V7toXi<5. 
?.<XQL06a. 

TteXayovCa. 

scripsit vvv. 

7tvXo<5. 

pSQQOia tantum. 

ovyyQia. 

yyfeedov. PRAEFATIO. XLIX y. 121: nella folla (g). nella tantum. 
nella atque in 
margine folla (i). 

Tamen nullo modo contendi posse puto, pendere 
e libro g librum i; liosce vero versus argumenta afferam 
meae sententiae: codex g. 

v. 99: ótQOv^cr^a. 
v. 100: folxiovnoliG. 
v. 101: slv66Óv. 
v. 108: lllvQLKOi. 
x. 118: xaóavdoLcc. codex i. 

6TQ0VILVLX&. 
folsVti0V7t0lL6. 

èlì]66cov. 

illVQLXÓV. 

fotiavógeicc. Hieroclis Synecdemus. 631 i.2 IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 

3 ElGÌv al iiàóai ènaQ%ica xaì TCÓXeug al V7tb tòv 
fiaóiléa robv 'Paiiaiav òioixov{LEvai tòv èv Kav- 
6ravtivov7tóX8i, iita^iiai £$, Ttókeig ^Ae, cog 
vitoxéxaKxaL. 

4 a. 'EnaQ%Ca &Quxr]g EvQÓxrig, 

vkò xovGlMqlov, TtóXbig lÒ. 

632 1 Evdo^tovTtoXig. 

2 ' H^aKleia. 

3 'AQxaòioviiolig. 

4 Bit,V7]. 

5 Ilavóviov. 

6 "Oqvoi. 

633 1 rdvvog. 

2 Kalklitolig. 

3 MÓQit,og. 

Fol. 503 v T, 283 r F, 302 v C, 21 r 0, 273 y P, 364 r M, 
4 V H — in margine superiore scripsit: le X" (= ltjgovg %qlgxóg) B. 

631. 1 yQa^iicczL'aov post itQOKXéovG add. R, v. 1 et 2 om. 
COPMH || 3 xbv qco[uxlcqv H, diomoviiEvcci praetermisit R, 
xàv èv COM, %ovGxuvxivovTióXei H, èna.Q%iui va P || 4 ci* 1 H 
£VQÓ7ir t 6 TFCM, kovgovXuqiov corr. e v.ovGiXàqiov P, add. 
in mg.: consulari H || 632. 1 evdo£iov7toXiG COPM (èvd. 0), 
tvSot-iov nòXiG H, £ , ò<5o|to'U7ró>Uiff F, £vd<xt-LOvnoXiG T, om. 
urbeni V || 2 i]q(XY.Xtta FCH, spiritum om. M || 3 àquadCov 

7tóXi6 F, àQtuxòiov7ióXiG H || 633. 1 ydvoG M || 2 accentum 
om. C 

Hieroclis Synecdemu3. 1 IEPOKAEOYS 2YNEKAHM0S. 4 


SiXtixij. 


5 


Havaòia. 


634 1 


'AcpQodiGCu. 


2 


"AitQog. 


3 


KoilCa. 


4 fi. 


'E7taQ%La 'PodÓTCfjg, 
Vito rjy spiòva, itotelo, \. 


5 


AÌvog. 


6 


Ma%i\iiavov%oXig. 


7 


TQccl'avov7tolig. 


8 


MaQióvia. 


9 


TóitiQog vvv 'PovGiov, 


635 1 


NLxÓ7toXcg. 


2 


KsQEOTtvQyog. 


3 y. 


'ETtaQiCa &Qaxrjg, 
VTtÒ KOVÓOVXCCQLOV , 7tÓlsig 6. 


4 


0tXL7t7tOV7Cohg. 


5 


BsQÓrj. 


6 


Aio'aXr\xiavov'XoXig. 


7 


Eefìa6tov7tokig. 4 Gilti-Aì) FCM || 5 Gvvudicc OM, cvvadia P, eav- 
udta CH || 634. 2 cctiqcog || 4 J3 a ' H, (odón* M, Trotter 

f7TTa P II 5 CUV 06 T || 6 (la^L^LLCCVOVTl T, [lCcè,L[lLCCVOV 71ÓXL6 H 

7 XQu.ia.VQv 7tóli6 H, tquivqv71o1i6 C || 8 ybaQ&va FCOMH, 

ILCCQCQVCi P II 9 X0TUQ06 VVV QOVOi H, X07tLQ06VVVQOV6l FP, TO 
7ZVQÒ6 VVV QOVGLOV CM, tÓ7Z£()0<7 VDV Om. || 635. 2 tt£()£Ó- 

7ri;9yocr COM, accentimi om. F || 3 y n H, hovolXccqlov COM, 
y.ov6ovXàqiov e Y.ovoilàqiov corr. P, TróXfta # corr. ex F P || 

4 yiUnnov tcóXl6 F, cpiXcnitovn M, cpiXinnovn C, cpilmnónoliG 
0, qp«li7r7ro , u7ró;U«7 corr. e cpiltTinovnóXriG H || 5 (3f()ói> FCOM, 
ptpÓT] corr. e (3fpóv P, (Sf^óv. (?£(X)?j H || 6 dLOY.Xr l xiuvov tióXig 
FH, di07iXrixia.vov7VoXio C || 7 (j£{3affroù nóXio FCH IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 8 


4ió<57toXtg. 


9 d. 


^Eitaq%ia 'Huiuóvtov , 
vtcò Yiyeyióva, TtóXsig £. 


10 


'Adgiavovitofog. 


11 


'A^CaXog. 


12 


zJeQpéziog. 


13 


nXovxivovnokig. 


14 


TtotdriQ. 


636 1 £. 


^Eitaqyia MvGiag, 
Vito rjye^ióva^ nóleig £. 


2 


MaQmavovTtoXig. 


3 


'OdvGGÓg. 


4 


AcjQÓóroXog. 


5 


NiKÓTtokig. 


6 


Nóficu. 


7 


'AintiàQia. 


8 


'EfiQcaxxóg. <-A4vw^m£ 


9 ?. 


'ErtttQXiu Uxv&Lccg, 
vitò 7]y spiòva, nókeig te. 


637 1 


Tó[irig. 


2 


diovvGGÓito'kig. 8 SiónoUc FH, om. urbem COPM || 9 ò n H, rj^Lfiov 

FCH, atjLitjLiov P, add. in mg.: f sic sXXr,G7tov II*, prò eXXr r 
gtióvxqv'' H, 7]ysfióva atramente» nigro corr. ex rjyépovu P : 
10 àògiavov tiqXig C, àdgiuvov tcoXlg F, àdgiccvov tiÓXlg H, 
post 10 ine. fol. 21 v || 11 ày%iuXoG COH || 12 Ss^qxlog F, 
de§ÉQzioo COPM, èeQTiog H || 13 nXovxCvov nóXiG FCPM, nX(ù- 
xivov nóXia H || 636. 1 f 1 " H, noXhiG btixu P || 2 \iuq%iavov 
tcóXig FH || 3 òdvGGÒG T, óSvggog FCPM, òdrjGGÓG H || 4 Sogo- 
gxóXog FCOPMH || 6 i/o^u FCOMH || 7 ànmaqia FCOPMH | 

8 SpQCUTTOG CMH, B$QULXXOG FP, £§Q8XOG || 9 5 ''' H, 

rivedo H fl 637. 1 xóyuG FCOPMH 

1* IEP0KAE0Y2 SYNEKAHMOS. 638 3 


Akq(u. 


4 


KalaxCg. 


5 


"IótQog. 


6 


KcòvóTccvriccvcci. 


7 


Zelatila. 


8 


TQÓTtsog. 


9 


A%iov%oXig. 


10 


KcmCòufiu. 


11 


KdgGog. 


12 


TQÓ6{iig. 


13 


Nofiioodovvog. 


14 


AiyiGGQg. 


15 


c AX{ivQig. 


1 l 


'EjtaQXicc 'IklvQiKOv. a MccxedovLcc, 
V7iò KOvGiXaQiov , TtóXsig X(i. 


2 


®£66cdov£xr}. 


3 


néix n . 


4 


EvQcojcog. 


5 


Aiog. 


6 


Bégoicc. 


7 


'EoQÒéa. 


8 


"EÒE66a. 4 v,aXdvr}g FCOPMH || 6 zcovavavv Lavai T, kcov6v avviava 
0, ncovov avviava FCM, %cùvgv avviava P, %ovavavvidva H || 
7 &X8tnu T || 8 vqónaiog COM || 9—12 ora. urbes T || 9 à\tov 
nóXic H, àt-iovnóXio FCPM || 10 nanidava H || 13 vofiioodov- 
vo6 T, vofìio ódovvog F, vofiio ódovvoc CM, vofìiodovvoa OH, 
vo§ico ò8ovvo6 P II 15 àlfivQio T, ctafivewy FCPMH, àXfi'ÓQria || 
638. 1 p* et a ,;? H, interpungunt post a demum CMH, fiorxt- 
òoviu6 0, ngcovr] fi. P, -/tovdO'yAaptor e %ov6iXaQiov corr. hic 
atque in sequentibus fere semper P || 2 zoaXovinri C || 4 tvpoo- 

ttog MPC, tvQinoG ! 5 dtoff II 6 ftsQofa F, pegola H, 
§8QQOia 0, (Je^va CPM || 7 so^'a P IEP0KAE0Y2 2YNEKAHMOS. 9 


KéUri. 


10 


'AX[i07tia, 


11 


[AdQi<56a.~\ 


639 1 


^HqccxAelcc Accovxov. 


2 


'Avravia rs^Cvdov. 


3 


Nixédrjg. 


4 


zliófioQog. 


5 


'Ióoiiévrj. 


6 


BgdyvXog. 


7 


ITqì^cìvàu. 


8 


IIctQ&LXÓTioXiq. 


9 


( Hq<xxXslu Utqv^ivov 


10 


2JsQQca. 


640 1 


^Ckiititoi. 


2 


"AyLxpntog. 


3 


'ATtoXXcovCa. 


4 


NsunoXig. 


5 


'Axavd-óg. 


6 


BsQTtrj. 


7 


"AQavQog. post 9 ine. F fol. 283 v || 10 àXuontiu CM, àX^ontia FPH, 
alitine ice || v. 11 om. TFCPH || 639. 1 t}qcckIslcz CP, rjQaiiXsiu 
FH, fiQccitXsiov M, Xccovkov T m. I, Xccovkov T m. II, Xuókov 
FCOPMH || 2 àvtccyvla FCOPMH, ys^ivdov T m. I, ysyuvdov 
T m. II, interpungit post àvrccyvice P || 6 §qayvXoo T m. I, 
§QctyvXo6 T m. II, dqdyvXoG CM, dqdytXoa 0, post 6 ine. H 

fol. 5 r || 7 nqéuovXa FCOPH, zqé^ovXa M || 8 naqd-r/.on T 
9 r}QU*XtLu FCMH, tiqcìkXeiu P || post 10 ine. M fol. 364 v | 
640. 1 cpilimcoL T m. I, cpiX In no i T m. II, cptXiitnoc FCOPMH 

2 à[icpi7toG FCMH, à^Lcpln P, ccficpLTC O, à{icpiTio6 et in mg.: 
yq nóXea H || 4 véce TtòXiG FCPM || 5 ccHav&oo FCOPMH | 
6 @£Q . . (reliqua désiderantur, quia foramen in charta est) P IEPOKAEOYS 2YNEKAHM0S. 641 642 8 


Klr^ia Mevtixòv noci ^AxóvtLó^a, 


9 


vf\6og @d<5og. 


10 


vrjóog IJapod'Qaxri. 


1 fj. 


^Eitaqiia MausdovCag ($, 
V7tò rjye^ióva, Tióleig ij. 


2 


JkóXoi. 


3 


"Agyog. 


4 


Evórgàiov. 


5 


IlskayovCa. 


6 


BagyaXa. 


7 


KslsvCàtv. 


8 


'Aqiiovlcc. 


9 


Zàitaga. 


1 #. 


'Eitaqiiu @s66ccliag, 
Vito r]ye{ióvcc, nóXeig it,. 


2 


AccqlGócc. 


3 


Arj^rjtQLag. 


4 


®r\ftai. 


5 


Ai%Cv£og. 


6 


Aà\iia. 


7.8 


"Vitata iLYitQÓTtokig. 


9 


TQLKat. 


10 


ró{icpoi. 8 interpungunt post y.Xf][icc TOMH, ■x.Xrma F, %kr\\juui C, 
[isvtikov F, (istvkòv H, à%ovxiG\iu F, ànovziG . . P || 9 vr\coc TFCH, 
ftccGOG F II 10 vr\GOG T m. I, vtjgog T m. II FCH || àpo&QccyirìG 
CM, à[io&Qd%\ F, à[io&Qccn . P || 641. 1 r 1 ' H, tianedovi . . P, 
P a H, p aa || 4 sictQdtLov || 7 %tUvC8r\v FCPMH ||_8 &q- 
ILOvCu F, ccQitovfa C, post 8 ine. fol. 22 r || 642. 1 & r <' H, 
j}y£[ióvo6 FH II 2 XccQLCa || 3 dr]firiXQi&6 FCPM, post 3 ine. 
C fol. 303 r || 4 Q-ri^ai FCM || 5 al%ivE06 T m. I, ai%ivio F, 
*cd%ivio H, al%LOvCo M, ai%iovCo C, al%iovia 0, uÌ%iqvìoì P || 

6 kpa T m.I || 7 wra T IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 7 

11 KcuGaQSia. 

12 4Loxfa]xiavov7tofog. 

13 0<xQ0akog. 

1 2JaktoPovQa^L6LOV. 

2 HaXxQGiófìiog. 

3 i/iJ(?og ZtxLoc&og. 

4 vr t 6og Exéitoka. 

5 vijffog Il£7iaQC6&og. 

6 T. 'EitccQXLcc *ElXàdog r\xoi 'A^cu'ag, 

imo àvd-v7iuTov, Ttókeig od: 

7 ZlxaacpCcc. 

8 'Elativa. 

9 5o£ kcu Aoi\Lva. 

10 AavXia. 

11 Xeoéviu. 

12 Nccv7trjxrog. 

13 delcpOL. 

11 xaiGa^fta FH, y.ccigcìq8Ìcc C, v.aiGaoia 0, v.cù naobca 
M, post 11 add. naiovCa R j| 12 òio-Alrpiuvov tcóIlg CH || 
post 13 ine. P fol. 274 r || 643. 1 GaXro§ovQa^L6Lov corr. e 

GCiQTOfìoVQCilLLGlOV F, GUQT0§0VQCìIJìCg10V CÒM, . . Aro Ui- 

01OV P II 2 GttltOGlO§LOG T 111. I, . ttlxOGlÓ§lOG P, G(XT0GlÓ§L0G 

M, GccXtoa tófiiOG H II 3 i^'tfoff TFC, ffxta T, vriGOGniuftoa F, 

(7Hia^o(> PM II 4 a>7j(TO(7 TFC, (»x£7ro T, Gy.énolT'F, gv.ótii- 
Xov 0, (7xÓ7rtAo() H II 5 a>7j(7o<T TF, 7Z87t(XQiG&oG T ni. I, tts- 
nccgicéòG T m. II, TrfTra qlg&og F, *>?j<7 7i87tcc: qlg&og C, 

7rq/ 

7ze:qigQ-og 0, VTjffo 7t£7ra . piG-froff M, nèncc. qlgQ-og P || 6 7 >z 
H, ^ dein foramen in charta T, r\xoi om. M, rjtovv F, 

rjtovv H_, . to t;?/ P, aT"(H>7ra T, àvftvnàx M, a^-uTraT C, ar- 
Q-vnaxcp H, av^'UTro; 7 P || 7 (jy.a^qpto: T m.I, GY.ccQcpicc T m.H || 
9 §08 y.ccl ÓQL(iva T, §os iteci Squiivcc FCMPH, dQippvcc P (i ex 
v corr.), §087ih dgc^iva || 11 %8qcùv(u FCOPMH, interpunctio- 
nem neglexerunt post 10 COPH || 12 vuv7tcc%toG OH, vecv- 
7tc-/.roG FCPM 8 IEP0KAE0Y2 SYNEKAHM02. 

644 1 "A\iyi<5<5a. 

2 Tld-CDQCC. 

3 "A^i^goóog. 

4 'AvxiKVQa. 

5 Azftadia. 

6 Koqgjvlcì BvcoxCag. 

7 ZxiQaig. 

8 "Oxovg. 

9 'AvccóTccGig. 

10 "Adeìpog. 

11 vrjtfos Evfioia. 

12 'Av&odcov. 

645 1 Bov^iskivrd. 

2 Qéóitiai. 

3 "jPrtos ®i<5%ui. 

4 ®r\$ai yLY\XQÓiioXig Boiaxiug. 

5 Xctt/«ypa. 

6 Xa/bcts vij6og EvfioCag. 

7 TIoQd'^óg. 644. 1 a[icpi6a OM || 2 Ti-fro^a T m. I, zi&cùqù T m. II : 
3 ati§Q0G60G H 11 4 ai/TÓU£>a || 5 lefìccdtLcc H || 6 koqcqviu 
FCÒPM, HOQcovsicc H, fivoxiac FCPM, fìoicotCuG OH II 7 arrj- 
patc FCPMH, gxijqvl [| 8 óttovcf T m. I, Ó7roù(7 T m. II, 
orco-uà FCPM || 9 àvaozuGio FCH, uvcìgtccgig 0, avacrraato M | 

10 s'yisipoG COPMH, iueipoG F, coniungunt 10 et 11 FCOPMH | 

11 vrjaoa TF, è§o£a FCOPM || 12 àv&oS*/ T, cM-otf"/ F P, 
àv&odmy C M, àvO-ov™/* H, <^#odcóz^ || 645. 1 @oviislixxà T, 
$ovp,èUta FCOPMH I 2 frimai T m. I, #£<7tuo:i FCOPM, 
Q-BGmat H || 3 -unroc T, vxxog FCOPH (eidem interpungunt 
post vxxog), vxxx\g M, ftiGftuiG FH, %r\tàui<s COPM || 4 %r$ai 
m. I T, <9-rj(3ca FO, interpungunt post ^xqòitoliG PM, $oixlclg 
corr. e §olxó<xg M || 5 nuvccyQU FCOPM || 6 viJgog T, %aX*7\- 
vtjGog FCH, %aX*rivfi606 PM, sàowxtf FCPM, ev$olccg H, %&X*ri~ 
i^gog evolccg || 7 nÓQ&iioG FCOPMH IEPOKAEOYS SYNEKAHM02. 9 

8 KaQvórog. 

9 nXcctéccL. 

10 JlyÓGd-evcc. 

11 'A&ìivui {irjT.QÓ7toAig Attcxrjg. 

12 MuyaQcc. 

13 TJàyai. 

14 èlLTtÓQldV Kqóucov. 

15 Aiyivv\(5og. 
646 1 IJoixvov6a. 

2 ifetf. 

3 Kvtvog. 

4 AfjXog adrjXog. 

5 Zjwpos. 

6 TaXa\iivv\ ^ib%ql ®£Q{i07tvX(ov. 

7 XdpfcvO'og 17 jrore "EcpvQog [irjtQÓ- 
itolig ità(5r[g ^EXkdòog. 

8 iVca -Sbcucov. 

9 AlyriQai. 

8 hccqigxog COM II 9 nla.xa.iai H || 11 «{bjvcu T m. I, 
à%r\vai T m. II FCM, aTrtxTjs F, àxxi%r\ 0, interpxmgit post 
lir\XQÓ7ioli6 P II 12 péyaqa H || 13 nayai T m. I, 7r« . . ai P || 14 g/x- 

noQLov T, x^ojlióóv (x^a vel -/90 scriptum) COPM, x^o/x- 

uwv FH II 15 alyivr\GOG T m. I, alyivr\GOG T m. II, alyivf\GOG 
PMH, aèyivrjGOG F, alyCvr)vi]GOG || 646. 1 noixvovGa T 
ni. I, notxotovGa FCPM, 7rmo£'(7a 0, tcixvovggu H, coniungunt 
v. 1 cum v. 2 CPM, om. nécc || 3 y.v8vog H, om. urbem 
COPM II 4 8r\loG T, adrjloG* H, interpungunt inter duo nomina 
FCOPM II 5 gkvqog P, <r,u'eeo<j |j 6 xalapiqvT) OPM, /x£# 
FP, /x € CM, /xa H, xalafirivri : fì'EQ[i07ivXaL 0, post /xe^t ine. 

F fol. 284 r ! 7 7] itoxs CPMH, zcpoqoG 0, ecpvga H, (xtjxqotc 
TF, fHaónff F, add. in mg.: xò^W'&'otf arto koqlv&ov xov 
liagaftàvoG i) arcò y.oqiv&ov xov tisIotcog 0, eXXccSog via 
scribunt FCOPM || 8 Gipnvcov P, Gi%vàv H, post 8 ine. 
fol. 22 v II 9 ai'yr^ai FOPM, al . . iqac C, aiyEiqai H, con- 10 IEPOKAEOYE 2YNEKAHM02. 10 


Ai'yiov. 


11 


Me&àvcc. 


647 1 


Tqv^éva. 


2 


IIilavQtt. 


3 


'lega Mióvrj. 


4 


"AQyog. 


5 


Téyea. 


6 


QaXTtovGa. 


7 


MavxCva. 


8 


AayceòaC^iov [irjTQÓTtoXcg xr\g 
Aaxcjvixfjg^ i] tzqÌv Z7tàQvr\. 


9 


reQevd'Qcu. 


10 


Qocqcu. 


11 


AGaitolig. 


12 


'Axqsccl. 


13 


QidXsa. 


14 


Ms<56r\vr\. 


15 


KoQcovCa. 


16 


Agivì]. 


17 


Mo&óvr]. 


648 1 


KvTtCCQLÓta. iungunt versus 9 et 10 FCOPMH || 10 alyiov T m. I, alyióv 
T m. II || 11 ^f-frava T m. I, pèdava COPM || 647. 1 TQv^sva 
T, tQvfoivoc M || 2. 3 accentus om. T m. I niXuvQu hqà.-. (ilóvt]: 

T m. II, mvuvQU M, niXuvQiu atque in mg.: tò y.ctGXQÌ B, 
coniungunt niXavQu et ieqó, TPH, interpunctionem om. 
post 2 COM, post 3 ine. H fol. 5 V || 6 ftàq-rtovau FCOPMH || 
8 Xav.sdcaiicQv T m. I, Xansdcaiiàv T m. II, Xay.tdca . . . P, 
xf\G om. 0, Xav.ovi"Ar\a FCM, Xccy.ovly.^6 T, xov Xuy.oviw.ov P, 

tiqiv FCPM || 11 àocon T, àccon FP, àoòmoo C, àacon H || 
12 àxQÉca || 13 cpidXcacc FCPMH || 14 fisGrjvr] H, fieaivq 
FCOPM || 15 Y.OQa>vitt T m. I, %oqówik T in. II || 16 àctvr} T 
m. I, cc6Lvr} T m. II || 17 [lod'òvr] OM || 648. 1 wvnaqiGGia H IEPOKAEOYS 2YNEKAHM02. H 2 


'i/Atg nrjTQÓTtoXtg 'Agnccdiccg. 


3 


IlàxQai. 


4 


Ai'yiov [ir}tQÓ7toXLg AlxcoXCag. 


5 


vì\6og KecpaXr\vCa. 


6 


vr[(5og TldvoQiiog. 


7 


vv\6og ZaKvvd-og. 


8 


vì](5og Kv&r\Qia. 


9 


vfjóog Mvxcov. 


10 


vfjGog UzQocpodicc. 


11 


vr\6og MóXog ccvxtxQvg KoQivftov. 


12 


vrjóog Acogovóa. 


1 


vfjGog Ar t uvog. 


2 


vrjtiog "Iufioog. 


3 la. 


'Etcccqxlcc KQYi%i]g, 
V7tò xovólXcìqlov, rtóXstg xp. 


4 


{irjTQÓTtofog ToQtvva. 


5 


"Ivaxog. 


6 


Biévva. 


7 


'ISQCCTtvÓVCC. 


1 


Ka^iccQa. 


2 


"Alvyyog. 2 r\Kic FP, j\Kig H, i]Xlg ceteri || 2 — 4: ccQKccdiciG, nccrgca, cclyiov 
IM]xqÓ7zoXig om. FCOPMH, nargatT m.I, post 4 ine. T fol.509 Y 

5 vr\GOG hic atque in sequentibus semper TF, in mg. T m. ree: 

v.tcp'u , Y.tcpcclivCa FCOPM, y,sq)aXXr l via H || 6 vtjgog C in mg. T 
m. ree.: £aKvv&0G || 9 [lvy.&v FCOM, [ivhójv H, post 9 ine. M 
fol. 365 r || 10 czqocpoSiu T m. I, in mg. T m. ree: ergoepaòta ! 

11 vr\GOG C, interpungunt post fióXog PM, avtcagv P, xoqlv FP, 
in mg. add. : Insulae ad Corinthum H || 12 vt\gog C, Scqqovgcc T m.I, 
dcogovcà Tm.H, dagovcoccM || 649. 1 XtjuvogTFC, Xi^ivocV || 2 i(i- 
Pqog-{- C||3 Toc 1 ' H, %ov6iXagiov F, rjys[ióvcc COM, add. in mg.: 
Creta H || 4 yoQtvvrjG P 5 tWroffTni. I, IvcczòcT m.ll, tWrodCP) 

6 pLEvva T m.I, fìUvvu COPMH || 7 isgarcvdvaT m.I, ts^à nvdva 
FOCH, LSQTtvòv . P || 650. 2 àZvyyoff T m. I P, «Avyyòtf T m. II 12 IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 3 
XsQóóvrjóog. 


4 
Avxzog. 


5 
'AQxaòCa. 


6 
Kóvoóog. 


7 
UovpQLtog. 


8 
'Occ'Zcog. 


9 
'EXsvd-SQva. 


10 
Adontai. 


11 
"AitrEQa. 


12 
Kvdtovécc. 


13 
Kfaccpog. 


14 
KccvxavCa. 


15 
"EkvQog. 


16 
Atóóog. 


651 1 
0OLVLKTJ ìjtOL 'AQCcdÉVtt. 


2 
vrjóog KXavdog. 


3 t/3. 


'ETtccQ^icc ncdaiàg 'HtieCqov, 
VTtÒ 


7iys[ióva, TtóXug dàdaxcc. 


4 
[ir}TQÓ7ZoZLg NiKÓTtokig. 


5 
A ad ovai. 


6. 7 
EvQoia 'Axvlov. 


8 
'AdQiavovTtokig. 3 %EQ6Óvi]6oi FCOPMH [| 4 Xvv.xog T m. I, Xvy.xog T m. IIj| 
7 . vPqlzog P, praetermisit urbem || 8 ó a&oG FCMP, 
agoo || 9 accentum om. T || 11 utzxsqcc C || 14 ■auvxuvìu H || 
651. 1 TJxoi F, r\xoi om. M || 2 %XavSoG P, y.uvSog T, vJXav- 
Sog FCOM, uXavdr H || 3 TtaXaiaG FCM, rjys(ióvoa T, 

ye[ióvct P, nólsiG 8vov.cciSty.ci H, TróAfta t^ FCPM, 7róAft<j tS 

P, add. in mg.: Epyrus H || 4 [nqxQOTt. viv,oit T, (irjXQOVL- 

HÓnollG OM, lll)TQÓ VLY.ÓtIoXlG F, yLT]XQOViY.Ó7loXlG C || 5 #0>- 

dróvat 0, Scodarti H || 6. 7 evQOicc ànviov FCPMH, svqolcc 
àv,viov II 8 uSqluvov tzóXig H IEPOKAEOYS 2YNEKAHM02. 13 

1 "Aititav. 

2 0oivtxrj. 

3 'AyiiaGyLÓg. 

4 BovTQvtóg. 

5 0CDVÙK7]. 

6 KèQXVQCC vi}6og. 

7 c H&quxì\ vfjGog. 

8 Ty. 'E7taQ%Ca vtag 'Htislqov, 

Vito xov6iXaQiov, TtóXeig <0\ 

1 Av^à^iv ì] Ttots 'ETCìòa^ivog. 

2 2Jxd[i7tc(. 

3 'AitoXXcovCcc. 

4 BovXXig. 

5 'A Ravvia. 

6 IIoXv%eQiov7toXig. 

7 AvXòv. 

8 AvXCviòog luqxQÓitoXig. 

1 AlGtqgòv xccì 2Jxsv7trcov. 652. 2 hic explicit R || 4 ^ovr^'UTOff FCOMH, povr^ P jj 

5 cpaziKf] FCM, (pari*.?} corr. in qpcortnrj P, om. urbem H || 

6 K£QKV(>dvT}006 FCOPM, y.tQ'iiVQa VÌ]GOG H || 7 7]&QUKK] V7]G0G 

T m. I, 71%-quy.i] vfjCOG T m. II, r\ &qcckii vx\gog F, 17 %qayiovf\GOG 

M, 7} d-QUui] VT]GOG CPH, ìè-UKì] VfjGOG || 8 7j7ttLQ0V F || 

653. 1 8vQcc%r\v F C M, dvQQÓ,%LV OP, dvQQà%iovìI, 17 ttots COPMH, 
coniungunt èntda^voG et Gv-anta OP, post 8vqqu%iv ine. 

fol. 23 r II 2 scórra FCOMH, <7xa£ P || 4 j3ovUmf T m. I, (ìovXXÌg 
T ni. E, §ovXig FCOMH, §ovXlg P || 5 spiritum om. C || 6 noXv- 

XtQiovn T, 7tolv%EQiov tvóXlg FCPH II 7 ccvX&v CM, àvXcov F, 
accentuili om. P || 8 uvXividoG FCOMH, uvXr}vidoG P, firj- 

XQOTtoXlG H II 654. 1 cdGXQCOV T, XipGTQ&V V. dì GK£V- 

itxcov H, Gutviix F, o-x£7rtw COPM, post 1 ine. C fol. 
303 v 14 IEPOKAEOYS SYNEKAHMOS. 655 656 2 


1*. 


'EituQiiu z/ccniag {leGoyi'ov, 
vtcò KovGovlaQiov , Ttólsig e. 


3 
Z<XQÒLXr[ [lì]TQÓ7l0Xtg. 


4 
JJavtalia. 


5 
regnar}. 


6 
Ndi'óog. 


7 
'Pe^ieóLava. 


1 


Z£. 


'Etcccqilu xr\ ita , 

V7tò xovóovXaQiov , 7tóXsig e. 


2 
r Pa£ccQLU {irjTQÓTtoXig. 


3 
BoVOTtLGC. ^ 0*VU?V5 


4 
"Axoiveg. ^c^k,-ojl\ 


5 
Kcc6tQcc[iccQTr}g. 


6 
"I<5xog. 


7 


tb. 


'EitaQiia Aaqòaviag, 
Vito rjysfjLÓva, TCÓXetg y. 


8 
UxovTto^rjTQÓTtohg. 


1 
MrjQicov. 


2 
OvXTCidva. 2 [itGoystov OH, daY.'ìdo fisco.... P, Y.ovGildqiov COM || 

3 [irjTQ07t T, 6cìq§i%ì] FM, agòi-nf] C, 6ccQ§ipurj P || 4 Tra-u- 
tr\lia 0, Ttuxuvliu P, post 4 ine. F fol. 284 v || 5 yeQfiarj P || 
6 vcCìgog T m. I F, vdiv606 CPOM || 7 qeilsgiuvu T ni. I, qs- 
{lEGcdvcc T m. II, Q£[i£GLccvd M || 655. 1 Ti praetermisit P, xf\ 

TtUQÙ FCOPM, XT]7tCiQà* H, ttOVGOÓT T, v.ovGikdqiov COM, 

nólsiG nsvts H || 2 iir^QOTt T || 3 fìovon .' . P, favoniu || 

4 axotWff FCMH, àv.LvtG 0, axot . . . . P, post 4 ine. P 

fol. 274 v || 5 KCCGTQCCtlUQTlG CH, HCCGTQCCfldQTVG M, Y.CCGTQa^CCQ^ '/ 

P II 6 fcnóff FCOPMH || 7 7}^°/ T, add. in mg.: Dardaniae 
H, post 7 ine. H fol. 6 r || 8 GGY.ov7to^r i XQÓnolLG (prima littera g 
miniata) M || 6 G-novno ^rgónoXiG H || 656. 1 hijqicov T 
m. I || 2 ovlmccvcc T m. I, ovlnCuvu T m. II, ovlmdva corr. 
ex ovmtidvu F, ovnidva COPM IEPOKAEOYZ 2YNEKAHJM0S. 15 * 


£ 


'Etkxqxl'cc IlQ£J5aXécog, 
V7tò rjyeuóva, Ttókeig y. 


4 
ZhcódQai. 


5 
ACtitiog. 


6 
ZtcdQÙKlOV tir { TQÓ7toXig. 


657 1 


Ir]. 


'EnaQiiu MvGi'ag, 

V7tò rjyenóva, nókeig 1. 


2 
Bl\JLlVO.KlV iiriXQÓTioXig. 


3 
Xiyyiòóvog. 


4 
ricettava. 


5 
TlQLxoQvCa. 


6 
'OQ&euccQxog. "Kj&w4& JjUum^ 


7 


Oh 


'EnaQiia Uuvoviag, 
V7iò rjys^ióva, TtóXecg fi. 


8 
Zég^iov. 


9 
BaGiuva. 


658 1 


x. 


'EtcuqiCu Atiiug, 

Vito àv&VTtdtov, 7tókeig py. 


659 l 
"Ekpetiog. 


2 
'Avsa. 


3 
IIqCve. 3 i&' H, TtQ^al'f T m. I CPH, 7tQS§aX B '/ T m. JI 
FO, 7tQe@dX f / M, rjytfjL / hic atque in sequentibus semper T j 

4 gy.óSqcc H, oxÓQdcu || 6 et 657. 2 (ir^gon T || 657. 1 *fc Ir? 1 ' 
H || 2 . . yLivdv.LV P, §LtiLvccv.r t v M || 4 yquziavu T m. I, pa- 
nava T in. II || 6 ÒQ&suaQxoa T m. I, ÓQQs^aQxoG H || 7 i#'' 
H, TtavvoviaG H, ttóAekj <5uo P, add. in mg.: Pannoniae 
H || 8 csQiiiov FCPMH, gvqhlov || 9 fìaoiava T ni. I, 

§a6Luva T m.II || 658. 1 àv&vnu TFCOPH, add. in mg.: 
Asiae H || 659. 2 àvea T m. I uvea T m.II, èvéa FCPMH 
3 7ZQive T m. I, iiqivai 0, 7iQir\vr^ P 16 IEPOKAEOYS 2YNEKAHM02. 4 


MccyvrjGia MaàvÒQOv, 


5 


TQàMrig. 


6 


Nv6<5a. 


7 


IIqiovXXcc. 


8 


MttÓTCCVQCC. 


9 


'Avivetcc. 


10 


"T7trj7ta. 


11 


'AQÓLOVTioXig. 


12 


Aibg ìsqÓv. 


13 


Evà^a. 


660 1 


KoXocuóie. 


2 


'AXyCla. 


3 


NixÓTioXig. 


4 


IlaXaià itóXig. 


5 


Bccqsttcc. 


G 


Avliov 7cc3{ir]. 


7 


NsavXrj. 


8. 9 


KoXoyòv iiritQÓitoXig. 


10 


Aéfteòog. 


11 


TCog. 


12 


2J{LVQVCC. 


13 


KXa&nsvr). 


14 


2JatQcbri]. 4 fitccv F, iicudvdQOv 0, puiciv P || 5 rqdXX C, zqccX- 
Xti6 H, tgdXX^ 6 W66U F, vlgcc P, post 6 ine. 

fol. 23 v || 7 TtQLovXXcc FCOPMH || 9 cìvlvstcc T m.I, àvivizcc 

T m. II, àvijvErcc 0, àvQtxa P [| 10 vnr\xa OM || 11 aQdiovn T, 
ccqòIov itóXio FCPH || 12 leqov FCOPMH, sequentia om. T 
usque ad v. 729. 3 || 13 svcc£a OM || 660. 1 y.oXoccigle sex? 
corr. M, v.oXo6r\ V. || 3 viv-onóXia FCMH, viy.otioXi6 P j| 4 om. 
urbem B || post 5 ine. M fol. G35 v || 6 v.ó.utj M || 8. 9 v.oXocpov F, 
KoXocpóìV (irfiQÓnoXLG H |) 11 tÉoog H 

IEPOKAEOYS SYNEKAHMOS. 


15 


Mayvì]6ia<3ov7Coli2. 


16 


'Aitar]. 


1 


Té^ivog. 


2 


Qaxécc. 


3 


Mvkyj. 


4 


Mvqlvcc. 


5 


néoyauog. 


6 


'EkaCa. 


7 


Tlixxàvx\. 


8 


Tiàgai. 


9 


®eoòo<5iov7toliq. 


10 


'Aòoapvvxiov 7] Ttots Avavr}<5og. 


11 


"Axavdoog. 


12 


ràòaQct. 


13 


"A66og. 


14 ~vm. 'EitUQiia 'EXXrjtiTtóvrov, 
V7CÒ KOvGovkaQLOv , TtóXug X. 


15 


Kv&zog ^r\xQÓ7CoXig. 


1 


IlQoxóvTjaog. 


o 


r) 'Elogia. 


3 


BaoióTtr}. 17 15 \iayvr\6i060V7i M, nuyvr^GLUGOvnoXtG H j| 16 èiGitàr\ H j| 
661. 2 qpcoxf'a M sed £ in rasura, qpcoxcua H || 7 in%àvt\ H || 8 Tta- 

Vttl COM || 9 %t0d0GL0V7l F, &SodoGlOV7C C, 9"É0d0(7i0V 7t H, #fo- 

òoglovtiÓIbcùG M II 10 àdQcc[ivTLOv 0, àxqa\ivvxiov (prima nominis 
littera r in rasura scripta est) P, udQtxpvTziov CH, 77 ttot£ CPMH, 
Zi;ei>7]()Gci(> H || 11 ccradQ06 COM, uvravdQOG H | 14 eIigtzovxov 
FM, iliGTtòvxov C, iì^Gnóvrov P, %ox'<nlaptoi> COM, TróXfior 
TptcótovTG: H, add. in mg.: Hellespontus H || 662. 1 tcqoy.óvìgo6 

FC, TtQÒ %ÓV7]G0G M, 7CQ0LKÓvriG0G j| 2 17 elogia C, 77 f^o^t'a 

P, coniungunt 1 et 2 PH, 1, 2, 3 F || 3 ftccQiG7ir} 0, coniungunt 
2 et 3 OM 

Hieroclis Synecdemus. 2 18 IEP0KAE0Y2 SYNEKAHMOS. 4 


TLdqiov. 


5 


AdptyaKog. 


6 


"Afivòog. 


7 


Adqòavov. 


8 


"Ifoov. 


9 


Tgcodg. 


10 


2Jxd[iavdQog. 


11 


UoXiyya. 


12 


noL[iccvevTog. 


13 


^Qte^iéa. 


14 


'Péxitcc. 


15 


Bkddog. 


16 


£%élavTa. 


1 


Mólug. 


2 


rsQfiaù. 


3 


"Ajcxaog. 


4 


KÉQyri. 


5 


UdyccQcc. 


6. 7 


'AÒQiavov xal "Hqag. 


8 


TliovCa. 


9 


Kovloólvyj. 


10 


'Aqyitp.. 


11 


BCog T^dòog. 


12 


Mavdccxdvdcc. 


13 


'EQyaGTYiQiov. 


6 afivdoo corr. ex &(ivdo6 F || 9 tQcoù 


oo 
vhvxov II 13 


àQtéfitu COPM, post lì 9 TQW&6 FCM II 12 7COl[ld- 

. I 

14 spiritum om. C II 15 (et 16), $\à§06 atque in mg.: n. oné- 
Uvta H || 663. 6. 7 r]Qcc6 P, rjQcco H || 9 novio6vvr\ || 10 apyt£a 
|| 12 [lavdccHudcc M || 13 iqyaczrjQiov IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 19 664 


1 
MdvÒQat. 
2 
"Ijztzol. 
3. 4 
( Oy.i0iÒYiQov. 
5 
ZJxeipLg. 
6 fc/3. 


'Etic(q%lcc &QvyCa,g Kaitaxiavr\g , 


V7tÒ 


XOVGOvXcCQLOV, TtÓkSLg A<9\ 


665 


1 
Accodine lu. 
2 
'IeottTioXig. 
3 
Móóvvcc. 
4 
"Axxvda. 


5 
TQa7tet,ov7iokig. 


666 


1 
KoXÓ6cci. 
2 
Reoexàncc. 
3 
&e^.s6ÓVLog. 
4 
Ovakévxia. 
5 
ZJdvaog. 


6 
KoviovrtoXig. 
7 
Xixovitokig. 


667 


1 
Koà6<5og. 
2 
Aovvòcc. 
3 
Mókxrj. 
4 
Evpéveia. 
5 
ZifHUa. 
6 
Uiitov'Cp.. 664. post 2 ine. H fol. 6 V || 3. 4 ò%i6Ì8r i qov 0, óxt]<ji- 
6r t Qov H || 5 Gv-èipr^ || 6 ufi* 1 ' H, nav.axiavf\6 H, vno 0, v.ov- 
alàgiov COM, add. in mg.: Phrygiae H || 665. 1 Xecoditsìa 
FPH || post 2 ine. fol. 24 r |j 5 tqcms£ov nólic H || 666. 1 xo- 
làaai CM, v.oXa66cii || 3 ès[ioGÓvL06 COM, Qsulgóviog H 
4 ov àlivxia F || 6 v.ovlov tióIiq FCMPH || 7 cixov7toXia-\- C | 
667. 2 lo .... P || 4 tv[iéviu CM, svpeviu 20 IEP0KAE0Y2 SYNEKAHMOS. 669 7 
Bqlccvcc. 


8 
2£fia6xi]. 


9 
'Ilovìcc. 


10 
'Ax[i(dvcc. 


1 
'Aòiol. 


2 
, Iov%aQad , ccì;. 


3 
AlóxXlcc. 


4 
Aqlótlov. 


5 
KCdvGGog. 


6 
'AititCa. 


7 
EvòoxCag. 


8 
^Atj&voi. 


9 
Ti^eQLOv7tolig. 


10 
Kddot. 


11 
&£0d06LCCVtt. 


12 
'AyxvQcc. 


13 
Uvvaog. 


14 
Tspévov d-vQcci. 


15 
TavóitoXug. 


16 
IIohv%eQi,ccvov7toXig. 


1 xy. 


'EitaQiCa Avdéag, 
VTtÒ 


xovóovXccqlov, Ttólscg xy. 


2 
UccQÒSùg. 7 àqiàva P || 8 Gh§àGxr\i F, Gt§aGxr\ (i. e. cspaGxrj ex ge- 
fìccGxr} corr.) 0, ge^ccgxt] CMPH || 9 spiritimi om. F, i'Xovfc || 
668. 3 diónlEict. OH || 5 kCSiggog || coninngit versus 6 et 7 
|| 7 Bv8ov.i,àG H || 8 accentimi om. FP, àt,uvoi H || 9 xi(ìeqlov 

n F, xl^eqìov tcóXlg H, xl§eqlov nóliG CP || 10 v.àdr] || 12 àyxv- 
qcìl P, oc.yy.vqa || 13 glvccog || 14 xEfiévov &vqcc H || post 

15 ine. C fol. 304 r || 1G noXv%EQiavov M, iioXv%eqiccvov tzóXig 
H || 669. 1 wf* H, novGdccQLOv COM, add. in mg.: Lydiae H II 
2 gccqSlg P IEPOKAEOYS ZYNEKAHMOS. 21 3 


<&ikaòéX(pia. 


4 


TgiTtolig. 


5 


®VCCTSQC(. 


6 


XCrai. 


1 


Meovia. 


2 


'IovfoavovTtoXiq. 


3 


TQccUrjg. 


4 


AvQV\kiQvitoXig. 


5 


'Art al toc. 


6 


r EQyLoy.a%y\XCu. 


7 


'AxQccóóg. 


8 


'A7tóXXcovog legóv. 


9 


Tàla^a. 


1 


Bdytg. 


2 


KrJQaóGE. 


3 


Me6o%vyLsXXog. 


4 


^Anolkùvrig. 


5 


'IeQoxaóréXla. 


6 


Mv(5xivr\g. 


7 


Ucczalécov. 


8 


rógdog. 


9 


Moativa. 3 yiXadéXcpuoc COMPH || post 4 ine. P fol.275 1 || 5 &vcctslqu 
0, .v. zelq" P, d-vdrrjQa CM |] 6 accentuiti om. || 670. 1 {itcovicc 

P, auiovia H || 2 lovXiavoxm F, lovXiccvov nóXia CH, accentuai 

om. P || 3 zqccXXslg H, xquXXt] || 4 ctvQiqXiov n F, uvQr\XCov 

TlÓXlG C, UVQ^XXiOV KÓXlG P, CCVQ^XlOÌ) TCÒXlG H || 8 ff(?OV F Ij 

9 accentum om. F || 671. 1 [idyLG P || 2 xrJQaGs M || 3 iiBGorri- 
atXXoG || 4 ànoXXtov 1 P || 5 hQOKUGxsXXtLa M || 6 ^xvGtivr^G F, 
avGTr,vr] COPM || 7 ffarc^g'cov P, GaxtccXr, 0, post 7 ine. M 
fol. 366 r [| 9 error auctoris quem omnes libri praebent. 22 IEP0KAE0Y2 LYNEKAHMOS. 

672 673 674 1 xd. 


'EftUQiCtt TIiGiòiag, 
V7tÒ 


xovóovXccQiov, ìtókeug Xff. 


2 
^vrtd^fta. 


3 
JVf'a jro'Atg. 


4 
Attivai. 


5 
£a fi Cv ai. 


6 
'Ariiévia. 


7 
nanna. 


8 
Zwrjfravdog. 


9 
AaoòiKia x£Kav{Lévr\. 


10 
11 
Tvqcclov. 
'AÒQiavovTColLg. 


12 
0lIo^Xlov. 


1 
Ua^ÓTioXLg. 


2. 3 
Tv^avdog ^rjTQÓTtoXtg. 


4 
*0%à\iia. 


5 
Evòo^iovTtoXvg. 


6 
'Ayalaóóóg. 


7 
BaQig. 


8 
2JsXsvKLa rj ótòrjQà. 


9 
ò TiyifiQiàdcov. 


1 
®£{Ll6ÓVL0g. 


2 
ì Iov<5xiviavov7to'kig. 


3 
Màllog. 672. 1 y.8* 1 H, y.ovglIccqlov COM, add. in mg.: Pisidis 
H || 2 àvxio%£Ìu FCH || 3 véce tcóXlo corr. e vtànoliG 0, 
vtànolio H || 6 ux)xévhiu H, post 6 ine. fol. 24 r || 8 olvó- 
ftavdo6 P || 9 laodC-Atia COPMH, interpungit post kaodCnEiu P, 

Ktv.ccv (lèv t\g F, usnccvii) PM || post 10 ine. fol. 285 v F 
11 àdgiavov nóli6 H || 12 tpiko^iliov || 673. 2. 3 xi'^iccvdoo 
0, zvfiavdQ06 M || 4 òitayiBia. H, unàptiu || 5 evSo^lov nóXic 
H || 8 6EX8vv,tiu COMH, 6iòi]Q0i libri || 674. 2 lov6xiviccvov 

7lÓll6 H, l0V6XLUV0V7l0ll6 P IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 23 4 
VÒdòa. 


5 
Zóq^lXcc. 


6 
TitvàóGog. 


7 XB. 


^ETtctQiia Avxccovi'ccg, 
\)7tb 


xov6ovkaQiov , nóleig Ir]. 


1 
'Ixóviov ^iritQÓTtohg. 


2 
AvOtQa. 


3 
Mi6&eicc. 


4 
'y4[i(5Xccdcc. 


5 
Ovdóccdcc. 


6 
Ovadvada. 


7 
'IXlÓtQtt. 


8 
AaQuvÒQa. 


9 
dé^fiai. 


10 
BccQara. 


11 
"Tòri. 


12 
I<5ttVQÓ7t0kig. 


1 
Kógva. 


2 
2Jcc(5cctqcc. 


3 
IltaQva. 


4 
KccQva. 


5 
ricevala. 


6 
*Pcyvov. 


7 XS'. 


'ETtaQ^iu OQvyiag UccXovTccQLag, 
V7CO 


xov6ovkaQiov, Ttóksig xy. 4 ÒSdda OH, post 4 ine. fol. 7 r H |j 5 ^ÓQ^Xa P (| 7 xov- 

cdccQLOvM., %ov6lXccqlov 0, add. in mg.: Lycaonia H || 675. 1 txo~ 
M || 3 [Licdia || 5 ov acceda F |j 7 spiritum om. F, XtetQa 
CM, Ivoxqcc || 8 Xàqavda COM || 9 dsQ§r) || 11 l'or] || 

ni.- 

12 ZcavQo M || 676. 7 %ov6iXàqiov COM, ttó^kt xS H, add. 
in mg.: Phrygiae H 24 IEP0KAE0Y2 ZYNEKAHM02. 679 8 


EvxccQTtLCC. 


9 


( IsQÓ7to?ug. 


10 


'OótQOvg. 


1 


USKtÓQiOV. 


2 


Bpovì-og. 


3 


KlfJQog 'Oqivyis. 


4 


KXfjgog UoXixiHY\g. 


5 


AsfiaXiKia. 


6 


Avótag. 


7 


Uvvadcc. 


8 


IlQV[ivr}6óg. 


9 


"Iìpog. 


10 


JJoXvycotóg. 


11. 12 


ZJOXYJUIOV ^LTjtQÓTtoXig. 


13 


MyJQog. 


1 


Nanokicc. 


2 


zIoqvXXeov. 


3 


Msòàiov. 


4 


èr^ov Avxaòòv. 


5 


òr^iov AvqccxXslcc. 


6 


òriaov 'Ala[icc66ov. 


7 


drjnov IlQVTtvCaóa. 


i Sfc 


'E7taQ%Ca Tla^cpvlCag^ 
V7CÒ Kov6iXa,Qiov , nóXeig fi£. 9 isqutzoXlo COM II 10 ògtqovo || 67,7. 2 §qov£oo OP || 
3 %Xr\qoa FC, ÒQivrjC P, òqivoo || 4 x^feoff FC, x^>? 0, 
noXiziv.^ PM, noXixwfi || 5 d£$aXiY,'à'a || 6 XvaCa || 9 spi- 
ritimi om. C || 11. douLfiiov || 13 fifjgoa OPH || 678. 1 vcchcqXlcc 
I 2 ó'o^'uÀfo^ H, SoQvXcaov || 3 yuddiov i in s corr. 
M || 4 (?/]!& F || 5 drjfi F, avQUY.XtCuG H, a . pax^ft . . P || 6 àXXa- 
[ló,66ov II 7 7CQvnvCa6a 6 ex alia littera corr. F, 7tQV7tvCa66u 
P || 679. 1 7iayi,(piXCu6 H, ttó^kt ]Ty 0, post V7tò ine. fol. 25 r IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 25 2 


néQyrj. 


3 


Zvklcaov. 


4 


Mdyvòog. 


5 


'AxxalCa. 


6 


drjuov OvXLcc[ipog. 


7 


ToéóSVCC. 


8 


drjuov Kavccvgcc. 


680 1 


'Iopicc. 


2 


®£QpeGÒg xccì EvdoxCa. 


3 


drjuov Mevdevéco. 


4 


drjuov Zlobxla. 


5 


XCvda. 


6 


BÉpPy. 


7 


Eivdavvda. 


8 


Mvodia. 


9 


XcoQioyLvkiuÒLxa. 


10 


Vipaea. 


11 


UaXaiditoXig. 


12 


AvGrjvccQcc. 


13 


Koudva. 


681 1 


KóX(5cc6u. 


2 


Kos [iv ce. 


3 


Tlaveuov rel%og. 


4 


'AoLcc6Óg. 3 cvXXcaò C, avXaiov 0, coniungit versus 2 et 3 M || 4 \id- 

yiòoo || 6 interpungunt post drifiov CPMH, ovXia[i§o6 H 
8 dr^ovnavavQa F || 680. 2 &£Q[iE66Ò6 H, interpungit post dsg- 
1186Ò6 P || 4 drjiiov F || 7 accentum ora. F, 6r\vdavvdcc M, atV- 
dctvdcc 0, atvdavvdcc H || 10 oXficcGcc C || 12 Xt6ìjvaQa ]| 13 y.ó/na^a 

H || 681. 3 7ra xu%06 P, interpungit post nccvéfiov M j| 

4 a(Haff<7Ó(7 OH, àgicco . . P 26 IEPOKAEOYS 2YNEKAHM02. 682 5 
Ma^L^itavovTtolvg. 


6 
xxrjiia Ma^iaiavovitóleog. 


7 
1 PeyrìGaluyLCiQa. 


8 
Ai[ióPQcciia. 


9 
10 
KódgovXa. 
Asuovólcc. 


11 
òr^iov Uccpcc&v. 


12 
IJcc6T0Xì]QL60g. 


13 
2JeX7tfj. 


1 
TgiyLOvitoXig. 


2 
£&>di. 


3 
UeQva. 


4 
Av^Qrj. 


5 
Ka<56a. 


6 
Kóxava. 


7 
"Oqviivcc. 


8 
KOQUXIJÓLOV. 


9 
UvsÓQa. 


10 
Kagaha. 


11 
e O?,v^Qcc6og. 


12 %\ 


rj. 'E7tccQ%La Avxi'ag, 
VTtÒ 


xovóovkccQtov , 7tólscg ld. 5 [icc£i[ilcìvov M, [Lu'giiitcìvov nólic P, fia'£,L^iocvov n H J 

6 ficee, L[iLavov7t FH, ficcè,tfiLavov7tóXL6 CP, [icc^luvovtiÓXecùg 
OM II 7 spiritimi om. C || post 8 ine. F fol. 286 v || 10 ds- 

lio6Ca, M II 11 interpungunt post drj[iov COP, ^S Z }F, oct- 

fiawv OH || 13 6ÉXti7] corr. e aégm] F || 682. 1 tqi[iov tióXig H || 
2 GÓdr\ 0, post 2 demuni interpungunt FCOPMH || 3 accen- 
tuai om. P, 6SQvcci || 5 accentuai om. F, %ccG6cc PH, con- 
iungit versus 3, 4, 5 O || 7 ògvfiva OPH || 9 ovédgee H || 
post 10 ine. H fol. 7 V || 11 òXv^qoìgog || 12 kov6iI<xqiov 
COM, add. in mg.: Lyciae H, post v. 12 in codice P haec le- IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM0S. 21 1 


<Da<5voig. 


2 


'OccvccTtog. 


3 


Tàya. 


4 


'Axalióóg. 


5 


'EXs^saóg. 


6 


AipvQa. 


7 


'Aqvxccvòcc. 


8 


Iloòàlitt. 


9 


X&^LCC. 


1 


'PeyxvUag. 


2 


Mvqcc yLi]XQÓitokig. 


3 


'Agvala. 


4 


KvdvEai. 


5 


^AneglaC. 


6 


Qsllóg. 


7 


'AvTicpeAXog. 


8 


Kdvòvfta. 


9 


EvòoxCctg. 


10 


ndraga. 


11 


Eavd-og. 


12 


Kó[i(irj. 


13 


MC<3cu. guntur: #a?vX7}#coa>. eXzvÓtvoXig. 71qivezog. vikoluSsicc. vlkoclcc. 
§<xglXelvovtcóXig. % . oo (sunt versus 690. 4 — 692. 3), sed rubri- 
cator nomina errore inserta delevit, post 12 ine. C fol. 304 v || 

683. 1 CpaGidvG H, CpCCGid^G || 2 ÒUVUTCOG F, Ó CLVUTtOG OC, 

òavaitÓG H, . . veen P || post 3 ine. M fol. 366 v || 5 èXs- 

{ÌOGÓG 0, ...§taóa P || 6 XvpvQu M |! 684, 1 (sy%vXidca 
2 [iolqcc FC, fiOLQcc M, [ir t TQÓ7toXiG . (ivqcì H II 3 ccQvaca PH, 

àgvÉcc COM, v.vdvia 0, hvccve M, uvavccicc P j| 7 àvxi(pEXXÓG 
CPM, àvzl cpsXXÓG || 8 navòificc || 9 Evdov.iaG OH || 10 ac- 
centuili om. P || 13 (ivgcìl 0, post 13 ine. fol. 25 v 28 IEPOKAEOYS SYNEKAHM02. 14 


nCvaQcc. 


15 


ZCòv^a. 


16 


TXa. 


17 


TsA{u,6Óg. 


1 


Kavvog. 


2 


"Agofea. 


3 


Bovj3(ov. 


4 


'Hvóavòa. 


5 


BccXovqcc. 


6 


Ko(jii6tdQaog. 


7 Z#. 


'Etcccqxùcc Ntfócov, 
V7CÒ r\y£{ióva, itóleig x. 


1 


'Pódog. 


2 


K&og. 


3 


2Jà{iog. 


4 


XCog. 


5 


MvxiXr\vr\. 


6 


Mi%v\iva. 


7 


néxslog. 


8 


Tévedog. 


9 


IJqo<jeXì]V7]. 


10 


"Avògog. 


11 


Tévog. 


12 


Ndìjog. 


13 


Tlàgog. 15 aterina H, Stdvfia M, . td . (ice P || 16 xl&i F, xXoo OP j| 
685. 1 HCivoc P || 3 ($ov(Ì(ùv P, @ov@ó>v || 4 f)vóavdcc PH, Ivó- 
ccvdcc 0, vox in P evanida || 5 (ìccXovqcì P || 6 y.oih6xccqcc . . 
P || 7 acid, in mg.: Insulae H || 686. 1 add. in mg.: Rhodus 
H || 2 Y.Ó306 FC, %&g H || 5 \ivxiXtvr\ F, \ivxr\Xr\vr\ 0, \iixvXr\vr\ 
coir, e \ivxvXr\vr\ P, (iixvXr\vr\ MH || 6 [ié&i[.wcc M, fir^v^ivcc 
|| 11 r^voa P IEPOKAEOYS 2YNEKAHM02. 29 1 
Zsrjyvog. 


2 
MsXog. 


3 
To ff . 


4 
®7/'pa. 


5 
L4 k uo Xyóg. 


6 
^6TV7lCcklCC. 


7 L 


'Eitao^ia Kccoiccg, 
VTtÒ 


xovóovXuqlov, itókeig l. 


8 
Milr\xog. 


9 
( HQ(xxX£L(xg 'Oypov. 


10 
11 
AlixuQvaGÓg. 
'A^ivvòóg. 


12 
Kviòog. 


13 
Kégauog. 


14 
Mvla<5<5cc. 


1 
Utqccxovlxlcc. 


2 
*ApvZfibv. 


3 
Akivòd. 


4 
'Akd-Jiavda. 


5 
'Og^oóiag. 


6 
f AQ7tCC6CC. 


7 
Néu Ttóktg. 


8 
'TXccQrjucc. 


9 
'Avxi6%Eia. 687. 1 ofjcpvoG P, avcpvoc 0, a'cpvoa H || 2 ul'Xog P sed i vix 
cernitur || 3 spiritnm om. C || 4 ftfiQcc FPH, accentum om. C | 
7 KovGiXàgiov COM, add. in mg.: Cariae H || 8 [ii]Xr t xoG F, fiij- 
Xixog COM, yiCh]xoG H, [h'Xvxog P || 9 rjQccY.XeLuG F, tiqu-aXelùg 
0, 7}Qccy,Xsl". . P, interpungit post i]QCiY.XtiaG M || 10 àXiY.ccQva.- 
góg FCMPH, àXiY.aQvaGGÓG H II 11 .iivvdÓGl? il 14 ilvXugcì COM, 

[IVXCC . a . P II 688. 1 GXQa.ZOVLY.lU P, GXQCiXOVLY.SLCC H || 2 tt{lv£à)V 

OH II 3 àlw^a II 4 aAavjrai'da: CM || 5 òq&oglccg CO, ò^qj- 
crtW H || 6 àgnacà F || 8 àXàqr\^a H || 9 àvxio%£Ìu FH, àvxio%tcc 30 IEPOKAEOYS 2YNEKAHM02. 689 690 691 692 10 


{l7]TQÓ7t0fag 'AcpQodiGLccg. 


11 


1 HQuxleiag 'AXuftoxóvoG. 


1 


Tépai. 


2 


'Aitolkovidg. 


3 


XefiaGtÓTtokig. 


4 


'Iccaóg. 


5 


"EqsIoq. 


6 


MuQxiavovitoXig. 


7 


'Ava<5xa6iov7tolig. 


8 


%(OQia IlatQt^ovicc. 


1 


KifivQtt. 


2 


Koxtrj^iuXixaL 


3 Aa. 


'Eticcq%icc Uovxixr\g a. 
VTtò xovGovXccqlov , jtóXeig t£. 


4 


XccXxrjdóv. 


1 


'Ekevóitolig. 


2 


n^Cvetog. 


3 


Nixo^irideia. 


1 


Nixaia. C, ctvxioy^iu 0, ccv . . ó%Bia P || 10 àcpQodtGiaG F, àcpQodLCia.6 
OPM || 11 i\QctY.lEÌtt6 F, rjQccKXsLa H, ' 6cc1cc$oy.óvo6 H, om. àXa- 
§ohÓvo6 COPM, coniunguntv.il cum v.689. 1 OM 689. 2 ànoX- 
XcovLao MP, &7coXXcovCcc6 C [j 3 GE^aGxonóXiG FCMH, post 3 ine. 
F fol. 286 v || 4 . . aÓG P || 6 ficcgmavov nòXiG H |j 7 àvucxa- 

oLov tc F, àvccGzocGiov M, avaffraatov tcÓXlg H j| 8 nuxQuioviu 

F, ^riópa M, 7taxQL}ióvLa H, %6)TiaxqiG^ovia 0, % w nax . ipo • P || 
690. 2 accentum om. FP, tto-xr^ucdóica M || 3 om. à M, Tr^w- 

ttjg P, xovadaptoo/ COM, add. in mg. : Ponticae H || 4 ^cdx^eT--' 
P, #aix?]dc5r FP, add. in mg.: Chalcedon H || 691. 1 sXsvótcoXlg 

F, iX8vÓ7toXiG r ^ rr atque in mg.: tiqivsxog .vtyio^r\8iia quae 

urbes omissae sunt in contextu M || post 2 ine. H fol. 8 r || 3 vlko- 
firjSsiu H, vwo[ir}d£Lcc FC || 692. 1 vinata H, vinata FCM, 
post 1 ine. fol. 26 r IEPOKAEOYS 2YXEKAHM02. 31 2 


BaOi XeivovTtoXig. 


3 


E LO 2. 


4 


^nàuia. 


5 


IIoovócc. 


693 l 


K<X10CCQ6LCC. 


2 


'AnoXXcovCag. 


3 


AuóxvXlov. 


4 


NeoKcuódaeicc. 


5 


'AdgiavoC. 


694 1 


'Peyeratd'Cog. 


2 


'PeyodcoQie. 


3 


A/5. 


' Ritaglia 'Ovcooiddog, 


Vito 


fiyenóvcc, nóXeig S. 


4 


KXavdiovjroXtg. 


5 


IlQOVGLCCg. 


6 


( Hody.Xsta. 


695 1 


TCog. 


2 


Kqcctlcc. 


3 


'AÒQiuvoxmoXig. 


4 


Yy. 


"EitaQiia IlacpXayovittg, 


v:tb 


xoQLXtoQcc, nòXug s\ 


5 


ràyyocc. 2 §CLGÙ.kÌVQV TI FPHM, $U6lleiV0V7tÓll6 C, §CC6LV£LX0V nò- 

Iig II 4 àna^ia 0, àndasicc MH || 5 7tQ0v66u M || 693. 1 %(u- 

OCCQtlCC FCH, VML6UQLU 0, Y.ttì TtCCQil . . . P || 2 àTtollcQVLUG H, 

«7roHoov£t'a(> C, ànoìavCa || 4 v£oy.<xl6cìq8lcc FCH || 5 àdqiàvoi 
C, àSqùavoi MO || 69é. 1 pfyfraratoa F, accentimi om. P, Qsys- 

xccLoo H || 2 spiritum om. M, Q8yedcoQL£ H, QsyoScoQi P j! 
3 òvcoQiddoo PM, à>vcoQiàdo6 H, add. in mg.: Honoriadis 

H || 4 xilautftou 7rd F, xluvdiov nóliG CPH || 5 71qcc6lcc6 CM, 
TtQuatda 0, 7tQ . 6Lac P || 6 folata FCHM, tiqcìkXelu 
695. 1 7u'o(7 FH, rtoa || 3 a^tarov ttó^k; H, add. in mg.: 
Paphlagoniae H || 5 ydyqcc CM 32 IEPOKAEOYU SYNEKAHM02. 696 697 6 


Il0[l7t)yC0V7t0XL$. 


7 


£ÓQCC. 


1 


'A^dótQiov. 


2 


'IovvÓTtoXig. 


3 


AttdvpQCC. 


4 


Xò. 'ETtccQiia TaXaxCag^ 
vico kov<5ovXccqiov , TTÒAfig £. 


5 


"AyxvQcc ^r\rq67toXig. 


6 


Tanice. 


7 


"AóTtova. 


8 


KCvva. 


9 


'PeyavccyccXtcc. 


1 


'Peya^iv^og. 


2 


f HXiov7toXtg. 


3 


Xe. 'ETtccQ^LCC TaXaxCag ZJaXovtccQLag, 
Vito rjys^ióva, TtóXsig ah 


4 


HiGivovg. 


5 


r P£yS{lCCVQSXLOV. 


6 


IlrjzLvrjGog. 


7 


Alóqlov. 


8 


KXdveog. 


1 


'PeyexvoKvàòa. 6 TtO^Ttl OV7ZO F, 7tO[l7tr t LOV TtÓXiG H, 7tQ\MlQvnoll6 OCPM I 

696. 1 &{i P II 3 dudi§QccO II 4 %ov6iIccqiov COM, add. in 

mg.: Galatiae H || 5 accentuili om. C, àyyvQcc OM || 6 toifìCa. 
corr. in recava H || 9 accentuai om. P || 697. 1 Qsyé^viÌo6 0, ^£- 
yé \ivr\606 H || 2 r)UovrtóXi6'H. || 4 71ìgvvov6 FOCMH, corr. ni6i]vov6 
e 7U6LV0V6 P || post 5 ine. M fol. 367 r || 6 nixCvr\ao6 0, nr}xCvri606 

corr. e iir\xiviG0G P || 698. 1 QsyttvoHvci F, geystvonvei C, 

pfyfrvoxvà P (altera littera v ex o corr. ; dimidia pars litterae d, 

charta agglutinata, obtecta est), §sy erronei OM IEP0KAE0Y2 ZYXEKATDIOS. 33 2 

3 
Evdot,tag. 
MvQixicbv. 


4 

5 


té. 


Te q aia. 
'ETtccQ^La KccTtTiccdoziag «, 
V7tò kovgovMqlov, Ttóksig d. 


6 
1 
KaiOccQBLa. 
NvGGcc. 


2 
3 
1 

2 


K 


rà 08qucc. 
r Psys7tóòavdog. 
'EitccQXLcc KccTtTtadoxiag /3, 
V7iò ijyeuóvcc, TióXeig fj. 
Tvava. 


3 
(DavGtivovitoXig. 


4 
5 
6 
KvftCótQa. 
Nav&av£óg, 

Z.u6iua. 


7 
8 
1 
2 


Y n . 


IIccQvcióóg. 

'PeyEÒoà.QU. 

'Peyexovxovóóg. 
'EtuxqxCu 'Elsvojtóvtov, 
v%ò xov6ovIccqcov , Ttókeig J. 


3 
*A\ka6Ùa, 2 ev8o£lcc6 OCH [| 3 y.vQiKunv OH || 5 nanna? F, a ]a 
OH, om. a M, v.ovciIuqiov 0, add. in mg.: Cappadociae 
H || 6 KaiGUQZLCc FCH, hic explicit cod. P || 699. 3 spiritnm 

om. M || 700. 1 nanna F, (T H, riyetio M || 3 cpavatcvov 
n F, cpavGxivov M, cpavcrlvov nólta CH || 4 Y.v$i6tQa H 
5 vuv&uv£Ò6 FC, valiavlàG OMH || 701. post 1 ine. 

fol. 26 v || 2 Xrf H, om. Xr\ M, sXsvonov F, £A«/Ó7rov C, «Aevo- 

ttÓotov H, iXsvónov M, v.ovaiXaqiov 0, add. in mg.: Helaeno- 
ponti H || 3 acacia C, àiia6Sia 

Hieroclis Synecdemus. 3 34 IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 

4 'IfiVQCC. 

5 Zr\la. 

6 Zìàlrov ZakCiiv. 

7 "AvdQaita. 

1 'ApiGog. 

2 UiVCQTtr}. 

3 AO\ 'E7tCCQ%LCC IlÓVtOV IIolS[lLCC}lOVj 

Vito rjys^ióva, nóleig e. 

4 NeoxcuticcQeicc. 

5 Ko{idvcc. 

6 TÒ AtlLÓVlOV. 

7 KeqaGovg. 

8 Tjpcurf^oùg. 

9 "jf** 'EitaQiCa 'Agusviag ce, 

vico YiyeyLÓva, %óXeig £. 

1 ZISpttGtLCC. 

2 NatónoXig. 

3 KoXóvia. 

4 .ZaraAa. 

5 Zefia<5xov7toXig. 

6 fEa. 'EjtCCQftLCC 'AQlLEVLCtg p, 

vico rjys^ióva, 7tóXsig S". 

4 spiritum om. F, t'|3v^a 0, ff3o(>a M || 5 £»^a libri || 6 cuX- 
rov&U%iv libri || 702. 1 à[iLVGÓc 0, post 1 ine. F fol. 287 r || 

2 Givóny) FCM || 3 2^'' H, nov noXe por ice' *~ 0, in mg. corr. 

Ttov noXeiioviccK^XH. II 4 vsoxaKTa^ftaFCH, post4inc. C fol.305 v ; 
5 Y.ó\iava OM || 6 in mg. corr.: 7roZfjaóvc^ H || 9 a ]a OH, add. 
in mg.: Armeniae H || 703. 1 6£$à6T£icc OMH, accentum om. F || 

3 %oló)V8icc || 4 oàtccla j| 5 osfiàctov nóXi6 F, 6e($cc6tov 
7CÓXlO H, Ct^CCOtOVTtÓXiG C, (7f paffrÓTro^iff II 6 /ila^ H, ccq^is- 
vlcc6 0, |3 0f ' T 0, d£vTr-QU6 H, T}ytyio v H, add. in mg.: Arme- 
niae secundae H, post àqa£vta6 (3 ine. H fol. 8 V . IEPOKAEOYS SYKEKAHMOS. 35 7 
MzXixivr\. 


8 
"Aqxcc. 


9 
^QCCpLÓOg. 


10 
Koxovóóg. 


11 
Rodava. 


12 
'AQaQaftCa. 


1 


rp. 


'EitccQ%Cu KiXixiag c7, 

Vito xovtiovXccQiov , itólstg rj. 


2 
TccQóòg [irjtQÓTtoXig. 


3 
Uo\i%r\iQv%o'kig. 


4 
2l£(3cc6zyÌ. 


5 
KÓQvxog. 


6 
"Aòava. 


7 
'Ayovóicc. 


8 
MàX^og. 


9 
ZecpvQiv. 


1 


WY- 


'EitaQiCcc KiAixiag, 
Vito rjye^ióva, itóXsig &. 


2 
NàlaQftog [irjTQÓTtofog. 


3 
Mo^OS6TL(X. 


4 
Al'ystu. 


5 
'Eitupavia. 7 \Lzlvzivr] 0, (isXLtivfj F, \i&1ixr\vf\ M, ^lr\xivf\ C, \nXixr\vr\ 
H || 9 àgàfiioGOG H, uQec$i66Ó6 U 10 accentuili om. F, %ov%ov6Ò6 

0, y.Qvy.ov6Ó6 con*, e hokovcóg M || 11 %otióva COM || 704. 1 fi§ r * 
H, v.vliticcG CM, a ]a OH, %ovGilàqiov COM, add. in mg.: Cili- 
ciae H || 3 ito^nriiovn F, 7to[i7ir}£ov nòliG CH || 4 oefiàcxri FMCH i 

5 Y.CQQVV.OG H || 7 UVyOVGlU || 9 &CpVQLOV H || 705. 1 fty'? 

H, y.vXiklccg M, e xiAtxtaff corr. atramente- nigro uvlimccc C, 
wlwtKC (3 CM, |3 acr 0, riys^io MH, hoc add. in mg. signum: 
-7 H I 2 àva^ap^oor H, àvà£ccQ(ìcc || 3 ^o^iipovEGxtu OM, 
HOipov£6XLcc H II 4 ULyécu H 

3* 36 IEPOKAEOYS 2YNEKAHM0S. 6 


'AXe%dvdQ8ia. 


7 


'P&<5og. 


8 


ElQYlVOVTtoXig. 


1 


Qkafiiag. 


2 


Ku<5xa(idlla. 


3 [id. 


'EitaQyia Kvtiqov tfjg vrjóov, 
V7tò xovóovMqiov , Ttólsig Ty. 


4 


KavGTocvTia [ir}TQÓ7toki,g, 


5 


Tcc{ia6Óg. 


6 


KlVTjV. 


7 


'Apcc&ovg. 


8 


KÓQYjV. 


9 


IJdcpog. 


10 


AqClvób. 


1 


2JóIol. 


2 


Aditid-og. 


3 


KiQfioia. 


4 


Kv&QOl. 


5 


KcCQ7t(X6LV. 


6 


KvQrjvicc. 


7 


[TQl[irjd'OVVTG)V. 


8 


Aevxovóicc.] 6 àXei-avdQ£tcc FC, àls^avSQia 0, àXs^dvdQSiu corr. ex 

àlet-ccvdQSLcc M || 8 slqtjvov n F, siQiqvov nólio CH || 706. 1 cpXcc- 
fticcG CH || 2 HUGtdfìocXcc H || 3 %ovglIccqlov CO, -AovGvldqiov in ras. 
M, 7tóXsi6 id corr. posterior quaedam manus ex ty F, te COM, 
add. in rag.: Cypri insulae H || 4 TtcùvGxdvxicc corr. e KcovGxa,vxiu 
F, ■AiùVGxa.vxta || 5 xaficcoGÓG M || 6 y.lxì]v FCM, Ht'rn> H, tcv^ìv 
|| 7 a [icc&vo F, «ju-a^ovc H, a/xa'&'O'utfta OM, a^a-froixjta corr. 

ex àfACcéoGLCC C || 8 Y.ÓQLV H, TtÓ^^tV || 10 UQ6SV0CU 

707. 3 MQpoicc H, post 3 ine. fol. 27 r || 4 %v&qr] || 
5 Y.ciQ7iàG7}v CM || 7 et 8 om. F m. I et H, add. vero F m. II in 

mg. inferiore: xql^l^é. Xevkoglccg || 7 xql^&ovvxcov || 8 %ai IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 37 

708 1 U£. 'E7tCCQ%ia 'ifDCCVQLCCg, 
V7CÒ fjy£[ióvcc, Ttóleig x~y. 


2 


UsXsvxlcc (irjTQÓTtoXig. 


3 


KsXeódsQrjv. 


4 


'AveuovQiov. 


1 


Titiovitolig. 


2 


Jd{iog. 


3 


'Avxió%SLa. 


4 


'Iov Itoti s{ia6XYi. 


5 


KÉ6TQ0L. 


6 


Zsltvovg. 


7 


'Ioréicq. 


8 


4ioxai6ccQEia. 


9 


'Oiprj. 


10 


KkavÒLOVTtolig. 


11 


'IsQaTtoXig. 


1 


AuM<5ttv8og. 


2 


r£Q[iavixÓ7toXi,g. 


3 


EiQrjvÓTtolig. 


4 


Qiladékcpia. 


5 


M(oX(òr}. 


6 


zJccQu6Óg. 


7 


Zeédrj. XEvuovda CM, add. in mg. inferiore: irtaQ* y.vtiqov F m. I J 

708. 1 r}ye{io H, add. in mg.: Isanriae H || 2 gsXs vy.lu F, gsXevvisicc 
COMH || 3 KsXEadsQiwF, yteXeodégrivCH, KtXtGdèqivO || 709. 1 xi- 
xiov nóXi6 F CMH || 3 àvxio%bla FCH, àvxió%eia. corr. ex àvxio%Cu 
|| 4 IovXlo6£§cc6xtì FCM II 7 ioxuxT] M || 8 diov.ai6aqùu FCH, 

SiOY.ai6UQEici corr. e dioxcaGccQsìaM || 10 %Xav8iov n F, y.Xuvdiov- 
nóXi6 H, %Xccv8lov nóXio C || 710. 4 <piX<xdèX(p£iu OMH || 5 ficoXóór] 

C, (icoXivj M, luj et 7] in rasura, [ioXa>ri 0, coniungit versus 5 
et 6 M 38 IEPOKAEOYS 2YNEKAHM02, 

8 Nsa TtóXig. 

9 Aav^adale. 

1 jls. 'EitaQiCa ZvQtccg a, 

vitb xov6ovlà.Qiov , TtóXetg £. 

2 'Avxióisia i] 7tQÒg Adcpvrjv. 

3 ZeXevjieia. 

4 AaodiXELCC. 

5 TdfìaXa. 

6 TldXxog. 

7 -B^poia. 

8 XcU;«g. 

1 fi£. 'E7tttQ%Ca UvQLccg /3, 

i>7rò rjye^ióva, TtóXeig rj. 

2 'Aitatila. 

3 'Enupavia. 

4 'Agedovóa. 

5 Aa$i<5<5a. 

6 MaQià\iY\. 

7 BaXavéa. 

8 'Pecpavais. 

9 ZJeXevxófiYiXog. 
10 fi/j?. 'Esagita EvcpQarrjóiag, 

i)7tb fjysiióva, nóXeig t/3. 
il ( IeQa7toXig. 

8 vicmoUo || 9 toccai? 0, post 9 ine. F fol. 287 v || 
711. 1 ]Àf''" H, <* W OH, acid, in mg.: Syriae H, post 1 ine. M 
fol. 367 v || 2 <^tio z F, avvio 7 - C, daqpa^H || 3_(7fZfi;%Eta F j 
4 *a'o<^fo F || 7 fc>ia OH || 712. 1 ptf H, f3 aa OH, add. 
in mg.: Syriae 2 H || 2 andata OMH || 3 accentum om. F, 
ènicpavCa 0, litKpàvBiu MH || 4 apf-fro'uffa || 6 accentum 
om. F || 8 Qccyuvccica H || 10 jwj 1 *' H , add. in mg.: Euphra- 
tesiae H IEP0KAE0Y2 EYNEKAHMOS. 39 1 

2 


Ha^ióóaxa. 


3 
4 
5 
6 

7 


Z&vypcc. 

ITÉQQÌ]. 

Nixóitokig. 


8 

9 

10 


ZxevccQxata. 
XalyavoQuxC^evov. 


11 
12 

1 


EvQco7tog. 
V7tò ì]y£aóvcc, TtóXeig &. 

"EÒ866CC. 


2 


K(DV<3XCCVXLa. 


3 
4 
5 


®£odo(5iÓ7tokig. 

KCCQQCCI. 

Bàxvca. 


6 
1 
2 
3 


Néa Ovalsvxuug. 
Asovxóitoltg ì) xcà KccIIivlki]. 
Blq%-cc. 
v. 'ETtccQXi'a MeóoTtoxaiieiag, 
V7tò fiys{ióva* TtóXtg a. 713. 2 accentum. ora. F, post 2 ine. H fol. 9 r || 3 do?Jxr] 
OH |] 4 gsvyficc FC || 5 y£Q(iccvL-/.£Lcc H || 7 accentum om. C, 
viv.07c67.t6 F || 9 accentum om. F, Gcily£voQCiXiè,tl M, aak- 
ysvoQccTL&vov'K || 10 6VQiy{iaO || 11 svqotcog FCOM || 12 p&l' H, 

QOGQ&IV^G F, QOGQCùLVì)G H, QOGQCO'Ì-a' V C, QOGQCOLV.LVr}G 0, QOG- 

qo)ìy.£v M, i]y£uo v H, post qogq(oiv.Cv7]G ine. fol. 27 v 
714. 2 v.(qv6xuvtlu H || 3 &£odoGLOvTCo?u6 || 4 v.dqqai H || 6 ^fo; 
oval£vxitt6 F, oval£vxluG || 715. 1 interpungit post Xeovxó- 
tioIig M, naUiviqKri F || 2 Piq&qu 0, om. urbem H [| 3 v^ H, 40 IEP0KAE0Y2 SYNEKAHMOS. 716 717 4 
"Alluda. 


5 


Vff. 


VTtÒ kov6ovXù:qiov , Trd/lag tó. 


6 
Tupog. 


7 
IltoXs^atg. 


8 
Zidcov. 


9 
BrjQvróg. 


10 
BópXoQ. 


1 
BóótQvg. 


2 
TgiTtolug. 


3 
'Oqxccl. 


4 
'OQ&o<5iag. 


5 
"Agccóog. 


6 
'Avrccgocdog. 


7 
KcqvGtccvtlvcu. 


8 
Iloycovàg. 


9 
IJavaiag. 


1 


v/3. 


'Etcccqp'oc (DoùVLxrjg Ai$avY\6Ìag , 
VTtò 7]y spiòva, TtóXeig g. 


2 
"EyaGCa. 


3 
AaodixsLcc. 


4 
AaiLccGKÓg. 


5 
1 HXiovTtoltg. 


6 
"Afilla. 


7 
Ildk^lVQCC. tcóXblg F, no C, nòXiv MH || 4 accentum ora. F || 5 tiòXig 
CM, tióXig pia 0, add. in mg.: Phoeniciae H || 6 hic finiun- 
tur codices COM || 9 §lqvtóg F || 716. 4 òq^cùglccg H || 7 y.cov- 
ctccvztva^ l F, v.cùV6zavxiva H || 8 ncoycovàG H || 9 nccvsaG H i| 

717. 1 Tp corr. e ji§ F, V§ ì} ' H || 3 Xccodinstu FH || 5 iXlovtcoXlg 
F II 6 accentum om. F IEPOKAEOYS 2YNEKAHM02. 41 8 vy. 


'EitaQiia IlaXaiótLvrjg , 
VJtÒ 


xovGovkccQLOV, Ttóleiq ufi. 


1 
Kai6ciQeia firjXQÓ7CoXig. 


2 
z/d3pa. 


3 
'.^TtTrarp^. 


4 
z/tdtfjroAtg. 


5 
^£wrog itccQuliog. 


6 
"A^cotog psGÓyeLog. 


7 
' EXsv&sQÓTtoXig. 


8 
r\ AlUa xcà r IsQ06Ólv^ia. 


9 
Néa Ttólig. 


(10) 11 
XsfìaGxri. 


1 
'Avd-idav. 


2 
A ' LoxlrixiavovJtokis. 


3 
Xvxa^atjìbv. 


4 
'Ovovg. 


5 
2Jó£ov6cc. 


6 
'IÓTiitr]. 


7 
TaCp.. 


8 
f Pa^i<pi<x. 


9 
'AaxdXcov. 


10 
"Aql&. 


11 
Bixvlri. 8 in rasura scriptum est vy F, vy n H, add. in mg.: Palae- 
stinae H || 718. 1 v.caGaqùa FH || 3 àvxmdxQiG F || 5 naqdXi. 
F I 6 {itGoyioG F || 8 èlice F, alida, r) %aì iSQOGÓXv[ia H | 9 vsd- 
tcoXlg H || 10 add. Holstenius omnesque posteriores editores 
XifìidG quae tamen non exstat in libris manuscriptis || 11 ge- 
§cc6triL F, (7f §dorrj H || 719. 1 àvùCS™ F, àvQ-qdoov H || 2 dionlr}- 

xtccvov n F, 8iov.Xr i xLavov tcóXlg H II post 4 ine. F fol. 288 r (j 
5 G&tovGa F II 9 uGv.aXwv H 42 IEP0KAE0Y2 SYNEKAHM02. 12 vd. 


'ErtaQ^ia TLalai<5rlvY\g /3, 
V7TÒ 


rjys^ióva, Ttólsig ice. 


720 1 
Uxv&ÓTtolig. 


2 
Zilla. 


3 
rddaQcc. 


4 
"Afilla. 


5 
Kajcstólia. 


6 
"Irniog. 


7 
TtfisQtàg. 


8 
'Elevovitoltg. 


9 
AioxÌ66a. 


10 
Ma\iyaavovitolig. 


11 
Tàfiai. 


721 l ve. 


'ETtCCQ^LCC IIccXttlGTLVYjg, 
VTtO 


rjys^ióva^ Ttóletg l. 


2 
JJéxQa. 


3 
AvyovGxÓTtolig. 


4 
'AQivdela. 


5 
XaQay^tovfia. 


6 
'AQSÓitolig. 


7 
Zcoóga. 


8 
Mà\n\)ig. 


9 
BixaQOvg. 


10 
'Elovóa. 


11 
2JdlrcQV. 


12 ^sr. 


'EiittQXLa 'Agafiiag, 
vitò 


KOVóovldQiov , Tióleug t£. 12 in rasura scriptum est vd F, § ao H, rjy^fiy'B. || 720. 3 ac- 
centuiti om.F || 5 KUTibxoìlia. F, y.uii ir mlia. H || 8 iXévov n F, sXévov 
nólia H || 721. 1 in rasura scriptum est vi F || post 8 ine. H 

fol. 9 V || 12 [nagiiiLccvov n F, ^icc^l^ilcìvov 7ióli6 H, add. in mg. : IEPOKAEOYS 2YNEKAHM0S. 43 1 


BÓ0XQCC. 


2 


Ni,?M7cd){ir}. 


3 


"AÓOCC. 


4 


Aia. 


5 


^E^azcj^iia xcour]. 


6 


Mììdapcc. 


7 


réQceGa. 


8 


Maiovòog. 


9 


Qikadélcpia. 


10 


Néa TtóXig. 


11 


*l£QCC7t0Al,g. 


12 


0iXù7l7tÓ7tolig. 


1 


(fruiva. 


2 


KcovGxuvxia. 


3 


Acovvaiag. 


4 


Kàvoftu. 


5 


'AdoaGGÓg. 


6 V& 


'E7tccQ%ia Aiyv%xia%r\g , 
Vito avyovóxdUov, jcóleig xy 


7 


, A?.8%ch , dQ8ia. 


1 


r Eg {ioviio ?ug. 


2 


MsvsXaixrjg. 


3 


MaXéx^g. 


4 


Bovxog. 


5 


Kafìaótid. 


6 


Zdrjg. 


7 


NctvxQccxrjg. Arabiae H || 722. 5 esatto fn'a FH || 9 cpiXadélcpucc H || 10 vsdnoXiG 
H || 12 cpiUnnov tióIigR || 723. 2 utovaxàvzia H || 3 8lovvglccg H ! 

6 add. in mg. : Segtrace ... H [| 7 alenavo quo. F || 724. 1 SQ[iov7t 
F, eq[iov tcÓXlg H II 6 gulg H || 7 vccvy.qcctlg H 44 IEP0KAE0Y2 SYNEKAHMOS. 725 726 727 8 


'^vd^wv. 


9 


Nlklov. 


10 


Zcorjg. 


11 


<&Qccvvvrig. 


12 


Uayy£\LÓr\g. 


1 


4ió<57toXiq. 


2 


UsfióvvTog. 


3 


'Ovovcpig. 


4 


Tava. 


5 


KlEOTCàtQttl. 


6 


Kvvcb. 


7 


BovóiQrjg. 


8 


'Slccórjg. 


1 


'EleuQiCu. 


2 


IlaQàXiog. 


3 VT}. 


'EjtoiQxia Avyovóta a, 
V7tò KOQQYiKXOQa, itólsig Ty. 


4 


*PlVOXÓQOVQU. 


1 


'OótQccvLxrj. 


2 


KttGGlOV. 


3 


TLzvxu<5%oivov. 


4 


'Acpvàiov. 


5 


réggag. 


6 


2Jxsvva. 


7 


niqlov6iov. 


8 


Usd-Qatrrjg. 


9 


"HcpauSxog. 


10 


IIavi&v<5og. 725. 3 òvcv(piG F || 6 y.vv&l F \\ 726. 3 vrf 1 ' H, avyovazcc 
a 1 H, kóqq7}kto6 F, HOQQrJKTOQOG H || 727. 4 àcpvà'Cov H | 6 ac- 
centuili om. F || 9 accentimi oni. F |] post 10 ine. F fol. 288 v IEPOKAEOYS SYNEKAHMOS. 45 11 
Tlàvvig. 


12 
@uovrjg. 


13 


l/#. 


'ETtccQ^Lcc Avyovóta /3, 
vitò tjyeaóva, TtóXsig %. 


1 
Asovrcb. 


2 
'A&Qidrjg. 


3 
'HXCov. 


4 
Bovftccótog. 


5 
0ccQ^id-og. 


6 
'Agamia. 


7 
KXvópcc xccótqov. 


1 


! 


'Eita,Q%Ca 'AQxaòCttg, 
vitb rjye^ióvcc, TtóXscg &. 


2 
Kvvcb. 


3 
'O^vQvyiog. 


4 
'HQaxlevg. 


5 
'AQtiavoLTrjg. 


6 
0£odoóLOV7toUg. 


1 
NixÓ7toAt,g. 


2 
'AcpQodùTóò. 


3 
Ilé^LCpig. 


4 
ACxxovg. 


5 


Ice. 


'ETtaQiCa Qiqftatdog è'yycGtcc, 
V7iò r}ye[ióva, %6Xtig l. 13 vQ- r '' H, avyovaxci F, § a ' H || 728. 1 Xtovx&i F, Uovxto H 

3 accentimi oro. F || 4 ^ov§aaxo6 F || 729. 1 add. in mg.: 
Arcadiae H || 2 hvvcùl F || 3 hic iterum ine. cod. T fol. 510 r 

4 accentum om. T m. I, t\qu%1£v6 T m. II || 5 uQGevorixrfi 
F || 6 &£o8o6iovtióXi6 H, accentum om. F || 730. 1 vw.óno% . . 
T || 2 àcpQÓdLTÒa T, àcpQoòCxcùi F, àcpQodi'xco H || 3 7té(i(pia T 

4 accentum om. T m.I, Xlxxovg T m. II || 5 i}yep / T, add. in 
mg.: Thebais H 46 IEPOKAEOYS 2YNEKAHM0E. 731 732 6 


( Eq[ìovyi. 


7 


®eodo<5iov7ioXig. 


8 


'AvTLVGl). 


9 


'AxOVCCtìtt. 


1 


Avxcov. 


2 


'TtyriXtf. 


3 


'AltÓXXcQVOg {ILKQCC. 


4 


'Avréov. 


5 


JJdvvog. 


6 


"SlaOig ^isydXrj. 


7 IJ3. 


'ErtccQXLcc ®Yifiaidog xr\g ava, 
V7iò óovkoc, TtóXstg Tee. 


8 


IlroXs^atg. 


9 


Aiò<3%oXig. 


10 


TSVTQVCC. 


11 


MafyyLiuvovTtolig. 


1 


Kéicrog. 


2 


(Dlxccl. 


3 


A loulrixiavoviiolig. 


4 


'EQéajivd-og. 


5 


Adttcjv. 


6 


AitoXXcovidg. 


7 


"Oyifioi. 6 SQfiovr] F II 7 Q'todoGiovTt F, d , £odo6iov7tóXiO H || 8 ac- 
centuili om. T m. I, avvivai F |j 9 ànovaocc FH || 731. 1 ac- 
centuili om. T m. I , IvAàv T m. II || 2 vipr\Xfi F || 4 avzsov 
F, àvxaiov H || 5 Ttavóa H || 6 adorno F || 7 . . . . Xelc ià T, 
hinc interniittit usque ad v. 732, 1 T, add. in mg.: The- 
baidis H || 8 tixoX£\luÌ}G corr. e nroXe^aìa F || 11 ^cc^Lfiiavov 
TtóliG H || 732. 1 %&mo6 H || 2 hic accedit T, tpC^ai FH || 
3 èiov.Xrixiavov tcóXl6 H || 4 accentum om. T m. I, ìqbc( 

T m. II, ÌQ86§L&06 H || 7 Ofl§QOL FH IEP0KAE0Y2 SYNEKAHMOS. 47 8 jjy. 'Etiuqilu Aifivrjg xf\g ava, 

vitb fjye[ióvcc, Ttóketg Z. 

9 Uó^ovóa. 

10 KvQLvrj. 

11 nrols^iatg. 

1 Tev%i]Qcc. 

2 'AdQiaviq. 

3 Bsqovlxyi. 

4 £d 'ETHXQiCa Ai$vv\g rijjg udrà, 

VTtò rjyenóvcc, itóksig s. 

5 IlaQaxóviov. 

6 Zco^o^ouA^g. 

1 IliòovCa. 

2 AvXLCpQG). 

3 AccQvig. 

4 (5) A^i^covLaxì]. 6 Eióìv rrjg dv(?£(Dg ca iitaq%iai imo f Pc5 k u^v £. 

7 'E7tUQ%Ca 'Itcckfag, i%. 

8 'EitccQiLa Nojqlkov, (ì. 

9 y E7ta.Q%Ccc raly]vCòv, i%. 
10 ETtag^Ca ZitavCav, g. 

8 ^yfju-/ T, TtóXsic l H, add. in mg.: Lybiae H || 9 <7<S- 
£ot;(?g: F || 10 %vqivr\ T, %vqTqvr\ H || 733. 1 xtv%riQa. F, x£v%eiqcc 

H || 2 àdqiuvoi H || 3 Qtfoviyu} FH || 4 xrco H, 7)y£/x/ T || 
5 7taQcató)VL0V H || 734. 2 àvxicpq&L F, àvxicpQm H || 3 8dqv7]6 
FH || 4 u\L(QViuY.r\ T, àiL(Sìviu%fi F, a^ueovtcr/trjv, H || 5 TeZoc rov 
tttAóyoi/ nac&v xàv iTtaq%i(hv v.a\ nólscov x&v vnò xov §aGiXécoc 

X&V QCQllCCLCDV XOV 8V Y.0V6XCCVXLV0V7lÓlsi SlOLZOV^EVCOV H, bic ex- 

plicit H || 6 Ìtiuqiiui om. T, eIgìv xr\6 8v6tcoG ai snaQ vnò 
Qmiirjv 1 : J F || 7 inaila om. F , idem numeros hic atque in 
sequentibus semper om. || 8 voqlxov T, vcoqlkov F || 9 yulr\vcùv F 48 IEP0KAE0Y2 2YNEKAHM02. 

il 'EitctQiiu BQiGyav&v , £. 

12 'EitaQ%Ca IJavcovLCOv, /3. 

13 'EitaQiCa Zcpixsig, g. 

14 'EiiaQ%ia UixsXiag^ a. 

15 'EnaQXia Uagdaviag, a. 

16 'Ena^iCa I2oQ6LxfJQ, ce. 

11 PQiGydficov F || 12 Ttavtovi' T, itavovCav F || 13 ff 
T m.I, oyiv.tia T m. II || 15 6ccQdr]VLcc6 F || 16 uoqlglhìì* 13 GCpi-KStG 

Ha F Constantini Porpliyrogenneti de thematilms 

imperii Bomani libri II qui ex Hierocle 

transscripti sunt loci. 

IIq&)tov d'Elia tò Ogandiov. 

Bekkeri versus Hieroclis versu 

46 7—12 MaQtvQsl di rei Xóya) xaì 'IsQOxlrig 

ò yQU[itiaTixòg ò yQail>ag xbv 6vvéxòr\- 
\iov [tò xgìv ZtoXóyxcov a&vog rfj ®Quxr] 
GvvaQi&tLGÒv] Xsyav ovtcog' 

Etóìv al Ttàóai iitaQ%lai xaì itóksig 631 3 
al V7tò vòv ($a6iXéa xgìv 'PcoyLaCcov òuoi- 
xov{i£vai, ròv sv KcovótavtLvovjtóXsi,, 
£7taQ%Cai pìv £d, itóksig òs ^ls. 47 i 'EjtaQ%ia &Qaxrjg r\yovv EvQÓTtrjg, 4 

ano xovócXaQicov [rovréótt povkevtcbv~\ , 

Ttólsig id. 

2 a Evòo^iovitoXig. 632 1 

b ' H^àxleia. 2 

e 'AQKaòiov7to?ag. 3 

A fol. 115 v , L fol. 29 r || 46. lsqozXtjo A, tsQÓìtXris L, verba: 
rò z&v usque 6vvccql&{icqv omissa in contextu add. in mg. L, 
Ss om. AL || 47. 1 prò ano scripsit in mg.: L6 C vtiq L, %ov- 
giIiccqCcqv L || 2 a Ev8oè,Coc L | e in contextu: àQHa§ov7toUa, in 
mg. recte: àQY,ccdiOV7toXi6 L 

Hieroclis Svnecdemus. 4 50 CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. 3a 


Bl^vtj. 


4 


b 


IJdviov. 


5 


e 


"Oqvoi. 


6 


d 


rdvog. 


633 1 


e 


KaXXCnoXig. 


2 


f 


MqQifag. 


3 


4a 


UccXtixyj. 


4 


b 


2Javccda. 


5 


e 


AyoodiGia. 


634 1 


a 


"ATtoag. 


2 


e 


KotXCa. 


3 


5 


VJtÒ %v\v ccvtrjv, TtóXsig £. 


4 


a 


IIccQd-ixÓTiofog. 


639 8 


6a 


'HadxXeLcc UtQVfivov. 


9 


b 


Aìvog. 


634 5 


e 


Ma\i\iiavovTtoXig. 


6 


d 


UéQQCCl. 


639 10 


7a 


<$ClL1t7tOl. 


640 1 


b 


Toa'CavovTtoXcg. 


634 7 


8 
635 9 


a 


y Aò q tavo Vito Xig. 


10 


9a 


'Ay%iaXog. 


11 


b 


AsflsXxóg. 


12 


e 


nXovnvóitoXig. 


13 3 a §i£vi} L I e v. omissum in contextu add. in mg. L || 
4b 6 ccvadcc L | e àcpQodrjGia L || 5 prò zrjv avTTjv scripsit in 
mg.: 1^ rjy sfióvah || 6a interpungit post rjQdnXsia L || 8 li (= r\) 
in archetypo positum librarius U (= x) legens, Kpifióvrov 
scripsit. A. in contextu : aiya^òvrov , in mg. : malo Morifyu 
L |J 9b défièXxoc L | e nloìtivÒTtoXiG L CONSTANTINYS PORPHYKOGENNETVS. 51 d 


Ttóidog. 


14 


10 


^EitaQiia Ogaxrjg, 


3 
VTtO 


tcov6lXccqìov, TtóXsig £. 
a 


xXl{icc MeóTMÒv xaVAxóvxió^ia. 


640 8 


Ila 


Q>lkl7C7tOV7toXig. 


635 4 


b 


Bsgórj. 


5 


e 


vr\6og @cc0og. 


640 9 


12 


vrjGog Ua^iod-Qaxrj. 


10 


13 


'EnaQiia MvóLag, 


636 1 
f 3 

V(p 


r}ys{ióvcc, %óXug te. 
a 


Tó(iLg. 


637 1 


b 


4L0VV<5Ó7l0lig. 


2 


14 a 


"Axgca. 


3 


b 


Kaklang. 


4 


e 


~I(5TQOg. 


5 


e 


Zelila. 


7 


15a 


TQÓitaiog. 


8 


b 


A%iov%oXig. 


9 


e 


KdTiida^a. 


10 


ci 


Ragno g. 


11 


e 


ToaGyug. 


12 


f 


Nofiióòovvog. 


13 


16a 


Alyi66og. 


14 


b 


Ak^ivgCg. 


15 d in contextu: xqolSog, in mg.: M z^òidoc L || 10 v.ov- 
clXlccqlov L I a in contextu: àKovxt,o[jicc, in mg.: M àw.óvxi6yia 
L || 11 b in contextu: §£qot], in mg.: at §£QÓrj L || 13 7tóXei6 
Tv L || 14 a av.Qa6 L | b in contextu: naXXàxiG, in mg. : 
M naXXàxiG L | e in contextu: tyqoG L, in mg.: M I'gxqog L | 

15c Hccnidccpcc L | e in contextu: tq(ocq{i, in mg.: r^ xqóg[iig M, 
xqÓìG^ig L II 16 b in contextu: àXfivqÓG, in mg.: 1^ àXfivQia L 

4* 52 CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. 

17 ('Ecog òde rò rfjg ®Qaxr]g Q-é^ia xaxà xbv 

*IeQOxXéovg 6vv£xdr}{iov.) 

z/ 


SVT6QOV &é[icc MaKtÒovCccg. 
15 


'ETtccQxicc MaytedovCag, 


638 1 
VTtÒ 


xovólMqiov, Ttókstg Ifi. 
a 
®e<5<5aXoviKYi. 


2 


16a 
néXrj. 


3 


b 
EvQaitog. 


4 


e 
ACog. 


5 


d 
BsQQOia. 


6 


e 
'EoQÒalai. 


7 


f 
"Edsocc. 


8 


17a 
KsUr]. 


9 


b 
^AXyLOitia. 


10 


e 
'HQaxXeia Adxxov. 


639 1 


d 
'Avtavta. 


1- 


e 
ré{iLvdog. 


f 
Nixsdìjg. 


3 


18 a 
AiófìovQog. 


4 


b 
r Hdo{isvr}. 


5 


e 
BQayvXog. 


6 


d 
IlQifiàva. 


7 


e 
MaQÓvsia. 


634 8 


19a 
'AyLtpiTtofog. 


640 2 17. %cà AL, corr. Morellus || 49. 15 A fol. 116 r , L fol. 29\ 
•AovGiXiaQiov L || 16 a néXXr] L | e in contextu: dtòa, in mg.: 
M 8C06 L | d fiEQQOici A, §8qqoìcc L || 17 c interpungit post 
i}QcÌHXeicc A, Xa.%%ov L | d àvraveia L | e yéfiivroa L || 18 a in 
contextu: dtófiovQoa, in mg.: M dio L | e in contextu: $Qctv,C- 
Xoa, in mg.: M $qàyvXo6 L j d accentum om. L CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. 53 b 


NeàitoXig. 
4 


e 


AitoXXovia. 
3 


d 


TÓTtetQog xb vvv ( Pov6iov. 


634 


9 


20 a 


NwóicoXig. 


635 


1 


b 


'I&uTtofag. 


— 
e 


"Axav&og. 


640 


5 


d 


KsQaLÓitvQyog. 


635 


2 


e 


BéQ7tr\. 


640 


6 


f 


"AgaXog. 
7 


21a 


AioxXr\xiavov7toXig. 


635 


6 


b 


UePa6TÓ7ioX(,g. 
7 


1 


'ETtaQiCa Maxsdovcag, 
vy rjyspóva, TtóXsig rj. 


641 


1 


a 


XxóXoi. 
2 


2 a 


"AQyog. 
3 


b 


Evóxqccìov. 
4 


e 


IleXayovCa. 
5 


d 


BccQyaXcc. 
6 


e 


KeXaivCdiov. 
7 


f 


'AQ^jLOvCa. 
8 


3a 


ZcC7t(XQCC. 
9 


4 


9 ETtaQ%Ca ©saaaXiag, 

V7tb xòv avxóv, itóXug t£. 


642 


1 


a 


AccQLóóa. 
2 


5a 


Arj^irixQidg. 
3 


b 


©rlficci. 
4 19 d in contextu: rÓ7irjQOG, in mg.: M tónBiQ06 L || 20 f in 
contextu: avaXo6, in mg.: M agccloo L || 21 b in contextu: 8s- 
qugtÓtioXig, in mg.: io. 6t$ec6rónolL6 L, post b ine. L fol. 30 r 
50. 2 b in contextu : £v6TQaìov, in mg. : M 8 v6tqcuov L | d vàg- 
ycclcc A, post d ine. A fol. 116 v || 4 a in contextu: tiòIug tè,, 
in mg.: M ig L 54 CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. e 


'Efiivccióg. 


5 


d 


Ad[iia. 


6 


e 


Tgi'xri. 


9 


f 


JHdfiqpot. 


10 


g 


Ajtdtrj. 


7 


6a 


MritQÓitolig al vvv leyó^iEvai 
Nécci IldxQai. 


8 


b 


KaiGaQEia. 


11 


e 


<&dQ6ccAog. 


13 


7a 


BovQa[iiv6Log. 


643 1 


b 


UdXtog. 


1= 


e 


'Icoavvov/Hiog. 


d 


vi]<5og Uxiaftog. 


3 


8a 


vr\(5og UxéniXa. 


4 


b 


vì]6og nsxdQL&og. 


5 
TéraQtov &é{icc ®a<5<5alovixr\. 
50 22 ì 

51 il 


( ( H yaQ ®s<56ccXovLxr} liiqtQÓTCoXig ititi 
tfjg Mccxedoviag. 'Akkà xcà 'IsQoxXfjg 


ó yQcc{i{iccTixòg èv ralg Maxsdovixcclg 
- 


avtr\v tsdsixs 7tÓXs6lV.) 

IIé{i7izov d-é{icc tfjg EvQcÓTCrjg r ElXdg. 
51 17 "E%bi da tò &éfia tfjg f EXXdòog itólsig o&. 6 

a a pìv ZJxaQcpeiccv. 7 

5d in contextu: leccia, in mg.: M Xd^iia L | g in con- 
textu: sv7tdzr}v, in mg.: M anatri L II 6b in contextu: ncao- 
71QSLCC, in mg. : M xataa^fta L || 7 a §ovqci. [ILV6L06 L | c Icoàvvov 
§iuo L | d in contextu: 6M6&06, in mg.: M gy.CccQ'06 L || 8b in 
contextu: 71£71<xql&06, in mg.: M grj&06 L || 22 A fol. 116 v , 
L fol. 30 v || 51. 1. itqoY.lr]G AL || 17 a in mg.: nqcoxriv L CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. 55 

18 a /3 'EkevGivcc. 8 
b y AavXiov. 10 
e 6 XcuQÙveiccv. 11 
d i Navitaxxov. 12 
e ff AsXcpovg. 13 

19 a £ "Ay,(pi(5av [xccì xàg Xoazdg.] 644 1 

(ZJvvaQid-fiSL dì xccvxccig 

20 a xccì vi\6ov xr\v Evoiccv (11) 

"E%ei òs yie& èccvxfjg xccì 

21 a rag xaXov^iévag vtfóovg KvxXdòccg (646 2.3.4) 

22 a xccì vrjtiov xrjv Ai'yivccv. (645 15) 
b xccxccvxà òe xccì pé%Qi ®eQ{i07tvXò3V .... (646 6) 

52 2Ì Kaì xoGccvxcc pìv r\ 'EXXàg 

sì xccxà xòv ( IeqoxXecc.) 

"Exxov &é[icc IIsXoTtóvvrjaog. 
5 a KÓQiv&og r\ tcoxb "EcpvQcc, {irjXQÓTtoXig 646 7 

Tcdórjg'EXXddog [xccì avxfjg IIsXo7tovvYJ6ov, 
xovxi<5xiv 'Aicctccg] .... 

7 ["Eóxi, de 7icc6cc r\ vfjaog vico evi 6xqcc- 

8 xiqycp xaxay^iévrj, TtóXeig e%ov6cc <*, £% 
9) òv 8Ì6ÌV S7tC6Yiaoi •] 

a KÓQiv&og ^rjXQÓTtoXig. 646 7 

b 2Jixvcóv. 8 

e "AQyog. 647 4 

d Accxeòcupovicc xi\g Accxcovùxrjg, 8 
^ tcqÌv EnaQxri. 

18 a elevala L | e in contextu: %e qqóovs iuv , in mg.: M 
%cuqcovsluv L | e in contextu: dsXcpa.6, in mg.: òsXcpovG L 
19 a &yLcpi6G<xv L || 52. 5 a 17 7toT£ AL || 9 d in contextu: Q-qlv 
67tdqtr], in mg : tcqiv L 56 CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. 

10 a [ézsQcc ^riXQÓTtoXig ai Xeyó^s- 648 3 

vai] ndtQai. "Oyòoov &é{ia NixÓTtoXig. 
54 16 'E7taQ%ia trjg itaXaiag 'Htcbiqov \xy\g 651 3 

&coxixfjg], vcp rjyepóva, TCÓXeig òadsxu. 
17 a NixóitoXig {iritQÓTioXig. 4 56 2 

"Evvaxov d-é^ia AvQQa%iov. 
1 


Avqqcc%iov i] Ttoxe 'Eitidauvog, 


653 1 
vTtò xov<5 iXagiov , TtóXeig fr. 
3a 


2Jxd^i7txa. 


2 


b 


AitoXXcjvia. 


3 


e 


BovXXig. 


4 


d 


'A^iavxia. 


5 


e 


novX%SQiiJ7toXig. 


6 


f 


AvXcov. 


7 


4a 


AÌ\6XQG)V. 


|654 1 


b 
e 


'AXiqvidog [irjXQÓTtoXig. 


653 8 


5 


^Eitaqyia Aaxiag ^isóoyaiov^ 
VTtò xovóiXaQiov, JtóXeig 1. 


654 2 


6a 


TlavxaXia. 


4 


b 


rsQfiavóg 


5 10 a Xsyó[isvca nkqca L || 54. 16 A fol. 117 v , L fol. 31 r , 
zr\G om. L, r]iteiQOv L || 56. 2 A fol. 118 r , L fol. 31 v , i] nota 
L, kovgiXiccqiov L || 3 a in contextu: 6Y.ati7trà, in mg.: M 6-ndfinu 

L | e povXXio L | e novX%BQio7ioXig L | f ccvXmv L || 4 e ccvXrj- 
vi8o6 L || 5 kov6iXlo>qiov L || 6b in contextu: ysQiiccoG, in rag.: 
M ysQiiccvÒ6 L CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. 57 

e NdiGog [yj itaxoìg xov [isydlov 6 

Kov6xavxCvov.] 

7 a Ne{is6i,dvcc. 7 

8 'E7taQ%LU zi] 7taXcuà, 655 1 
V7tb xovólXccqiov, Ttóleug £. 

9 'ETCccQxta /luQÒuviag, 7 
vy 7]y£^ióva, TtóXeig y. 

10 'ETtaQxca IlavovLCcg, 657 7 

Vito xov avxóv, TtóXeig /3. Constantini PorpliyrogeiiiLeti de tliematibus 

imperii Romani libri I qui ex Hierocle 

transscripti sunt loci. 

Aevxeqov d'epa xb xaXov[i£vov 'Aqilsvluxóv. 

20 19 (El6Ì òe 7tóXsLg ì%ì<5v\\jlqi nata xr\v Ttoà- 

Xr\V £7tCCQ%LCCV XEÓÓCCQEg ) 

20 a KcciGccQSicc (irjTQÓTtoXtg 698 6 

[17 aitò xov {leyuXov KafaaQog 'IovXiov 
òvo{icc<5&£L6cc ? rpig TtQÓxeoov èxccXslxo 
Md&xcc aito Mo6cd% xov KaitTCadoxSìv 
ào%£yóvov.] 

21 la devxéoa TtóXig Nv66cc. 609 1 

2 a XQLXfj ®£Q{ld. 2 

b xsxdoxr] ( Psy£7Codavdóg. 3 

e voc'C6Ò6 L ! 8 rf\G ncclcaàa L, in mg. : rjnsLQOv et alia 
quae legi non possunt, HovodLccQLOv L || 9 7tóXei6 v L || 10 Trav- 
rovtaff L II 20. 19 A fol. 108 r , L fol. 6 r || 20 a àq%iyòvov A, 
xov x&v HccnnccdoKcùv àq%tyóvov L || 21. 1 a devvÉQu ds nóXiG 
vvGGu L, vv6ca A II 2 a za ^égficc L | b QsytTtodavtÓG L '58 CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. 3 


Tr)g Òì dsvrsQug KaitTtaòoxCag stai 


700 1 
itólsig V7tb ì]ys(ióva òxvó. 


a 


Tvava. 
2 


b 


Q*ccv6xivov7toXig. 
3 


4a 


Kvj}l6tqcc. 
4 


b 


Na&ccv£óg. 
5 


e 


'Eqvóiucc. 
6 


d 


IlaQvaóóg. 
7 


e 


'PeyéòcaQcc. 
8 


f 


McoxLtióg. 
701 1 


5a 


Kaì <&QvyiOv rò xalov^ievov 


KÓQOV. 


— 


6 


(Tr)g òì TQixrjg Kcc7Z7taòoxLccg rj vvv òvo\iv.- 


2 
&TCa 'Aq^ISVìUKÓV £10Ì TtóXsig 


S7CTCC.) 
a 


'A^idóeia. 
3 


b 


"1 fico q a. 
4 


7a 


Zccfo%og. 
6 


b 


"AvÒQdTta. 
7 


e 


'A\Liv<5og. 
702 1 


d 


NeoxaiGaQSia. 
4 


e 


Uivcartì]. 
2 "Eurov d'evia' zb xaXov^isvov BovxeXXaQicov. 
28 20 (EÌ6Ì òì Tcólsug 6v{i7tXrjQov6(u rò d'evia 

TCÒV BoVXeXXcCQLGDV T06CCVTCU') 

21 a ce pìv 'AyxvQcc {ir}TQÓ7toXi,g r) x(bv Ta- 691 5 

Xax&v. 

4 e QsyÉdoQcc L | f \lcù%iggq6 L || 5 a q>QovQiov . kÓqov omis- 
sum in contextu add. in mg. L || 6 xqcxtjg om. L, àginviav-óa 
L || 7 b avxQunu L j d vtOKtGUQna. L, post d ine. A fol. 103 v | 
e accentimi om. A j| 28, 20 A fol. 110 r , L fol. 10 r , ccì Gv^ntXr]- 
Qovcca L, xocccvxca L || 21 a 7iQwxr\ ayavQa L CONSTANTINVS PORPHYKOGENNETVS. 59 

22 a p de KkavòiovTColig^ xcà avtr\ ^iìjtqó- 694 5 

Ttohg z&v BaQvavdrjvàv. 

la y H^axleca. 6 

b d IlgovóLCcg. 5 

2 a e tò Tyjlov. 695 1 30 'Eflòotiov &é{La rò xaXov{ievov IlafpXayóvav 
3 C^X st às Ttóleig Ì7tL6ij[iovg rj Ilacpla- 
yovCa roóavtag') 
4 a TtQÓrrjv rdyyqav ^r}toÓ7tohv. 


5 


5 a /3 "A^iaOzQiv. 696 


1 


b y Ucdqccv. 695 


7 


e Ò zJccólPqccv. 696 


3 
2 


b ST IIo^7tì]iOV7toXtV. 695 


6 Ilsvtexcadéxcctov frécce tò x«2ov/t£i/ov 
èitaQ^ia KvitQOV. 

12 'EitaQ^ia trjg vr\<5ov Kvtcqov^ 706 3 
-òtto xovólXccqlov [tovtsótl PovXsvt7]v], 
TCÓXecg TiavtexaCdsxa. 

13 a KfovGtctvxCa ^ir]tQÓ7toXtg. 4 
b Kixiov. 6 

22 a òtvTÉQcc L, yLccqvavòr\vS)v L || 29. la r^tr?] L | b ts- 
tc^tt] L II 2 a népicTr, L || 30. 3 A fol. lll r , L fol. 10 v || 4 a tcq6- 
xr\v [isv (ir]ZQÓ7ioXiv yéyyqav L || 5 a devxéqccv Ss a^a6XQuv L | 
b 6&QUV A, TQLtrjv owqccv L | e xtxdqxr\v deedv^gav L || 6 a 7ié[i7txr}v 
IcovótcoXlv L I b TioyLTtHovnoliv A, %v.xr\v L || 39. 12 A fol. 113 v , 
L fol. 15 r , K fol. 14 r , t7iccq%Ca v.vnqov xf\G vr\Gov LK, nóleiG 

7CEVTi:Y.ULdrACi %■ A, 7CÓXSL6 ditiCCXQÙG L , 1/ K || 13 a K(QV6XUV 
AL | b Y.LXXLOV K 60 CONSTANTINVS PORPHYROGENNETVS. 14 a 


A^iad-ovg. 7 


b 


KvQìjvsia. 707 6 


e 


Ildcpog. 706 9 


a 


'AqGivói]. 10 


e 


ZÓXoi. 707 1 


f 


Aditiftog. 2 


15 a 


Keqiiicc r\xoi Aevxovóicc. 3. 8 


b 


Kvd-£Q6LCC. 4 


e 


Td[icc6og. 706 5 


d 


KOVQLOV. 8 


e 


Nspevog. — 


16a 


TQifivd'og [o&ev ó ayiog Etcvqlòcov^] 707 7 


b 


KaQTtddtov. 5 14 b htiqivslcc, sed post 15 b denmm scripsit K || 15 a %££- 
foicc L, kiq$iu K, om. r/'rot Xevkovglcc LK | b H-u-Orn^ta L, 
hv^oi K | e TccfiacLCi L, tcc[icc6Ó6 K J d, e versus oro. LK || 
16 a xQin,r\ò-ov6 K || b y,d()7icc60G L, %aqTtdaiv K Àppeiidix L 

versu3 Partitevi. 

1 "Ooai rcov TtóXeov ev tolg vóteoov %oóvoig [lexcovo- 
\Là<5%T]<5av . 

2 'Eiiidauvog xb vvv Avqqu^iov . 

3 'E-jtiduvQÒg de nókig IleXoitovrióov ' i] r^g '4%qi- 
dog Xi\ivr\ Ttqcór\v AvyyXg èxaleìro, r\ itóXig Z>a- 
Qirrjg itQ<pr\v xaXov\Lévr\' ó KaiGugevg IlQoxÓTaog 
ygd(pei xeoì 7tóXecóg nvog, xcà oìyiai ort FLoéfleXig 
èxaXelxo i] Ay^oida. 

4 'HgdxXeia rj vvv IleXccyovicc. 

5 UeXdticpoQog 1] vvv AidfioXig. 

6 'IXXvqixòv rà vvv Kdviva. 

7 "Ede<56cc rà vvv MóyXaiva. 

8 A^eiòg Ttotccuòg ò Bccodugiog. 
8 a TLeiviòg Tcota^iòg r\ EaXupfiQia. 

9 "Aoyog SetxaXixòv r\ Adgi66a. 
io Alitela ì] vvv KoQÓvrj. 

Il nyjdaóog tj vvv Med-óvr} ' tavrrjg 7tXr\<5iov etiti 
%eQQÓvrj<5og rpig xaXeltcci IlvXog, f] Ttatoìg NÉ6to- 
Qog, vvv die xaXeitai Afiaoìvog. 

a fol. 285 r , b fol. 399 r || 1 %qovoio . ^£tcovo[i .... a, Ò6ca 
x&v TtóXecov (i£TCùvouàod'r l 6av £16 v6T£qov b || 2 diQa%iov b || 

0' lì 7f 61 

3 nElonovr] . no . 71Q0V.0' . u%qi a, TtQ£$tXli6 j] cc%qlocc tan- 
tum b, in mg..- tiqì$uIIig b. cfr. Procop. de aedif. IV 1 p. 266, 

19 sqq. || 5 dsd§oXiG b || 6 za b || 8 $uq a || 8 a om. versum b || 
10 ETiBicc b || 11 %tQÓvi]606 a, àfiaQivo6 b 62 NOMINA VRBIVM MVTATA. 

12 TQiKKr] xà vvv TQLKaXa. 

13 ®eov7tofag r) vvv TlQovóóa. 

14 'AtcoIXcdvlcc ó vvv 'IsQióóóg, t) TtQÒg xtò 'A&cp 

OQ£i 7iEl[lBVYl. 

15 Aiicpiitolig r) vvv XQvóónoXig. 

16 ®eodo<5LOV7iofog ó vvv "Ait^cog^ Ttaqà xov "Atìqov 

TCSV&SQOV KCCQOV XX16&8Ì6CC. 

17 'OQ&uyoQia xccl UxccysiQcc r) vvv Mcckqyj. 

18 TÓTtEiQog xb vvv *Pov6iov. 

19 Il£iQiv&og r) vvv ^HqccxXslcc. 

20 Ti^£QL0V7t0hg 7] vvv 2Jxqov{iiu,x£cc. 

21 B£%£VXLOV7toXig xò BaXeafiovdiov. 

22 AccQsg xò vvv TccvQEg. 

23 MaQXVQOVTtolig XÒ VVV MeQCpSXl. 

24 BSQQOICC XÒ VVV XàlSTtE. 

24 a 'IkXvQixòv r) vvv UeqjUlcc. 

25 IlQOTtovxCdsg dvo, r) yàv naxà xr)v "Aftvdov, £xsqcc 
di r) xaxà xò 'Ieqòv %al Wa^à^iov. 

26 r£Q{lCCVLX£LCC UvQLttg fj VVV TeksGafta. 

27 Mótyov ÒE xqtjvcu .... 

28 E7t£Q%£iòg 7ioxa[iòg ò vvv 'AyQiofiékccg. 

29 KaGxàfiaka Kiliniag r) vvv Mcc^Lóxa. 

30 Al ava Falllai xccl xà èit£X£Lvu xcbv "AXneóv 
£l6l xà TtQÒg 'Qxsavóv, olov 0Qvyia TaXaxia^ 

*l67tCCVLCC. 

13 TtQov a || 14 r) vvv b || 16 r) vvv v.zr\6Q'£iGa b || 18 qov- 
giov b || 20 6tqoviilt£u b || 23 (jLSQysnrj b || 24 %alsn* a, rà 

9"' 
vvv b H 24 a y. om. b || 25 ipafifia a, . r) ds b || 26 ysQuaviKia . 

TtX£6avQa b || 29 %aGxà$alla b || 30 (pQV a, om. b, y aliai b, 
Icnavia a, vcnavia b NOMINA VEBIVM MVTATA. 63 

31 reguavol de ol OQccyyoc. 

32 ZvQyiiov r) vvv OvyyQia xccì ZxQLa^og. 

OC òs OvyyQot xb itaXaibv èXsyovxo Trficadeg. 

33 AoqvóxoXov r) vvv Agiata. 

34 'OdQvGog xccì 'OgeóxLccg i) vvv 'AÒQiccvov7toXig. 

35 Maicbxig Xi\ivr\ i] vvv TaXavxia. 
35 a *E%xcmoXig r) vvv *E7txccvoui'cc. 

36 Tloxiòata r) Kcc6ccvòqslcc ano KaGccvÓQccg xr)g &v- 
yaxgòg IIqucuov coóJtSQ xccì A^r]vca è£, A%r\vccg. 

37 KoXo66Òg i] TvQog. 

37 a (bcoxiGxixri r) vvv Bela. 

37 b Bifì-vvcov S7taQ%Ca r\ NixourjdeLa xccì ij ìsixaia r] 
xb &é[icc 'OtyixCov xaì xcov 'Otcxyjiiccxcov. 

38 'Ayjoc'icL i] vvv Uccxqcc. 

39 Aavccoì oC 'EXXrpEg. 

40 'A 6 tee r) "Ecpsóog. 

41 <&QVyLCC 'IcQVLCC ì) TtSQL 'AóiCCV. 

42 Evfìoicc ó EvQiitTtog. 

43 BoLcoxicc ai ®r$ai. 
43 a JJvdva xb KvxQog. 
43 b 'OXo<56cov ó ì EXa66cov. 

44 <X>&LCC 1] G>ccq6ccXlcc. 

45 NixÓTtoXtg i] vvv II()è($e£ct. 31 (pQa.yY.ot b || 32 6tqc(o(io6 b, nàlcaov a, post ovyyQia 
ine. a fol. 285 v || 33 dvorga b || 34 òóqvgòg b || 35 ycc- 
Xaxla b || 35 a om. v. b || 36 Y.a66ccvdQ8La b, om. verba 
cenò usque ad à&riv&c b || 37 a (tela a, om. v. b || 37 b ftftvv&v . 

VLuoyLT] a, om. v. b || 37 c om. v. b J| 41 cpQv a, om. b, 

vaiar b || 42 17 b II 43 &ij(ìcu a || 43 a om. v. b || 43 b ikaa- 

6Òìv a, om. v. b || 45 nominis nqé^s^u littera (3 in rasura 
script a est a 64 NOMINA VRBIVM MYTATA. 

46 AlxcjXlcc xà Acuicovia. 

47 Kóqkvqcc xà KeQKVQa, r) avxr) %aì OcciaKicc. 

48 Acodóvrj r) Bóvòix^a. 

49 "HjietQog xò Bo&qevxov. 

50 AsXcpoì vvv XQvtiòg ucci UóXcov^ UeXXóstg rjyovv 
XqvóoGÓXcov. 

51 AióóTtoXig xò 'Pd^TtaXov. 

52 KcuGccQSicc 0iXi7t7tov r) TovóitvQyog' r) avxr) ucci 
Tlavsàg aitò xov ènei ogovg Ilavéov. 

53 2JaQdi%r) r) vvv TQià8ixt,a. 

54 Aé-Qv^iva r) AaQLóócc. 

55 ®éQ[irj xaì 'Hpa&La r) ®s6<3aXoviKr\. 

56 KoXa66aì ai Xcòvai. 

57 r PodÓ7irj r) (DiXutTtovTtoXig. 

58 'IxaXi'a r) AoyyifiaQàCa. 

58 a U7tEQ%SLÒg 7toxcc{iòg xaì Amòavòg QaQóaXcov 

7tOXCC[lOL. 

59 né [icpr} TtóXig iv AiyvitXG) r) vvv Ta^iidcpi. 

60 négyrj xò vvv IIvQyóg. 

61 AvdrjQcc xò vvv TIoXv(3xvXov. 

vi 

46 %ui%(ù a, li%covLa b |] 47 néQHVQCi i] epcaccnta tan- 
tum b || 50 tò %QV6Óo b || 50 a ry %qv606Ól a, om. v. b || 51 §cc[i- 
7tE a || 52 t) rovÓTCVQyoG . avxf\ . navuiaG . nuvccCov b || 53 tqlcì- 
òCx£a b !| 54 làqvGa b || 55 Ipuftla. b || qo8ónr\6 b || 58 a om. 

v. b || 59 (ib(X(pr] tò vvv Tccfiicc&rjv b || 60 nvg a, TtvqyCv b || 
61 ccvdsiQcc . 7toXv6t£t,Xov b VRBIVM NOMINA MVTATA. 65 

Appendix I a . 

versus append. I 

1 2^YiyLèC(o<5ai ooai rcòv nóXsav èv rolg vórsoov l 

2 'A&òg nora^òg ó KvQÒaqig. 8 

3 "Aoyog ®£<56alixòv rj AdgcóGa. 9 

4 AiitEia f\ vvv Koocovrj. 10 

5 'AtioXXcovicc ò vvv r IeQi6<5Òg f\ rtoòg rà "Afta 14 
oqsl xeiuÉviq. 

6 9 A(iq)i7toXiQ rj vvv Xavóéitolig. 15 

7 'Aycdoi ì] vvv Ilccrga. 38 

8 AvÓTjoa rò vvv UoXvGxvXqv . 61 

9 Teq\xavo\ oC Qodyyoi. 31 

10 'Eniòaiivog tò vvv Aovqcz^lov. 2 

11 'EitCdavQog TCÓktg IleXoitovvrjóov, rj rr\g 'A^oi- 3 
dog Xi\jLvr\ Ttoa^v. 

12 "EÒ866CC rà vvv Mvkaiva. 7 

13 Evfioia ó EvQiTtTtog. 42 

14 ©sovTioXig ì] vvv Tloovóa. 13 

15 @SQ^ir} xccì 'HyLa&Ca r\ @e<56cdovtxri. 55 

16 'IXXvqlxòv r\ vvv 2Jsq(3icc. 24 a 

17 "'Italia i] Aoyyifìaoòia. 58 

18 Maicòug \ì\ivy\ r\ vvv Vaiarla. 35 

19 Mèpcpr] èv Aly vitreo rj vvv Ta^iidcprj. 59 

20 Noxóitolig r\ vvv ngé^s^a. 45 

21 'Podóitrj rj (DiXiititovitolig. 57 

22 Tqlxyj rà vvv ToC%aXa. 12 d fol. 585 r || 1 ' rf ] (ffr^uftWat) || 5 ieql66Ó6 . tiqÓ6 . HtLfievrj 
11 Xl(ivt] ! 15 d-SQfir] || 18 Qai&Ti6 || 19 rjyvnTco, post 19 ine. 
d fol. 585 v || 21 QodÓTcri. Hieroclis Synecdemus 66 VRBIVM NOMINA MVTATA. Appeiidix IL 

62 IJólscov evocata' oticci r(bv 7CÓ?.eov èv roìg vórs- 
QOig %QÓvoig ^ercDvo^dad-rióav. 

63 ^EnCòa^vog rò vvv 4vqqu%iov. 

64 AiTteia ì) vvv KoQcóvr]. 

65 IlCòaOog ì] vvv Me&àvr]' Yjónvog 7tlr](5tov stiri 
%SQQÓVYi<5og {unga, TjtLg rò TtaXaiov \ikv èleysro 
nvXrj, i] xov ( 0^irjQiKOv NéótoQog ' vvv ós xuXeitccl 
'AficcQtvog. 

66 IlotCòaia r) vvv Béggoia. 

67 IJvòva rò vvv Ktrgóg. 

68 'ATtoXXòvia i) vvv 'EQi66Óg, r) %QÒg rtà "Afta. 

69 TQLKfj rà vvv TqlxccXcc. 

70 &8Q^oitvlai rò vvv UxeXog. 

71 Uù7tvXov oQog ò vvv Kov^rjvàg. 

72 Z^rtjpovra rà vvv IIvd-Lcc. 

73 "E[i£6a rò TtttQa rolg £ctQaxr]voìg Xé^iip. 

74 *T7t07tlaKioi ®y)^m rò vvv Arr$a\Lvriov. 

75 "AQyog ®£rralixòv r) vvv AaQL66a. 

76 ZiQiiiov r) vvv Ovyygia' ucci oi Ovyy qol èkèyovro 
rò icalaiòv FriTteòeg. 

77 ZJaQdixr) i) vvv Tgiddir^u. 

e.fol. 175 r , f fol. 19 v || versus 62 et 63 praeterinisit e || 
65 %eQÓvr}6os e, xavxr\6 Se itXr\6iov egxl %£qqóvtj606 iiMoà . t)xig 
rò uev naXatòv sXEyéxo nvXo6, f) 7taxQÌ6 xov vegxoqog xov naqà 
x& óftTJpco àdo[i£vov f || 67 vSvcc e, v.Cxqo6 f || 68 ànoXóìviu e, 
ànollóìVEici . ufi-co xòb oqei Htiiiévr} f || 71 v.ov£r\v^ e, nov6iv&6 f || 
72 ccoxr\qónolt6 f || 73 6uqaY.r\voi6 e || 74 v7tónXav.oi e, àxqa- 

pvxxivov f || 76 oi Se ovyyqot ovxoi èXéyovxo f , sXsyovxo yrjns e, 
yr}7tcudb6 f || 77 xoiàSixxu f YRBIVM NOMINA MVTATA. 67 

78 Adgag rò vvv TavQag. 

79 MccQTVQÓTtoXcg rò vvv MscpeQXL. 

80 BeQQOLcc 7] vvv Xàleic. 

81 Kgcó^iva r) vvv "Au.a6xQig. 

82 TÓTteiQog rò vvv *Pov6lov. 

83 "E(pvQa i] vvv KÓQLV&og. 

84 IIeQL%d-Og 7] VVV ( HqÓx1£LC( 1] TtQÒg ÓV6LV. 

85 "Auida rò vvv "Eaex. 

86 dcoQQ6xókiov r) vvv ycaXov^évri Aqìgtqu. 

87 ( OÓQvg r) vvv Ka?,ov^isvrj AÒQiavoxmoXig. 

88 "IisxQog itoxaaòg ó vvv zJ<xvov($Log. 

89 Kolo<3<5aC al vvv XCbvai. Appendix III. 

90 IIeqÌ BTtcovvaCag xcav 7tóXecov. 

91 'ApLaCnokig r) vvv XQv6Ó7ioXcg. 

92 'Alt Cu 1) vvv KoQcovrj. 

93 'ATtoXXcovia ì) vvv ' ' IèQiCOog rpig xal "OXvv&og 
èyévsxo. 

94 "AQyog QèxxuXixòv r) vvv Aàgv66a. 78 tuvQ e, xavQÌG f || 79 praetermisit versmn e || 80 tò 
vvv f, post 80 ine. f fol. 20 r || 82, 83, 84, 85 praetermisit 
versus e || 86, 87 mutavit versuum locos in: 87, 86 f || 86 8o- 
QÓczolov 7} vvv 8qr]6tQ0v f II 87 òdgr^ÒG rj vvv àÒQiavov- 
nolia f || 89 Y.olóoGcu f, ad calcem indiculi eadem manu eodeni- 
que atramento ac contextus scriptum legitur: Const. f. 

g fol. 294 r , li fol. 490 r , i fol. 1084 || 90 nsgl incovvyiiua 
nóltcov v.cà xóncov h |j 91 àtxainòliQ . %qv6qvtio1i6 h || 93 syé- 
vhto i || 94 IdoiGGo. h 

5* 68 VRBIVM NOMINA MVTATA. 

95 'Aglu rj "Eyetiog. 

96 IJxoXe^aig i) (DiXadéXcpELU. 

97 9 A%ata i] vvv TldxQa. 

98 ì] Beozia r) vvv Aifiuòia. 

99 BsQQOLOV7toXtg ì) vvv HxQOv^ixt > a. 

100 BzXxiovTtoXig xò vvv BeXeftovtiiov. 

101 'EXvGóèov ó 'EXccGGcov. 

102 'EitLÒcciivog xò vvv Avqqcc%lov. 

103 EvQÓTtrj r) òvtiig ità6a. 

104 ^qccxXslu xaì rj vvv neXaycovLa. 

105 QsovTtofog r) vvv Il^ovaa. 

106 @SQ^irj r) ©eóóaXovixrj xaì 'H^iad'Ca. 

107 'IXXvqioi ot 'AXfiavlxai. 

108 'IXXvqlxoÌ xà vvv Kavima ned t) Uegfiicc. 

109 Kaixiaìoi ov vvv Mccxsdóveg. 

110 KiliKia 7] 'AgiisvCa. 
Ili KCXi% ò 'AgtiÉviog. 

112 KoXccGGcà ai Xcòvca. 

113 "OÓQvGog ucci 'Oqsótlcc r) vvv AòqiavovitoXig. 

114 'OQd-àyoQia r) vvv Mccxqtj. 

115 'OXv^iitia èv 'Aqnaòia. 

116 nCòatiog t) vvv Msd-ojvrj, i)g 7cXt]6lov %SQQÓvr\6og 
rjxig KuXeixai Ilvlog, rj Ttaxqìg NétixoQog, vvv de 
'ApccQlvog. 

98 fioMùtCa. (om. rf) hi || 99 6tQov[iLzgcc h, GtQOV[ivÌTga i, 
in mg.: ~ ti{Ì£qlov71oXig gh, vel ti§8Qiov7toXi6 i 2 || 100 (ìsXev- 
xiovnoXia hi || 101 iXi6oàv n, sXr}6acov i || 102 8vQ§à%iov h || 
103 tvQcanr}6'} h || 104 TtsXayóavicc gì || 106 17 vvv h, 17 {iccd'icc 
gh, rjXXad-icc i; versus 105 et 106 quos falso primum post 
v. 108 scripserat hoc signo (•>*) rectum in locum reducit h, 
itidem g versus 107 et 108 quos ad calcem indiculi scripserat 
108 iXXvQiY.òv hi, rò vvv i, 6sq^lcì g \\ 109 rj vvv h, ficcy.édovt6 g j| 

111 y.vXi£, i II 113 à§oiavovnoXi6 i || 116 %£QQÓvt]Giv g, TrtUoa gi, VRBIVM NOMINA MVTATA. 69 

117 Ilvdvcc tò KCtQog. 

118 TIoxCòaiu, f\ vvv KuG&vòqlu r\yovv r\ BsQQOia. 

119 'PodÓTtrj r\ <DiXi7t7iov7toXiq. 

120 ECq^llov r\ vvv OvyxQLa, 7iQ(pr\v òs rCitsdov. 

121 0cotLKÌj r\ vvv IleXXcc. 

122 'EXXàdu rj vvv òvo^a^o^évYj IIsXo7tóvvt]6og. 

123 Evfioicc r\ EvQMitos. 

%£QQÓV7j606 Ì, TCvXoO h || 118 TtOXlXctlU g, WU6àvdQ£lU h, 
§CC6CCVÓQ£ICC Ì, §SQQOLU g, Om. 7} h || 119 <plXl7lTl0vll6 g jj 

120 ovyyQiu .yriitsdov h || 121 corr. §eXX& g, add. in mg.: 
§sXXà i 2 ; quem falso primum ad calcem indiculi scripserat 
versimi hoc signo (-x — ) in rectum reduxit locum g || 122 sXXào 

i, TtsXonóvrjGOG h || 123 svfioicc ghi, EVQntnoo gh Index nominimi I 

(ad Hieroclem et Constantinum Porpkyrogermetum pertinens). 
C = Constantinus. "Afilla i Palaestinae secundae) 

720, 4. 
"Afilla (Phoenices Libanesiae) 

717, 6. 
"Afivdog 662, 6. 
'AycclccGGÓg 673, 6. 
'AyavQU (Phrygiae Pacatianae) 

668, 12. 
"AyyivQu (Galatiae) 696, 5; C. 

28, 21, a. 
'AyovGia 704, 7. 
'Ayxicdog C. 47, 9, a. Cfr. 'A%tu- 

Xog. 
f Ay%i(XG[iós 652, 3. 
"Aóava 704, 6. 
"Adtipog 644, 10. 
'Ad tot 668, 1. 
"A8qu 722, 3. 
'AÒQauvvzLOv 661, 10. 
'Adgccooóg 723, 5. 
'Adqiuvri 733, 2. 
'AdQiavoi 693, 5. 
^tfptavoù %cà "Hgag 663, 6. 7. 
'AèQiccvovnolig (Haemimonti) 

635, 10; C. 47, 8, a. 
^c^xarovTro^Us (Epiri veteris) 

651, 8. 
'AdgiuvoviioUg (Pisidiae) 672, 

11. 
'AdQiavovnolig (Honoriadis) 

695, 3. 
'A&voi 668, 8. 
"Agcorog [itGÓysiog 718, 6. 
"A£coTog nccqàliog 718, 5. 'A&r}vui 645, 11. 

'A&Qidrjg 728, 2. 

Ai'yeca 705, 4. 

AtyiJQcci 646, 9. 

Alyivf\6og 645, 15. vt)gov xr\v 

Aiyivav C. 51, 22, a. 
Aiyiov (G-raeciae sive Achaiae) 

646, 10. 
Alyiov (Àetoliae) 648, 4. 
AiyiGGog 637, 14; C. 47, 16, a. 
AlyÓG&svcc 645, 10. 
Aiyv7ixiuv.r\g lnaq%ia 723, 6. 
^fiUTa 718, 8. 
Alvog 634, 5; C. 47, 6, k 
AiTcolCug Alyiov ybrpQÒTiolig 

648, 4. 
Al%Cvsog 642, 5. Cfr. 'Entrato?. 
AlÒqlov 697, 7. 
5 y4xaAK7Óg 683, 4. 
^HavO-óg 640, 5. "Av.avfrog C. 

49, 20, e. 
'Av.ficòvcc 667, 10. 
'Ahviov Evqolu 651, 7. 
'^xotvfg 655, 4. 
AuóvriGficc fi40 8. 
'Axovugcc 730, 9. 
'^ca 637, 3; C. 47, 14 a 
'AuQccGÓg 670, 7. 
'Akqsul 647, 13. 
'AlupàGGOv 678, 6. 
!^a7rai><5a dr^uou 688, 4. 
'^Xy^a 660, 2. 
'^f|d;v^ft.a(Ciliciae secundae) 

705, 6. INDEX NOMINVM I. 71 'AXe&vdQSicc (Aegypti) 723, 7. 
'AXrjvidog C. 56, 4, e. Cfr. AvXi- 

vidog. 
'AXiv.c£Qvct6Ós 687, IO. 
'AXivdd 688, 3. 
'AXyiOTcCa 638, IO. 
'AXpvQtg 637, 15; C. 47, 16, b. 
"AXvyyog 650, 2. 
'Atiufrovg 706, 7. C. 39, 14, a. 
'ApuvxCa 653, 5;^ C. 56, 3, d. 
3 Apa6iu 701, 3. 'A{ià6Eia C. 21, 

6, a. 
'AflCCOtQLOV 691, 1. v A\lugxqiv 

C. 30, 5, a. 
'A[i§Xàda 675, 4. 
"A[ipQ06og 644, 3. 
^jutfa 715, 4. 
'Afiiaóg 702, 1. 'Ayavaóg C. 21, 

, 7 ' C - , 
A(ifioovLaY.t] 734, 4. 

!4^oXyós 687, 5. 

3 A[iv£à>v 688, 2. 

'Apvvdóg 687, 11. 

"Afiq)L7tog 640, 2. 'A^cpCitoXtg C. 

49, 19, a. 

*A[lCpLG6Ci 644, 1. "AflCpLGCCV C. 

51, 19, a. 
y^aff-ratfiouTroAig 689, 7. 
^vaCTaatg' 644, 9. 
"Avóqcctcu 701, 7; C. 21, 7, b. 
"AvdQog 686, 10. 
'AvSqùv 724, 8. 
!4Wa 659, 2. 
'Ave^lovqlov 708, 4. 
'Av&idcov (Talaestinae priniae) 

719, 1. 
'Av&oéà>v (Graeciae s. Achaiae) 

644, 12. 
'Avivtxu 659, 9. 
"Avxavdqog 661, 11. 
'Avavxia TsyiCvdov 639, 2. !4i>- 

Tavia. réfiivdog C. 49. 17, 

b. e. 
'AvrdQccdog 716, 6. 
!4vrsov 731, 4. 
ytfvrói'upa 644, 4. 'Avxlvgì 730, 8. 
'Avtlóxeicc (Pisidiae) 672, 2. 
'Avtló%£icc (Cariae) 688, 9. 
'Avxió%Bia (Isauriae) 709, 3. 
'Avvió%ELcc 7] Tcgòg A dcpvr t v 7 41,2. 
'AvxncuxQig 718, 3. 
'AvxLcpeXXos 684, 7. 
'AvxicpQcò 734, 2. 
'A&ovnoXtg 637, 9; C. 47, 15, b. 
',tó7j 660, 16. [4. 

'Anania (Ponticae primae) 692, 
!^7ra|u-to:(Syriaesecundae) 712,2. 
'ATtdxrj C. 50, 5, g. Cfr. "Tnaxcc. 
'AtisqXccl 684, 5. 
'A7ioXXà)Vi]g 671, 4. 
'^TroHoi'la (Macedoniae pri- 
mae) 640, 3; C. 49, 19, e. 
'AnoXXcovCcc (Epiri novae) 653, 3 ; 

C. 56, 3, b. 
'AnoXXcùVidg (Cariae) 689, 2. 
'AnoXXcùvidg (Ponticae primae) 

693, 2. 
'AnoXXcovidg (Thebaidis supe- 

rioris) 732, 6. 
'AnóXXcovog ieqov 670, 8. 
'AnóXXcovog fiL-nga 731, 3. 
'Annia 668, 6. 
'AmtiuQiu 636, 7. 
"Annav 652, 1. 

"Aitgog 634, 2. '^Tr^oog C. 47,4, d. 
"Anxuog 663, 3. 
"Atcxequ 650, 11. 
'Aqcì$icc (Augustae secundae) 

728, 6. ? 
'AQocfiLccg S7iccQ%lcc 721, 12. 
!49«|3«fos 703, 9. 
'Agccdéva 651, 1. 
"AQctdog 716, 5. 
^cdos C. 49, 20, f. Cfr. "Aquv- 

Qog. 
v AQuè,a 685, 2. 
'AQCcQa&ta 703, 12. 
"AgavQog 640, 7. Cfr. '^ailos. 
!4py#a 663, 10. 
'^(>yo? (Macedoniae secundae) 

641, 3; C. 50, 2, a. 72 INDEX NOMINVM I. "Agyog (Graeciae sive Achaiae) 

647 4; C. 52, 9, e. 
'AgÒLOvnoXig 659, 11. 
'Aq£&ovgcc 712, 4. 
'AqtónoXig 721, 6. 
'Agiaaóg 681, 4. 
"Aql5cc 719, IO. 
'AQLvStka 721, 4. 
'Aqi'oxlov 668, 4. 
^xa 703, 8. 
'AQV.aòCa (Cretae) 650, 5. 
'Aqyiaòiag 'HXtg yrjXQÓnoXtg 648, 
'Agnaòlocg Ìtiocq%ìu 729, 1. [2. 
'AQY.udiov7tolig 632, 3; C. 47, 
f 2, e. _ ? 

'Aqybviag a t7iaQ%ia 702, 9. 
'Aq^EvCag (3 lnaq%ia 703, 6. 
*Aqhoviu 641, 8; C. 50, 2, f. 
'Aqvata 684. 3. 
'Agnaod 688, 6. 
'AQCevoLtr]g 729, 5. 
'Aqglvos 706, 10. 'AQ6LVÓT} C. 

39, 14, d. 
'Aqxtiiéa 662, 13. 
'Aqv%av8a 683, 7. 
'Aciag ènaQ%ia 658, 1. 
!4ffM/T7 647, 16. 
>4<yy.aia)v 719, 9. 
'^(jTrova 696, 7. 
'^(7(TOff 661, 13. 
'A6xv7taUu 687, 6. 
'Aooonolig 647, 11. 
"AravSQog 661, 11. 
'Axyévta 672, 6. 
^traAi'a (Lydiae) 670, 5. 
'AxxaXCa (Parnpbyliae) 679, 5. 
'^TTutfa 665, 4. 

Avyov6xcc a tnaQ%Ca 726, 3. 

Avyovcxa (3 £7rccQ%ia 727, 13. 
AvyovcxÓTtoXig 721, 3. 
AvXCvidog 653, 8. Cfr. liXiJ- 

^óAiov ^oójttrj 660, 6. 
^vXóv 653, 7. ^{ftaw C. 56, 
4,b. AvQUiiXsia drjfiov 678, 5. 
AvQj]7.iov7to%ig 670, 4. 
'Acpvdiov 727, 4. 
'AcpQodiGLcc 634, 1; C. 47, 4, e. 
'AcpQodi6iàg 688, 10. 
'AcpQodixàì 730, 2. 
'A%a'iag litania 643, 6. 
'A%LuXog 635, 11. Cfr. 'AyyJaXog. 

Bdyig 671, 1. 

BaXavéa 712, 7. 

BccXovqcc 685, 5. 

Bdgaxa 675, 10. 

Bdgy ala 641, 6; C. 50, 2, d. 

Bagéxxa 660, 5. 

5cé ? ig 673, 7. 

BaqC67ir] 662, 3. 

Baciava 657, 9. 

BaGiXnvovTtoXig 692, 2. 

Bàxvai 714, 5. 

B^tj 680, 6. 

JBfpÓT] 635, 5; C. 47, 11, b. 

Bégoia (Macedoniae priruae) 

638, 6. Cfr. BépQOLa. 
BsQoìa (Syriae primae) 711, 7. 
B^o^óci] 733, 3. 
B^Trrj 640, 6; C. 49, 20, e. 
BéQQoia C. 49, 16, d. Cfr. Bé- 

goia. 
Br\Qvxóg 715, 9. 
BtpXog 715, 10. 
Biévva 649, 6. 
Bitvr] 632, 4; C. 47, 3, a. 
BtynvaY.iv 657, 2. 
Bi'e-9-a 715, 2. 
Birapovg 721, 9. 
BlxvXt] 719, 11. 
BXàdog 662, 15. 
Eoe %cà dQLfxva 643, 9. 
BovonCa 655, 3. 
Bocrea 722, 1. 
Eòar^vg 716, 1. 
Bovfiacxog 728, 4. 
Bovfìàv 685, 3. 
BovUtg 653, 4; C. 56, 3, e. 
BovytXixxd 645, 1. INDEX NOMINVM I. 73 BovgauivGiog C. 50, 7, a. Cfr. 

E<xlx0$0VQCiyLl6L0V. 

BovcCg^g 725, 7. 

Bovxog 724, 4. 

-Bovr^rós 652, 4. 

BgdyvXog 639, 6; C. 49, 18, e. 

Bgidva 667, 7. 

BgiGyavàv ìitaqiia 734, 11. 

B^où^o? 677, 2. 

Ta^at 720, 11. 

rd@a1la 711, 5. 

Tcya 683, 3. 

Tdyyga 695, 5. Tdyygav C. 

30, 4, a. 
Tddaga (Asiae) 661, 12. 
TdSaga (Palaestinae secundae) 

720, 3. 
Tata 719, 7. 

TorAaTtag litania 696, 4. 
TaXaxiag HaXovxagiag ìitag^ia 

697, 3. 
rafoyró&v ìuag%la 734, 9. 
Tàvvog 633, 1. révog C. 47, 3, d. 
réuivdog C. 49, 17, e. Cfr. 

'Avxavia FiaCvdov. 
Fègaca 722, 7. 
regérd-gai 647, 9. 
r8Q(idr t 654, 5. Cf. Tegfiavóg. 
regnai 663, 2. 
Ttgaavi-Aia 713, 5. 
TbQiiavLv.ÓTtoXig 710, 2. 
Tf^uai/óg C. 56, 6, b. Cfr. T^- 

regata 698, 4. 

I^pas 727, 5. 

TXava^a 676, 5. 

róucpoi 642, 10; C. 50, 5, f. 

ró^i^og 671, 8. 

rb^Twa 649, 4. 

Tgaxiavd 657, 4. 

JdSvflQa 696, 3. Aadtfgav C. 

30, 5, e. 
Aayitag (itcoystov STtag%ia 654,2. 

Aa%iag uscoyaiov C. 56, 5. AaXtGavSog 710, 1. 

z/auaaxóg 717, 4. 

AagaGÓg 710, 6. 

Aagdaviag £nag%ia 655, 7; C. 

56, 9. 
Adgdavov 662, 7. 
Adgvig 734, 3. 
z/a<rx*Uiov 693. 3. 
AavXia 643, 10. AavXiov C. 

51, 18, b. 
At@aXi%i'a 677, 5. 
Atpsktós C. 47, 9, b. Cfr. z/se- 

^STtOg. 

AtXcpoC 643, 13. AtXcpovg C. 

51, 18, e. 
Asiiovcia 681, 10. 
Aégfiai 675, 9. 
d£g§éxLog 635, 17. Cfr. z/f- 

z^/los '^77*0? 646, 4. 
Ar { u,r{zgidg 642, 3; C. 50, 5, a. 
Aia 722, 4. 
z/ió(3opo? 639, 4. z/tó^ov^o? 

C. 49, 18, a. 
Aiov.aiGageia 709, 8. 
AionéGGa 720, 9. 
z/to>d7/Tiaj>ov7roA£s (Thraciae) 

635, 6; C. 49, 21, a. 
Aiov.Xr i xiavov'Ko7.ig (Thessaliae) 

642, 12. 
Aiov.Xr\xiavoviioXig { Talaestinae 

primae) 719, 2. 
z/toxAryTtavou7roXt? (Thebaidis 

superioris) 732, 3. 
Aióv.Xia 668, 3. 
Aiowciag 723, 3. 
AiovvGGQTtoXig 637, 2. Alovvgó- 

noXig C. 47, 13, b. 
z/t'og 638, 5; C. 49, 16, e. 
Aibg isgóv 659, 12. 
AiÒGTtoXig (Thraciae) 635, 8. 
AiÓGitoXig (Palaestinae) 718, 4. 
AiÓG-noXig (Aegyptiacae) 725 1. 
AiÓGnoXtg (Thebaidis superio- 
ris) 731, 9. 
Aov.rjuiov 677, 11. 74 INDEX NOMINVM I. Aolr\%r\ 713, 3. 

JoqvXXsov 678, 2. 

zJQLiiva. 643, 9. 

Jvqu%iv 653, 1. àvQQU%lOV C. 

56, 2. 
dcoòóvai 651, 5. 
z/wpa 718, 2. 
zJcoquhlov 656, 6. 
z/oo^ÓGToXog 636, 4. 
zJa)Q0V6a. 648, 12. 

'JB^atTTÓg 636, 8. 

"Eòi66u (Macedoniae primae) 

638, 8. "Efoaa C. 49, 16, f. 
''Ed teca (Osroenes) 714, 1. 
EiQTqvÓTtolis (Isauriae) 710, 3. 
EiQr]vov7io?ug (Ciliciae secun- 

dae) 705, 8. 
'Elaia 661, 6. 

"Elativa 643, 8. Cfr. 'Elsvoiva. 
Eltaq%ia 726, 1. 
'EP.f^dóg 683, 5. _ 
^EltvónoUg (Ponticae primae) 

691, 1. 
"EUvovnolig (Palaestinae se- 

cundae) 720, 8. 
*Eltvo7ióvxov b-JittQ%ia 701, 2. 
'EAévo^vg: 650, 9. 
'EUv&tQÒTioì^g 718, 7. 
'EAfuffiVa C. 51, 18, a. Cfr. 

'EXati-Va. 
*Ellàdog Kóoiv&og iirfiQÓnoUg 

646, 7; C. 52, 5, a. 9, a. 
'EPv/lc^^og inaQ%Ca 643, 6. 
c EA/t7j(77róvro'y inaila 661, 14. 
'Elovou 721, 10. 
"Elupog 650, 15. 
"EaiGca 717, 2. 
*E£aKCùHLa Kwurj 722, 5. 
'Elogia 662, 2. 
'Eogdaìoi C. 49, 16, e. Cfr. 'E09- 

'Eo^'a 638, 7. Cfr. 'Eoedcuoi. 
'Enidafivog 653, 1; C. 56, 2. 
'Eiticpavia (Ciliciae secundae) 
705. 5. 'Emydviu (Syriae secundae) 

712, 3. 
'EQyaozriQLOv 663, 13. 
"EQtiog 689, 5. 
'Eeaj^og 732, 4. 
EQ^OY,ani]lCa 670, 6. 
"Eg^iovr, 730, 6. 
'EQixovTtolig 724, 1. 
'EQV6L(ia C. 21, 4, e. Cfr. Za- 
ffila. 
Eó(x£a 659, 13. 
Ei^oux 644, 11. Cfr. Evocar. 
Ev8o%Ca 680, 2. 
EvdoKiug (Pkrygiae Pacatia- 

nae) 668, 7. 
Evdomag (Lyciae) 684, 9. 
Evdo&ag 698, 2. 
Evdoè,iov7toXig (Thraciae) 632, 

1; C. 47, 2, a. 
EvSoè,Lov7io?ug (Pisidiae) 673,5. 
Evv.aQ7iCa 676, 8. 
Evfiév8ta 667, 4. 
E#oico> C. 51, 20, a. Cfr. Ev- 

fiota. 
Evgoia 'Ay.viov 651, 6. 
EvQOTtog (Euphratesiae) 713,11. 
Evom7ir]g ©Qdy.r]g Inaoiia 631, 

4; C. 47, 1. 
E#pco7ros (Macedoniae primae)* 

638, 4; C. 49, 16, b. 
EvGtqdiov 641, 4; C. 50, 3, a. 
EvcpQatr]GLag inaQ%Ca 712, 10. 
"Eqpetfos 659, 1. 
"EcpvQog 646, 7. "Eqpvpa C. 52, 

5, a. 
'E^atós C. 50, 5, e. Cfr. Al- 

%Cv8og. 

ZaHvv&og 648, 7. 

Zàli%og C. 21, 7, a. Cfr. Sàl- 

xov ZaXl%iv. 
Zdnaga 641, 9; C. 50, 3, a, 
Zsédr) 710, 7. 

Zf^'7ra637,7. Zf'^Tra C.47,4,e. 
Zsvyfia 713, 4. 
ZhcpvQtv 704. 9. INDEX NOMINVM I. 75 ZfjXa 701, 5. 
ZÓQ&la 674, 5. 
ZcùÓqcc 721, 7. 
Zcoy^o^ayovA?]? 733, 6 
Zoafjg 724, 10. 

'Hdofiévq C. 49, 18, b. Cfr. 'lóo- 

'H%-QDiY.fl vf]6oq 652, 7. 
\FT;Uov 728, 3. 

*HXiovnoXig (Galatiae) 697, 2. 
'HXiovnoXig (Phoenices Liba- 

nesiae) 717, 5. 
*HUg 648, 2. 
*H[ilhÓvtov £7taQ%ta 635, 9. Cfr. 

Kfitfióvrov. 
*Hvóccvdcc 685, 4. 
'Htizlqov naXcaàg £71<xq%icc 651, 

3. 7iaXcaàg*H7i£LQOv xf\g <£oo- 

y,LY.fjg C. 54, 16. 
'HnsiQOv viccg £ticìq%icc 652, 8. 
"Hquy.Xeicc (Thraciae) 632, 2 ; C. 

47, 2, b. 
'HqukXsicc (Honoriadis) 694, 6. 

'HqcchXeiu C. 29, 1, a. ? 
^HQànXsicc Auov-Aov 639, I.'Hqcc- 

•aXeiu Aùmov C. 49, 17. e. 
"HgdyàEia 2tqv[ivov 639, 9; C. 

47, 6, a, 
^HquvlXeius 'Oytiov 687, 9. 
*Hqcc%X£iccs 'AXcc(ÌOHÓvog 688, 11. 
*HQ<xv.Xevg 729, 4. 
"ÌTpas 663, 7. 
"HyaiGrog 727, 9. 

Odlnovaa 647, 6. 

©affo? 640, 9; C. 47, 11, e. 

@t(i£6Óviog (Phrygiae Pacatia- 

nae) 666, 3 
©tliiaóvLog (Pisidiae) 674, 1. 
©todoeiavà 668, 11. 
08 odo6tónoXig ^Osroenes) 714, 3. 
G&odo6Lov7ZoXig (Asiae) 661, 9. 
0£o8o6iov7ioXig (Arcadiae) 729, 

6. 
®£o8oGiovTtoXig (Thebaidis pro- 

ximae) 730, 7. ree ®ÉQ(icc 699, 2. ©£Q[id C. 21, 
€>£Q[i£6Óg 680, 2. [2, a, 

©SQfionvXcov 646, 6. ©£q\io- 

TtvXòav C. 51, 22, b. 
©SGTtLca 645, 2. 
©£66uXCag £7iaq%Ca 642 , 1 ; C. 

50, 4. 
©sooccXovr/,7] 638, 2; C. 49,15, a. 
®i)(3ai (Thessaliae) 642, 4; C. 

50, 5, b. 
©fifica (Graeciae si ve Achaiae) 

645, 4. 
©rjficcidog ÈyyLOta £7t<XQ%ia. 730,5. 
©Tj^ccidogzfigavcoeTtaQX^ 731,7. 
©rfaa 687, 4. 
©Ó7#m 645, 3. 
©povrig 727, 12. 
0(»ay,)jg EvQw7zr t g inumila 631, 

4; C. 47, 1. 
©QÓ.v.r t g £7iccQ%Ca 635, 3. 
©varice 669, 5. 

'Zaffo? 689, 4. 

7|3vea 701, 4. "Ificogu C. 21, 6, b. 
'ldo{iévr] 639, 5. Cfr.'Hdoiiévr}. 
'lega Mióvr] 647, 3. 
^hqdnoXig (Phrygiae Pacatia- 

nae) 665, 2. 
^IsganoXig (Isauriae) 709, 11. 
"IegànoXig (Euphratesiae) 712, 

11. 
*IsQÓ.TioXig (Arabiae) 722, 11. 
i l8Qd7iv8va 649, 7. 
*I£qokcc6zÉXXcc 671, 5. 
*l£QÓnoXig (Phrygiae Salutariae) 

676, 9. 

'l£Q06ÓXv[lCC 718, 8. 
'IfrdnoXig C. 49, 20, b. 
'Inóviov 675, 1. 
"IXlov 662, 8. 
'IXl6tqcc 675, 7. 

'U^V^tHOV £7tCCQ%LCC 638, 1. 

'IXoiJ^a 667, 9. 
"I[t§Qog 649, 2. 
"/vaTOg 649, 5. 
'Iofìicc 680, 1. 76 INDEX NOMINVM I. 'Iópiog ZdXxog 643, 2. Cfr. 'Icoccv- 

vovfiiog. 
'Iònici] 719, 6. 
"log 687, 3. 
'Ioxdnij 709, 7. 
'iovXiavovnoXig 670, 2. 
'iovXioae^acrri 709, 4. 
'iowÓ7ro?vtg 696, 2. Cfr. 'Icovov- 

noXiv. 
'lovGxiviuvovnoXig 674, 2. 
'iovxuQU&aE, 668, 2. 
7ar»ot 664, 2. 
r/ /7r7rog 720, 6. 
'icccvQiag tnaQ%Ca 708, 1. 
'iGccvqónoXtg 675, 12. 
"iGnog 655, 6. 

"lar^os 637, 5. "Termos C. 47, 14, e. 
'ixaXiag e7cciìqxlu 734, 7. 
"li/>og 677, 9. 
'IcQccvvovfiiog ZdXxog C. 50, 7, 

b. e. Cfr. 'Iófiiog. 
'icovovnoXiv C. 30, 6, a, Cfr. 

'IovvónoXig. 

Ka§u6Gcc 724, 5. 

.Kaòot 668, 10. 

KaiauQBia (Thessaliae) 642, 11; 

C. 49, 6, b. 
KaiGàQtia. (Ponticae primae) 

693, 1. 
KcucàQhiu (Cappadociae) 698,6 ; 

C. 20, 20, a. 
KcaoccQSLtt (Palaestinae) 718, 1. 
KaXuzig 637, 4. KccXXàxig C. 

47, 14, b. 
KttXXivCy.7} 715, 1. 
KaXXCnoXig 633, 2; C. 47, 3, e. 
Kafidga 650, 1. 
Kccvcìvqcc 679, 8. 
Kdv8v§a 684, 8. 
Kdvo&cc 723, 4. 
Kavxaviu 650, 14. 
KantxwXia 720, 5. 
Kanidafìu 637, 10. Kccmèdfìa 

C. 47, 15, e. 

KciTCTtado'AUig a tnciQ%icc 698, 5. Ka.nnadoy.iag (ì lnaq%ia 700, 1. 
df urf'eag Kannadouiag C. 21,3. 
KccQàXicc 682, 10. 
Kagiag snao%ia 687, 7. 
Kdqva 676, 4. 

K(XQ7ZU6lV 707, 5. K<XQ7tàOLOV 

C. 39, 16, b. 

iCa()7rogC.47, 15, d. Cfr.Xa^xros. 

Kdoqai 714, 4. 

Ka.Q6og 637, 11. Cfr. Kdqnog. 

Kuqvcxog 645, 8. 

Kcco6u 682, 5. 

KàoGiov 727, 2. 

Ka6Tu$àU.a 700, 2. 

Ka6XQuyLa.Qxr l g 655, 5. 

Kavvog 685, 1. 

Xf'a 646, 2. 

KbXbvtdtv 641, 7. KtXaividiov 

C. 50, 2, e. 
KsXEaSsQ7)v 708, 3. 
JftU?? 638, 9; C. 49, 17, a. 
iCtecuÓ7rveyos C. 49, 20, d. Cfr. 

i££p£07rvpyo?. 
KéQ<x[iog 687, 13. 
KtQCiOovg 702, 7. 
iCf'eyr] 663, 4. 
KsQtonvQyog 635, 2. Cfr,. Tff- 

pcaÓ7n;pyos. 
Ktqsxdna 666, 2. 
KÉQHVQa 652, 6. 
KéQuiu C. 39, 15, a. Cfr. #19- 

(3oto;. 
KèaxQoi 709, 5. 
KscpccXr t VLcc 648, 5. 
KriQdGGb 671, 2. 
KifìvQU 690, 1. 
KcdvGGog 668, 5. 

KiXiY.Cug a inasta 704, 1. 

KiXi%iag (3 enaQ%Ca 705, 1. 

TfrWa 696, 8. 

JBbg 692, 3. 

KiQpote 707, 3. Cfr. Kégfiia. 

KiGafiog 650, 13. 

Xmjv 706,6. Xrwov C. 39,13,b. 

KXafriiévr) 660, 13. IXDEX NOMINTM I. 77 KXdvsog 697, 8. 
XXavdiov7zo?.Lg(H.oiiOYÌìiàis)694 : , 

4; C 28, 22, a. 
KXavSiovTtoXig Isauriae)709,10. 
KXavdog 651, 2. 
K7.bonàxgaL 725, 5. 
KXvG^ia v.ugxqov 728, 7. 
Kfiiuóvrov £nag%La C. 47, 8. 

Cfr. 'Huiuóvxov. 
Kvidog 687, 12. 
KódgovXa 681, 9. 
AoiAiw 634, 3; C. 47, 4, e. 
Kov.ovcóg 703, 10. 
Kov.zi]LiaXiv.aL 690, 2. 
A"o,.p«(j« 681, 1. 
KoloaiGte 660, 1. 
KoXóvia 70 3, 3. 
KoXógul 666, 1. 
KoXocpóv 660, 8. 
Rodava (Pamphyliae) 680, 13. 
Koudvu (Ponti Polemoniaci) 

702, 5. 
Kouàva (Armeniae) 703, 11. 
Kófi§ri 684, 12. 
KouiGTc'iouog 685, 6. 
KoviogCvì] 663, 9. 
KoviovnoXig 666, 6. 
Aóvoffo? 650, 6. 
Koocc/.t]Glov 682, 8. 
Kógr,v 706, 8. Cfr. Kovqlov. 
KÓQivd-ug 646, 7 ; C. 52, 5, a. 9, a. 
Adpvo: 676, 1. 
Kógov C. 21, 5, a. 
Adp'UHOs 704, 5. 
Kogmvia BvcùtLag 644, 6. 
Koqcùvlu ^Graeciae s. Achaiae) 

647, 15. 
Kóxava 682, 6. 
Kovqlov C. 39, 15, d Cfr. Kó- 

gy. 
KocGGog 667, 1. 
KgaxCa 695, 2. 
KgépLva 681, 2. 
Kgr]xr t g litag%ia 649 3 

KgÓlXCOV £^l7tÓQL0V 645, 14. 

Kvdveai 684, 4. At>(3Ó7r(ja 700, 4. KvfiiGxga C. 

21, 4, a. 
Kvdcovécc 650, 12. 
Kv^iy.og 661, 15. 
Kv&égeiu C. 39 , 15, b. Cfr. 

KV&QOL. 

KvdT t Qiu 648, 8. 

At'tfpot 707, 4. Cfr. Kv&égna. 

Kvvà (Aegyptiacae) 725, 6. 

Kvvà (Arcadiae) 729, 2. 

KvTiagicia 648, 1. 

Kvtcqov Ìtzuqilu 706, 3; C. 39, 

12. 
Kvgr t vi'a 707, 6. Kvgrivtia C. 

39, 14, b. 
K.vqCvt\ 732, 10. 
Kvgog 713, 1. 
Kvxvog 646, 3. 
Ara r(jr^Tto;(Cyp ri) 706,4. Aa»v- 

GxavxCa C. 39, 13, a. 
KcùvgxccvxCcc ^Osroenes) 714, 2. 
KcovcxavxCa (Arabiae) 723, 2. 
Kìùvgxuvx cavea' 637, 6. 
KcùvGxavxivai 716, 7. 
KavGxavxivovTtóXtiQ'òlfi; C.46. 
Aòo? 686, 2. 
Kùnxog 732, 1. 

AuY.EduCyLQìv 647, 8. Jax^ai- 

yLOVLcc C. 52, 9, d. 
ylcr/CO)vr/t7)s AccKèd 'cu'licov (ir t xgó- 

itolig 647, 8; C. 52, 9, d. 
^apttt 642, 6; C. 50, 5, d. 
Aàuog 709, 2. 
Accanai 650, 10. 
^lc.uìpav.og 662, 5 
Aao8iy.tia (Pkrygiae Pacatia- 

nae) 665, 1. 
^aoóYx^o:(Syriaeprimae)711,4. 
Aao8Cv.ua (Phoenices Libane- 

siae) 717, 3. 
Aaodiv.ia y.tv.uvaévi] 672, 9. 
Aditi&og 707, 2; C. 39, 14, f. 
Adgavdga 675, 8. 
AàgiGGa (Macedoniae primae) 

638, 11. 78 INDEX NOMINVM I. Accqigccc (Thessaliae) 642, 2; 

C. 50, 4, a. 
Accqlggcc (Syriae primae) 712, 5. 
Adrtcov 732, 5. 
AccvZadccìe 710, 9. 
AsfiadCa 644, 5. 
Asfodog 660, 10. 
rò Asfióviov 702, 6. 
AsovrónoXig 715, 1. 
Asovtcò 728, 1. 

AevTtovafa 707, 8; C. 39, 15, a. 
Afj[ivog 649, 1. 
ylTJffT^oo^ C. 56, 4, a. Cfr. At- 

6XQ&V. 

Ai§vrjg xf]g uveo sna.Q%Lcc 732, 8. 

AifivT]g rfjg yAxco £71<xq%iu 733,4. 

Ai[iévccL 672, 4. 

AL{LÓfiQ<x[icc 681, 8. 

AùyiVQCC 683, 6. 

AiGGog (Cretae) 650, 16. 

Alggoq (Prevaìis) 656, 5. 

AiGtQfòv 654, 1. Cfr. ArJGTQcov. 

Afaxovg 730, 4. 

Aovvdcc 667, 2. 

-4vf3p7j 682, 4. 

AvdCug £7cuQ%ia 669, 1. 

AvKccoviccg è7iccq%Ca 674, 7. 

Avhcccòv drj[iov 678, 4 

AvKiccg 8itciQ%Ca 682, 12 

^t-uuTOg 650, 4. 

^-y'/tajv 731, 1. 

AvQvr}Gog 661, 10. 

AvGTqvuQa 680, 12. 

AvGiag 677, 6. 

Avgtqcc 675, 2. 

Hfayo^a 645, 12 
MayvT]GLcc MzàvSqov 659, 4. 
MayvrjGiccGovTtoXig 660, 15. 
Mc^yu^og 679, 4. 
Ma£a>ttt C. 20, 20, a. 
Mo:to€^o? 722, 8. 

MciY.td0VLU Ci 'iXXvQfKOV S7t(XQ- 

%icc 638, 1. MccKESovCag C. 
49, 15. MccKtdovLccg fi InuQxCa 641, 1. 

McaiedovLccg C. 50, 1. 
MdXXog 674, 3. 
MàX%og 704, 8. 
Màpipig 721, 8. 
MuvdciHccvdct 663, 12. 
MuvSqui 664, 1. 
Mavxvva 647, 7. 
Ma^iynavovnoXig (Rhodopes) 

634, 6; C. 47, 6, e. 
Maè,L^iavov7coXig (Pampbyliae) 

681, 5. 
Ma^t^LccvovTtoXig (Palaestinae 

secundae) 720, 10. 
Mccè.iyLiuvovTtoXig (Thebaidis 

superioris) 731, 11. 
Moc£i[LL<xvov7tóXe(ùg %rì][ia 681, 
MaQLàpri 712, 6. [6. 

MciQY.iavovnoXig (Haemimonti) 

636, 2. 
MciQY.iuvov7toXig (Cariae) 689, 6. 
Maqmvia 634, 8. Mccq&vslcc 

C. 49, 18, e. 
MaGzavQcc 659, 8 
Mtddiov 678, 3. 
Ms&àvu 646, 11. 
Mé&v[ivci 686, 6. 
MsXéxrjg 724, 3. 
MeXixivri 703, 7. 
MéXog 687, 2. 
Msvdsvéco dij[iov 680, 3. 
MsvsXcitxrig 724:, 2. 
MeovCcc 670, 1. 

MsGOTtOTCiflLCCg h7l(XQ%LCC 715, 3. 

Meotot^Uos 671, 3. 

MsggìJvt] 647, 14. 

Msgxlhòv Kltpa C. 47, 10, a. 

Cfr. MfUTntóf. 
Mevxl-aòv %Xf}[icc 640, 8. Cfr. 

.M£<7rntdi>. 
Mydcc§a 722, 6. 
Mt?V£o<? C. 47, 3, f. Cfr. Mó- 

Qi£og. 
Mi]Qtcov 656, 1. 
MfjQog 677, 13. INDEX NOMINVM I. 79 Mr^oÓTtoUg (Thessaliae) 642, 8; 

C. 50, 6, a. 
MrjXQÓnoXtg (Pisidiae) 673, 3. 
Mr^qónoXig (Phrygiae Salu- 

tariae) 677, 12. 
MiX-qxog 687, 8. 
Minai 684, 13. 
Mietila. 675, 3. 
Mo&óvi] 647, 17. 
MóXtg 663, 1. 
MóXog 648, 11. 
Mólti] 667, 3. 
MouipotGTiu 705, 3. 
Móqi&q 633, 3. Cfr. Mrfei£os. 
MoaxCva 671, 9. 
MoWa 665, 3. 
Mvv.r t 661, 3. 
Mvxcov 648, 9. 
MvXaoaa 687, 14. 
Mvodia 680, 8. 
M^a 684, 2. 
iHuetxKàz; 698, 3. 
Mvqlvcc 661, 4. 

MvaCag inuQ%Ca 636, 1 ; C. 47, 13. 
Mvaiug £7iuq%lgc 657, 1. 
MvTilr\vri 686, 5. 
Mv6tivr t g 671, 6. 
AfaMti<rós C. 21,4, f. Cfr.'Peye- 

McùXcoì] 710, 5. 

Nd£aQ§09 705, 2. 

iVa£tav£ós C. 21, 4, b. Cfr. Nav- 

£iccv£óg. 
NdiGog 654, 6; C. 56, 6, e. 
Natòlia 678, 1. 
Nav&avt,óg 700, 5. Cfr. iVa- 

£uxv£óg. 
Nd£og 686, 12. 
Navv.qdxr t g 724, 7. 
Na.vnriv.xog 643 , 12. Navna- 

v.tov C. 51, 18, d. 
2V«tt IldxQca C. 50, 6, a. Cfr. 

"'Tnaxa }irjXQÓ7ioXig. 
Nécc OvaXsvxiag 714, 6. Cfr. 

OvaXtvxCag. Nécc Z , ty.t'oov646, 8. Cìy.Eiv.voìv. 
NsanoXig (Macedouiae primae) 

640, 4; C. 49, 19, b. 
NsdnoXig (Pisidiae) 672, 3. 
Néa nóXig (Cariae) 688, 7. 
Néa iiòXig (Pamphyliae) 710, 8. 
NednoXig (Palaestinaei 718, 9. 
NsdnoXtg (Arabiae) 722, 10. 
NsavXr] 660, 7. 
NEtieGidvcc C. 56, 7, a. Cfr.'Ps- 

li£6LO.vd. 

NÉfjLSvog C. 39, 15, e. 

Neov.aLGuQtiu (Ponticae pri- 
mae) 693, 4. 

Nsovaicdgsia (Ponti Polemo- 
niaci) 702, 4; C. 21, 7, d. 

Nì]6C0V £7lCiQ%LCÌ 685, 7. 

Niv.aia 692, 1. 

Nmédrig 639, 3. NmtSqg C. 
49, 17, f. 

Nmlov 724, 9. 
Nrtourideicc 691, 3. 
NtyÓTtolig (Rhodopes) 635, 1; 

C. 49, 20, a. 
Niv.ÓTioXtg (Moesiae) 636, 5. 
NiY.óv.oìug (Èpiri veteris) 651, 4. 
Ntv.ÓTtohg (Asiae) 660, 3. 
Nivòitolig (Armeni ae primae) 

703, 2. 
MxÓ7ro;Us(Euphratesiae)713,7. 
NLv.ónoXig (Arcadiae) 730, 1. 
NlXccv.wlu] 722, 2. 
IVd(3ca 636, 6. 
No@i.oodovvog 637, 13. IVo(?K)- 

tfowos C. 47, 15 f. 
Nv66cc (Asiae) 659, 6. 
Nvooa (Cappadociae) 699, 1. 

C. 21, 1, a. 
Ncoqlv.ov ìnagyla 734, 8 

Sdv%og 684, 11. 
Elog Tqddog 663, 11. 

'Od&og 650, 8. 
Vdvanog 683, 2. 
'Odada- 674, 4. 
'Odvffffós 636, 3. 80 INDEX NOMINVM I. *Oy.L6idi]Q0v 664, 3. 
"OXpaoa 680, 10. 
'OX§ij 709, 9. 
"OXv§gaGog 682, 11. 
"Ou§oi 732, 7. 
'Ovovg 719, 4. 

Ovovcpig 725, 3. 
'Ovcogiddog STtdQXLcc 694, 3. 
'O^V9Dy^og 729, 3. 
^Oità^ia 673, 4. 
Vnovg 644, 8. 
'Op-frtucóp^ocj 657, 6. 
'OQ^oGLug (Cariae) 688, 5. 
'OQ&oaiag (Phoenices) 716, 4. 

OgCv^g nXiJQog 677, 3. 
^Oqv.ul 716, 3. 
^Vot 632, 6; C. 47, 3, C. 
"'Oqviivcì 682, 7. 
*0(7T()aW-/77 727, 1. 
'0(7T()oi' , s 676, 10. 

OvaXivxia 666, 4. 

OvaXevxtag via 714, 6. 

OvàcaSa 675, 5. 

OvXCa^og òi^ov 679, 6. 

OvXmàva 656, 2. 

Ovpàvada 675, 6. 

Uc^ycu 645, 13. 
UaXaiànoXig (Asiae) 660, 4. 
TlaXaiànoXig (Pamphyliae) 680, 

11. 
UaXaiàg 'Htiiiqov Bnag%ia 651, 

3; C. 54, 16. 
IJaXaiGTivrjg inasta 717, 8. 

HaXaiGxCvr^g fi Ina^yla 719, 12. 

TluXaiGxivr\g B71uq%Cu 721, 1. 

ndX^LVQa 717, 7. 

IlàXzog 711, 6. 

Tlayicpvliag lnaq%Ca 679, 1. 

Uavaiag 716, 9. 

Ilaviaov xbìyog 681, 3. 

Iluvfàvoog 727, 10. 

JTa-viov C 47, 3, b. Cfr. 77«- 

Tluvvig 727, 11. Uavvog 731, 5. 

TLavovCag inalila 657, 7; C. 

56, 10. 
IJccvÓvlov 632, 5. Cfr. TLàviov. 
IlàvoQiiog 648, 6. 
TlavxaXCa C. 56, 6, a. Cfr. ilav- 

Tlccvcovicov b7taQ%Lcc 734, 12. 
nanna 672, 7. 
HuQaXiog 726, 2. 
IJagaxóviov 733, 5. 
IlaQ&iv.ÓTCoXig 639, 8; C. 47, 5, a. 
TIcÌqlov 662, 4. 
nagvaaóg 700, 7; C. 21, 4, d. 
Jlc^og 686, 13. 
TLaaxoXriQiGog 681, 12. 
nàxaqa 684, 10. 
ndxQai 648, 3; C. 52, 10, a. 
TlaxQLfiovia %a>QLa 689, 8. 
IlavxaXia 654,4. Qiv. TlavxaXCa. 
IlacpXuyovlag ènaq%ia 695, 4. 
JTagjo? 706, 9; C. 39, 14, e. 
naxv£uór t g 724, 12. 
JJtXayovia 641, 5; C. 50, 2, e. 
niXri C. 49, 16, a. Cfr. néXXrj. 
IléXXri 638, 3. Cfr. UiXr\. 
Jlt[icpLg 730, 3. 
Hì:Vxug%oivov 727, 3. 
IIè7tàQL&og C. 50, 8, b. Cfr. Lfc- 

nagLG&og. 
IleTtaQiG&og 643, 5. Cfr. Tle- 

naQi&og. 
Utnov£a 667, 6. 
néQyaiiog 661, 5. 
ITfey/? 679, 2. 
nÉQQr t 713, 6. 
JTfTt;.os 686, 7. 
néxga 721, 2. 
IlrjXovGLOv 727, 7. 
TLrpivrfiog 697, 6. 
Tlidovia 734, 1. 
IJiXavQa 647, 2. 
Tlivaga 684, 14. 
.Duma 663, 8. 
UiGidCag lnaQ%Ca 672, 1. 
TIiGivovg 697, 4. INDEX NOMINVM I. 81 Uixxdvr\ 661, 7. 
TÌXuxkn 645, 9. 
nXovTLVovTtoUg 635, 13. TIXov- 

xivóitoXig C. 47, 9, e. 
Iloyoov&g 716, 8. 
IJoSalia 683, 8. 
IJoLy.dv£vtog 662, 12. 
IIoixvqvgu 646, 1. 
FLoXiTLnfis %XfjQog 677, 4. 
noXCyvu 662, 11. 
JToZuycorós 677, 10. 
noXv%8QLCcvov7ioXig 668, 16. 
IIoXvxeQLOV7VoXig 653, 6. Cfr. 

novXxsQirjnoXig. 
TIoyinriLovTcoXig (Paphlagoniae) 

695, 6; C. 30, 6, b. 
Ilo [i7tr}iov7ioXig (Ci\iciù.e) 704,3. 
TLovxw.f\g a inaqila 690, 3. 

nÓVtOV noXeillUKOV Ì7lCiO%LU 

TIoQ&[ióg 645, 7. [702, 3. 

nOQOLY.fjg 87t<XQ%LCC 734, 16. 

novX%8QiiJ7ioXi,g C. 56, 3, e. Cfr. 

IJgt^aXécog snaq%Ca 656, 3. 
nQipdvcc C. 49, 18, d. Cfr. 7T 9 t'- 

(lavXcc. 
IIqitioqvicc 657, 5. 
IlQLUcivXa 639, 7. Cfr. Tifava. 
IIqlv£ 659, 3. 
IJQLVirog 691, 2. 
U^ovU* 659, 7. 
Uoo%óvr\6og 662, 1. 
nqoasXrivrì 686, 9. 
IJqovgu 692, 5. 
IlQOvOLccg 694, 5: C. 29, 1, b. 
IlQvfivriGÓg 677, 8. 
TlqvnviaGu dripov 678, 7. 
riréQVcc 676, 3. 

TlxoXt^cctg (Phoenices) 715, 7. 
TLxoX^iuig (Thebaidis supe- 

rioris) 731, 8. 
nxoXeiiutg (Lybiae superioris) 

732, 11. 

<Pcc£aQLa 655, 2. 

Hieroclis Pynoedonms. 'Puficpia 719, 8. 
'PeyavuyciXicc 696, 9. 
'PtysSouQa 700, 8. 'PtyédcoQa 

C. 21, 4, e. 
'Pfy*ttOi;xor<7Ós 701, 1. Cfr. Mco- 

XK70£. 

'PsysfiavQÉ^LOv 697, 5. 
'PayétivTìlog 697, 1. 
'PéyETtó&ccvdog 699, 3. 'Peyc- 

noSavSóg C. 21, 2, b. 
"Psytxuxdiog 694, 1. 
'p£yfT^o-/^o;^« 698, 1. 
'Ptyr}6c:XcciiaQcc 681, 7. 
'Pcyxvfo'as 684, 1. 
'PtyodcoQis 694, 2. 
'PfWa 662, 14. 
*PtutGiccvd 654, 7. Cfr. Nefts- 

<» tara. 
'Pecpccvcùs 712, 8. 
'Ptyvov 676, 6. 
'PivoHo'^ovpa: 726, 4. 
'PodÓ7ir t g snaQ%Ccc 634, 4; C. 

47, 5. 
^Pótfog 686, 1. 

( P0GQ(Qlvfjg £7ZCtQ%LU 713, 12. 

'Povglov 634, 9. 
'Pcó^rji; 734, 6. 
'PÙGog 705, 7. 

Zafiuàv drjfiov 681, 11. 
^aJ3aT(>a 676, 2. 
Zufìivcci 672, 5. 
EdyccQU 663, ó. 
,£<% 724, 6. 
Z'aAyfvo^art'Ifvov 713, 9. 
ZccXTiTtrj C. 47, 4, a. Cfr. ZiX- 

XLwf\. 

2ccXxo§ovqcc[llgiov 643, 1. Cfr. 

BovqanivGiog. 
ZccXxoGiófiiog 643, 2. ZdXxog. 

'lacivvovfÌLog C. 50, 7, a. b. 
ZdXxov ZaXi%iv 701, 6. Cfr. 

ZdXi%og. 
ZdXxav 721, 11. 
Zuuo&QdY.T] 640, 10; C. 47, 12. 
Zdaog 686, 3. 82 INDEX N0M1NVM I. Zafiócara 713, 2. 

Zavaóta 633, 5. Cfr. ZccvuÒu. 

Zdvccog 666, 5. 

Zu^davCag lnaq%(a 734, 15. 

ZdqSsig 669, 2. 

Zapdtxf? 654, 3. 

ZaoLfjLcc 700, 6. Cfr. 'EQV6ifjLu. 

Zaxdla 703, 4. 

ZuxaXscov 671, 7. 

ZctToajTj] 660, 14. 

Zarada C. 47, 4, b. Cfr. Za- 
vccSia. 

Zb^acrri (Phrygiae Pacatianae) 
667, 8. 

Zs§a6zì] (Ciliciaeprimae) 704,4. 

Ze (Sacri] (Palaestinae primae) 
718, 11. 

Zs§a6tia 703, 1. 

Zèficc6tóno?.ig (Cariae) 689, 3. 

Zi§ ce (7Tov7roAig(Thraciae) 635,7. 
ZtfaGxónolig C. 49, 21, b. 

Zb^ccoxovnoXig (Armeniae pri- 
mae) 703, 5. 

Zsfióvvxog 725, 2. 

Ze&QccLvrtS 727, 8. 

ZtHTÓQLOV 677, 1. 

Z , £A£uv.fta(Syriaepriinae)711,3. 

Zt7.bvv.iu i] CL$riQ& 673, 8. 

ZbUv%icc (Isauriae) 708, 2. 

ZtX8v%ó§i]Xog 712, 9. 

Zilivovg 709, 6. 

2k'/Ua 720, 2. 

Z&wtj 681, 13. 

Zéqiaiov 657, 8. 

^va 632, 3. 

ZtoQca 639, 10; C. 47, 6, d. 

Zijcpvog 687, 1. 

ZifìXCu 667, 5. 

ZiyyiSóvog 657, 3. 

Zidvpcc 684, 15. 

-St&ov 715, 8. 

^ixfcXi'ag inccQXici 734, 14. 

Ziv.vmv C. 52, 9, b. Cfr. Ntu 

ZlKVOOV. 

ZiXxwf] 633, 4. Cfr. Z<xXxiv.r\. 
Zivda 680, 6. ZivSccvvòa 680, 7. 
Zivrj&ccvóog 672, 8. 
Zivwnri 702, 2; C. 21, 7, e. 
Zt'rat 669, 6. 
ZixovnoXig 666, 7. 
.Zxcfyiavdpog 662, 10. 
Zv-ocfincc 653, 2. ^xaiwrro: C. 

56, 3, a. 
Z-HCCQCpicc 643, 7. Zxc^qpéiai/ C. 

51, 17, a. 
Zx&évta 662, 16. 
ZyavccQxaici 713, 8. 
Zxévva 727, 6. 
Zzinola 643, 4. «ZWw^a C. 

50, 8, a, 
<Zxévwt:g>i>- 654, 1; C. 56, 4, b. 
Z%ityig 664, 5. 
ZHiu&og 643, 3; C. 50, 7, d. 
Z%óòqat 656, 4. 
Z , xof?ro l arjT(>Ó7roXts 655, 8. 
Z-nv^iocg inttQ%lu 636, 9. 
Z%v&ònoXig 720, 1. 
2Jxv()0s 646, 5 
Z[lvqvcì 660, 12. 
Zòloi 707, 1; C. 39, 14, e. 
ZÓqcc 695, 7. Cfr. Zcqqccv. 
ZovfiQLzog 650, 7. 
Znuvitùv ànuQ%ta 734, 10. 
ZTraeTTj 647, 8 ; C. 52, 9, d. 
ZxiQuig 644, 7. 
ZxòXoi 641, 2; C. 50, 1, a. 
Zxqcìxovlkicc 688, 1. 
^rpoqpodia 648, 10. 
2^£<Sea 682, 9. 
Zvy.a(iccg(òv 719, 3. 
ZvXXcciov 679, 3. 
2;uva#a 677, 7. 
Zvvaog 668, 13. 

ZvQiccg a. eticcqx^ 711, 1. 

Zvgtag (3 inuQxicc 712, 1. 

ZvQiticc 713, 10. 

ZcptHSig ènuQxict 734, 13. 

^càdi 682, 2. 

i£co£Ó7roAts 673, 1. 

Zooiatra 'Palaestinae) 719, 5. INDEX NOMINVM I. 83 Zóì^ovca (Lybiae superioris) 

732, 9. 
ZcdkXcc 8r\yLOv 680, 4. 
Zcòqcìv C. 30, 5, b. Cfr. Zóqu. Tcc§cu 689, 1. 

Tafìia 696, 6. 

Taluna 670, 9. 

Tukufitvr) 646, 6. 

Ta[ta6ÓQ 706, 5. TduuGog C. 

39, 15, e. 
Tdvayoa 645, 5. 
TavónoUs 668, 15. 
TctQGÓg 704, 2. 
Tava 725, 4. 
TVyfc* 647, 5. 
Tf-XpiGÓg 684, 17. 
Ttuévov &VQCU 668, 14. 
TefM/os 661, 1. 
TévsSog 686, 8. 
TéVos 686, 11. 
TévTQva 731, 10. 
Tev X rìQU 733, 1. 
TfréSrjg 635, 14. Tfrutfos C 

47, 9, d. 
rò T7710V C. 29, 2, a. Cfr. 7Yo?. 
Tic^at 661, 8. 
TLpeQiàg 720, 7. 
TY^eioujroXis 668, 9. 
TMqu 644, 2. 
Ti^QLddcùv 673, 9. 
TYog (Asiae) 660, 11. 
7Yo S (Honoriadis) 695, 1. Cfr. 

rò Ttjioi>. 
TiTLOV7ZoXig 709, 1. 
TixvuGGog 674, 6. 
TXcÒ 684, 16. 

TóftTjs 637,1. ^^0.47,13,0. 
TÓTtLQog 634, 9. TÓTTfi^og 49, 

19, d. 
T Q ddog 663, 11. 
TQuiuvovnoXig 634, 7 ; C.47,7,b. 
TQ<xXXr,g (Asiae) 659, 5. 
T^aH^c (Lydiae) 670, 3. 
TQccne£ov7ioXig 665, 5. TQant£ovg 702, 8. 

Tgécsva 679, 7. 

T()tWt 642, 9. T^txT] C. 50, 5, e. 

TQt-^d-ovvrcov 707, 7. Tqipv- 

&og C. 39, 16, a. 
TQLuovnoXtg 682, 1. 
TglnoXig (Lydiae) 669, 4. 
TqCnoXig (Phoenices) 716, 2. 
Tgóntog 637, 8. T(>Ó7rcaos C. 

47, 15, a. 
TgÓGfiig 637, 12. Cfr. Tgacuig. 
Tqv&vu 647, 1. 
Tgcodg 662, 9. 
TQmGfiLg C. 47, 15, e. Cfr. 7>6- 

ffjtug. 
Tvuvcc 700, 2; C. 21, 3, a. 
Tv,ti«v<?os 673, 2. 
Tvqàiov 672, 10. 
Ti'^os 715, 6. "TSrj 675, 11. 

yXccQr^a 688, 8. 

"Tnuzu 642, 7. Cfr. 'Andrr,. 

''Tnrpa 659, 10. 

''Irto? SCcdca 645, 3. 

"rVr^Tj 731, 2. ^afW 723, 1. 

$uqcu 647, 10. 

$^^o? 728, 5. 

QàqGciXog 642, 13; C. 50, 6, e. 

$a<7v(?ts 683, 1. 

$uvGtivov7ioXig 700, 3; C. 21, 

3,b. 
$tXXóg 684, 6. 
$iàXta 647, 13. 
$tWi 732, 2. 

tfuAadf'Agpia (Lydiae) 66*9, 3. 
$iXudéXcpiu (Isauriae) 710, 4. 
$da#&qpia (Arabiae) 722, 9. 
$£Xm7ioi 640, 1; C. 47, 7, a. 
^iXinnònoXig (Arabiae) 722,12. 
QiXnmovTtQXig (Thraciae) 635, 

4; C. 47, 11, a. 

6* 84 INDEX NOMINVM I. $iJ.ouriHov 672, 12. 
$lu$(us 706, 1. 

<&OLVLH1] Ì]TOL 'AQCtÒbVU 651, 1. 

cboivC-Ai] (Epirì veteris) 652, 2. 
<&oivÌY.r\<s hnaq%ia 715, 5. 
<èotviwc\g Al$ccvi]6ius STtctQyJa 

111, 1. 
i&QCivvvrfi 724, 11. 
G>QvyCu$ Kanaxiavr\g ina.Q%iu 

664, 6. 
$>Qvyiccg ZalovtciQiag eticcq%iu 

676, 7. 
$Qvyiov C. 21, 5, a. 
$a>x£a 661, 2. 
<&<Qxi%r\ 052, 5. XociQÓìViiav C. 51, 18, e. Cfr. 

Xsq&vici. 
Xal^òcbv 690, 3. 
Xcdìiis (Euboeae) 645, 6. 
Xàlnig (Syriae primae) 711, 8. 
XaQccy[iov(ìa 721, 5. 
XcQ6Óvr)6og 650, 3. 
Xegmvia 643, 11. Cfr. Xcciqm- 

vticcv. 
Xlog 686, 4. 
Jòfia 683, 9. 
Xoo^tonivP.ta^tKa 680, 9. 

'£ìa6ì]g 725, 8. 

"Qua ig ueyàlr} 731, 6. Index nominimi II 

(ad appendices pertinens). A§ccQtvog 11, 65, 116. 

A(ìvSov 25. 

'AyQLOfiélag notcc^óg 28. 

'AÒQiccvovnoXig 34, 87, 113. 

Ai'miu IO, I a 4, 64. Cfr. 'Anta. 

AiTcoXCct 46. 

'Alficivtxui 107. 

x&v "AXnscov 30. 

'Afiaiitolig 91. 

"Aucc6TQig 81. 

"Afiida 85. 

% A\x,ylnoXig 15, I a 6. 

^If/òg vel 'Al-iòg notafióg 8, 

I a 2. 
^Trta 92. Cfr. Anzsia. 
'AniScLVÒg notafióg 58 a . 
'AnoXXojvi'u vel 'AnoXXmviu 14, 

1*5, 68, 93. 
"ArtQcog 16. 
v^eyos ©frraZtHÓv vel 0s6caXL- 

Y.ÓV 9, I a 3, 75, 94. 
'Aq(ìsvlcc 110. 
'AQ[iéviog 111. 
!4<7itf 40, 41, 95. 
'AttQafivtLov 74. 
v^T^a 61, I a 8. 
^tycao: 38, I a 7, 97. 
'A%QLÒCC 3. y^idog P.t/LtVI] 3, 

1*11. 

BaQÒccQLog 8. Cfr. KvQSaqtg. 
BeXcc 37 a . Cfr. JTgUà. 
BsXsfiovGiov 100. Cfr. BsXe6§ov- 
diov. BbXtvxiovTtoXig 21. Cfr. Bf7»- 

B£Xt6§ovdiov 21. Cfr. Bs;U|3ou- 

ctov. 
BtXtiovnoXig 100. Cfr. Bt^fv- 

Bsqqomx, (j] vvv TLotCSocLa) 66, 

118. 
BÉqqoiu (Syriae) 24, 80. 
BEQQoiovnoXig 99. Cfr. Ti$s- 

QiovTtoXig. 

Blftw&V 87lCiQX^ 37 b . 

Buatta (f) vvv AificLdicc) 98. 

Bo&QEVtÓv 49. 

Bouùticc {ai ®fi$ai) 43. 
Bdv(?nr£a 48. 

TaXavtia vel TaXaxia 35, I a 18. 
I^a^arta <&QvyCa 30. 
TaUtat 30. 

rsQficcvLKSicc SvQiccg 26. 
rsQfiavot 31, I a 9. 
r^Tratfog vel rrJTtedtg 32, 76 
TCnedov 120. 

zlco>aot 39. 
zJavovfiiog 88. 
ddoag vel JccQsg 78, 22. 
deXcpoL 50. 
diàQoXig 5. 
z^«)ff7ro^ts 51. 

doqvGToXav 33. Cfr. Acaoo6xò- 
Xiov. 80 INDEX NOMINVM II. Jovqccxlov I a 10. Cfr. dvQQÓ.- 

%10V. 

jQt'ora vel Jqigzqcc 33, 86. 
Jvqqó.%iov 2, 63, 102. Cfr. Jov- 

QU%lOV. 

J(o8Ó3V7] 48. 

dcoQOOTÓXiov 86. Cfr. Joqv- 

GtoXoV. 

"EdsGGu 7, I a 12. 

'EXaGGwv 43 b , 101. 

'EXvggwv 101. Cfr.'OXocGwv 43 b . 

'EXXudu 122. 

c 'EXXr\vsg 39. 

'EfieGcc 73. 

"EjitfT 85. 

[Entòccfivog 2, I a 10, 63, 102. 

'Entavoiiia 35 a . 

'£7TTfó7ro^ig 35 a . 

'EntòuyQog 3, l a 11, 102. 

'EpiGGÓg 68. 

E^oi« 42, I a 13, 123. 

EiJptarjros 42, l a 13, 123. 

EvQWTtl] 103. 
"Eqpftfog 40, 195. 
"EcpvQU 83. 

'H[iu&icc vel 'Hncc&icc 55, I a 15, 

106. 
"HneLQog 49. 
'HqcùtiXeicì (== TLtXayovici) 4, 

104. 
'Hqu-aXsicì (= néQiv&og) 19, 84. 

0£odoGLOV7toXtg 16. 
©sovnoXig 13, l a 14, 105. 
©f'^Tj 55, I a 15, 106. 
OsQlionvXca 70. 
®tGGCiXovÌY.r\ 55, I a 15, 106. 
@iy(3at (Boeotiae) 43. 
@fj@ca 'TnoTcXàv-ioi 74. 

1 Ieqi66Ós 14, I a 5, 93. 

'IìqÓv 25. 

'fÀlv^txóv vel 'IXXvQi-Aoi (rà vvv Kàvtvcc vel Kccvikiu) 6, 

108. 
'JXXvqiy.6v (f] vvv 2(q§lcc) 24 a „ 

I a 16, 108. 
'IXXvqlol 107. 

*l67tttVLCi 30. 

"IctQog 7torcc{ióg 88. 
'Ircdta 58, I a 17. 
'Invia <f>Qvyiu 41. 

KcaGUQtLCi <&Ó.L71710V 52. 

Kaiziuìoi 109. 

Kdvivcc vel Kavfaiu. 6, 108. 

Kcc6civd(ìSLU vel KuGuvdQia 36, 

118. 
KuGxàfiaXu KiXi-Aiug 29. 
KÌqv.vqcì 47. 
KiXiY.iu 110. 
XA^ 111. 
XiT^óg velT^o? 67, 117. Cfr. 

KoXccg6ccl vel KoXogguC 56, 112. 

XoAotfcó? 37. 

iiCò^^^os 83. 

ifó^xi^a 47. 

JSTo^^ 10, I a 4, 64, 92. 

Kov£r}vccg 71. 

Kqwiivu 81. 

KvQduqig I a 2; Cfr. Bor^^a^tog. 

.K-urpog 43 a . Cfr. KitQÓg vel 

7tca#coi>ia 46. 

Accqlggcc vel ^a^vffda (idem 

quod '^^yog ©frrcdntóv) 9, 

I a 3, 75, 94. 
AccQiGGa (idem quod AccQVfiva) 

54. 
Auqviivcì 54. 
^adt'a 98. 
AoyyifiuQdLcc 58, I a 17. 
Jv^ig 3. 

Mai&tig At>v?y 35, I a 18. 
Maxfdórf? 109. INDEX N0M1NVM II. 8' Mdy.gr t 17, 114. 

MdfiLCzu 29. 

MciQxvQovnoliq vel Muqtvqó- 

noXig 23, 79. 
Me&mvri 11, 65, 116. 
Méfiopri I* 19 - Gfr- néiLcpt}. 
MsQcpwi vel Mècpsgy.L 23, 79. 
MoyAalva 7. Cfr. MiUcava. 
Mótpov Kofjvca 27. 
MvXaivu I a 12. Cfr. MóyXaiva. 

NUulcì 37 b . 
NiY.ou.rio blu 37 b . 
iVixÓTroXis 45, I a 20. 

'Odpvs Tel 'O^^vtrdg 87, 34, 113. 
'Okocemv 43 b . Cfr. 'EXvoamv. 
'OXvyLTCia èv 'Aqhccòicì 115. 
pAvvfl-os 93. ^ 
'OrT7] à uarcov &nciQ%Lu 37 b . 
'Oraria vel 'OpfffTtc:^ 113, 34. 
'OQ^uyoQta 17, 114. 
OvyyQLa, vel OvnyQicc 32, 76, 
Ovyypoi 32, 76. [120. 

'Oibwiov Géficc 37 b . 

Ilavedg 52. 

Jlarpa 38, I a 7, 97. 
UtiVLÒg notuaóg 8 a . 
IlEiQLvd-os 19. Cfr. TLtQÌ%ftog. 
UsXuyovCu vel UeXccytùVia 4, 

104. 
TTcUà 121. Cfr. BfAa. 
UtXoTióvvrfiog 122. 
Uéacpì] 59. Cfr. Méficpr t . 
néoyr, 60. 

IJeqi'xd-os 84. Cfr. IleiQivftog. 
nrjdccGos vel FLidaGog 11, 65, 

116. 
UoXv6zvXov 61, I a 8. 
IIoTidaiu 36, 66, 118. 
IlQéfeSa 45, I a 20. 
IlgépeUs 3. 
IlQonovTiÓEg 6vo 25. 
TIqovgcc vel JIqovgu 13, I a 14, 

105. TLtoXsiiatg 96. 

Uvtfva 43 a , 67, 117. 

Jlt-^ta 72. 

JTvAos vel 2I#Uj 11, 65, 116. 

Tlvgyóg 60. 

K Pàii7zeXov 51. 

'PodÓTrrj vel 'PoócÓtt?] 57, I a 21, 

119. 
'Povglov 18, 82. 

2<xXcc(i§qloc 8 a . 

SagSiY.i] 53, 77. 

2ccqlt j]g 3. 

Zutriqovtci 72. 

ZeXàccpoQog 5. 

<£eHÓ£is 50. 

^epfo 24 a , I a 16, 108. 

SCnvXov ÒQog 71. 

ZCqu,iov 76, 120. 

2k&og 70. 

ZoAoov 50. 

ZiihQ%Eiòg 7torc(u.óg 28, 58 a , 

ZtàytLQCC 17. 

ZxQÙuu.og 32. 

ZtQovaybit^a vel 2tqov[ilt£cc 

20, 99. 
SvQtiLOV 32. Cfr. SiQiiiov. 

Taui'acpr] vel Ta[iLacpL 59, I a 19. 
Tat^s vel 2«v$as 22, 78. 
TeXècàfia 26. 
Tt§£Qiov7toXig 20. Cfr. Btogoiov- 

itoXig. 
TovónvQyog 52. 
TónsLQog 18, 82. 
TgidditSa 53, 77. 
Tqly.ccXcì 12, I a 22/69. 
Tgócij vel T^txxT] 12, I a 22, 69 
TY-pos 37. 

TCnoTiXàY.101 Qfj$a.i 74. 

<PcciciY.icc 47. 
<&ttQ6uXCa 44. 88 INDEX NOMINVM II. <J>ccqguX(qv noxayioi 58 a . 

$&ia 44. 

<f>LludèXcpeiu 96. 

®iXunzovnoXiq 57, I a 21, 119. 

$Qàyyoi 31, I a 9. 

(PcoTotrj vel $am<7Tixry 121, 37 a . 

Xa^£7r vel XdXsTte 80, 24. 
A"fui/> 73. XqvcocóXcov 50. 

XQVGÓnoXig (idem quo-d 'Aficpc- 

noXig) 15, I a 6. 
Xpv(7Ó7roXt5 (idem quod 'A^ai- 

noXis) 91. 
Xqvcós 50. 
Xràvca 56, 89, 112. 

WcifindQ'LOv 25.